BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Xie J, Liu J, Chen TM, Lan Q, Zhang QY, Liu B, Dai D, Zhang WD, Hu LP, Zhu RZ. Dihydromyricetin alleviates carbon tetrachloride-induced acute liver injury via JNK-dependent mechanism in mice. World J Gastroenterol 2015; 21(18): 5473-5481 [PMID: 25987769 DOI: 10.3748/wjg.v21.i18.5473]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v21/i18/5473.htm
Number Citing Articles
1
Dan Liu, Yiqin Mao, Lijun Ding, Xin-An Zeng. Dihydromyricetin: A review on identification and quantification methods, biological activities, chemical stability, metabolism and approaches to enhance its bioavailabilityTrends in Food Science & Technology 2019; 91: 586 doi: 10.1016/j.tifs.2019.07.038
2
Jaemin Lee, Sae Rom Kim, Changjin Lee, Ye In Jun, Seoyoon Bae, Yae Jin Yoon, Oh Youn Kim, Yong Song Gho. Extracellular vesicles from in vivo liver tissue accelerate recovery of liver necrosis induced by carbon tetrachlorideJournal of Extracellular Vesicles 2021; 10(10) doi: 10.1002/jev2.12133
3
Hongliang Li, Qisheng Li, Zhaowen Liu, Kai Yang, Zhixi Chen, Qilai Cheng, Longhuo Wu. The Versatile Effects of Dihydromyricetin in HealthEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2017; 2017: 1 doi: 10.1155/2017/1053617
4
Bo Wang, Yunfang Xiao, Xiaofeng Yang, Yanhao He, Ting Jing, Weirong Wang, Jiye Zhang, Rong Lin. Protective effect of dihydromyricetin on LPS-induced acute lung injuryJournal of Leukocyte Biology 2018; 103(6): 1241 doi: 10.1002/JLB.3MA0317-101RRR
5
Guofeng Liu, Jinsong Wei, Xiaoyu Li, Meng Tian, Zhenxing Wang, Congcong Shen, Wan Sun, Chonghui Li, Xuewen Li, Enguang Lv, Shizheng Tian, Jihua Wang, Shicai Xu, Bing Zhao. Near‐Infrared‐Responded High Sensitivity Nanoprobe for Steady and Visualized Detection of Albumin in Hepatic Organoids and Mouse LiverAdvanced Science 2022; 9(26) doi: 10.1002/advs.202202505
6
Xinyan Peng, Chongshan Dai, Quanwen Liu, Junke Li, Jingru Qiu. Curcumin Attenuates on Carbon Tetrachloride-Induced Acute Liver Injury in Mice via Modulation of the Nrf2/HO-1 and TGF-β1/Smad3 PathwayMolecules 2018; 23(1): 215 doi: 10.3390/molecules23010215
7
Tian-Ming Zhao, Ya Wang, You Deng, Xiao-Fei Fan, Xiao-Cang Cao, Li-Jun Hou, Li-Hong Mao, Lin Lin, Wei Zhao, Bang-Mao Wang, Kui Jiang, Jing-Wen Zhao, Chao Sun. Bicyclol Attenuates Acute Liver Injury by Activating Autophagy, Anti-Oxidative and Anti-Inflammatory Capabilities in MiceFrontiers in Pharmacology 2020; 11 doi: 10.3389/fphar.2020.00463
8
Guangjian Li, Hongbiao Li, Yunbin Lyu, Weizhu Zeng, Jingwen Zhou. Enhanced Biosynthesis of Dihydromyricetin in Saccharomyces cerevisiae by Coexpression of Multiple HydroxylasesJournal of Agricultural and Food Chemistry 2020; 68(48): 14221 doi: 10.1021/acs.jafc.0c05261
9
Xiangmei Hou, Ziying Zhang, Yuehong Ma, Rong Jin, Bing Yi, Dongdong Yang, Lijie Ma. Mechanism of hydroxysafflor yellow A on acute liver injury based on transcriptomicsFrontiers in Pharmacology 2022; 13 doi: 10.3389/fphar.2022.966759
10
Lu Liu, Sen Sun, Xiaohua Li. A network pharmacology-based approach to explore the effect of dihydromyricetin on non-alcoholic fatty liver rats via regulating PPARG and CASP3Molecular and Cellular Probes 2023; 71: 101926 doi: 10.1016/j.mcp.2023.101926
11
Jiali Yang, Lifeng Zhang, Shuwen Sun, Shuai Zhang, Qiteng Ding, Guodong Chai, Weimin Yu, Ting Zhao, Liqian Shen, Yang Gao, Wencong Liu, Chuanbo Ding. A dihydromyricetin-loaded phellinus igniarius polysaccharide/l-arginine modified chitosan-based hydrogel for promoting wound recovery in diabetic mice via JNK and TGF-β/Smad signaling pathwayInternational Journal of Biological Macromolecules 2024; 259: 129124 doi: 10.1016/j.ijbiomac.2023.129124
12
Yun Luo, Shan Lu, Xi Dong, Lijia Xu, Guibo Sun, Xiaobo Sun. Dihydromyricetin protects human umbilical vein endothelial cells from injury through ERK and Akt mediated Nrf2/HO-1 signaling pathwayApoptosis 2017; 22(8): 1013 doi: 10.1007/s10495-017-1381-3
13
A Pergel, L Tümkaya, MK Çolakoğlu, G Demiral, S Kalcan, A Özdemir, T Mercantepe, A Yilmaz. Effects of infliximab against carbon tetrachloride-induced intestinal injury via lipid peroxidation and apoptosisHuman & Experimental Toxicology 2019; 38(11): 1275 doi: 10.1177/0960327119867758
14
Yanping Wu, Yue Xiao, Yuxi Yue, Kai Zhong, Yinglan Zhao, Hong Gao. A deep insight into mechanism for inclusion of 2R,3R-dihydromyricetin with cyclodextrins and the effect of complexation on antioxidant and lipid-lowering activitiesFood Hydrocolloids 2020; 103: 105718 doi: 10.1016/j.foodhyd.2020.105718
15
Zhaoxiang Ren, Pengju Yan, Liushuai Zhu, Huicui Yang, Yafei Zhao, Brian P. Kirby, John L. Waddington, Xuechu Zhen. Dihydromyricetin exerts a rapid antidepressant-like effect in association with enhancement of BDNF expression and inhibition of neuroinflammationPsychopharmacology 2018; 235(1): 233 doi: 10.1007/s00213-017-4761-z
16
Marco A De León-Nava, Carolina Álvarez-Delgado, Luis Donis-Maturano, Joselin Hernández-Ruiz, Aaron N Manjarrez-Reyna, Edgar Cruz-Avilés, Sonia Leon-Cabrera, Jorge Morales-Montor, José M Fragoso, Galileo Escobedo. A non-hepatotropic parasite infection increases mortality in the acetaminophen-induced acute liver failure murine model: possible roles for IL-5 and IL-6Memórias do Instituto Oswaldo Cruz 2016; 111(12): 757 doi: 10.1590/0074-02760160311
17
Zhigang Guo, Hu Guozhang, Hang Wang, Zhaohui Li, Naijie Liu. Ampelopsin inhibits human glioma through inducing apoptosis and autophagy dependent on ROS generation and JNK pathwayBiomedicine & Pharmacotherapy 2019; 116: 108524 doi: 10.1016/j.biopha.2018.12.136
18
Huang-he Yu, Yi-xing Qiu, Bin Li, Cai-yun Peng, Rong Zeng, Wei Wang. Kadsura heteroclita stem ethanol extract protects against carbon tetrachloride-induced liver injury in mice via suppression of oxidative stress, inflammation, and apoptosisJournal of Ethnopharmacology 2021; 267: 113496 doi: 10.1016/j.jep.2020.113496
19
Jang-Soo Kim, Kyung-Hwan Jegal, Hye-Rim Park, Beom-Rak Choi, Jae-Kwang Kim, Sae-Kwang Ku. A Mixture of Fermented Schizandrae Fructus Pomace and Hoveniae Semen cum Fructus Extracts Synergistically Protects against Oxidative Stress-Mediated Liver InjuryAntioxidants 2023; 12(8): 1556 doi: 10.3390/antiox12081556
20
Sijing Dong, Jianbo Ji, Lingyun Hu, Haina Wang. Dihydromyricetin alleviates acetaminophen-induced liver injury via the regulation of transformation, lipid homeostasis, cell death and regenerationLife Sciences 2019; 227: 20 doi: 10.1016/j.lfs.2019.04.019
21
Rong Xu, Siyan Qiu, Jie Zhang, Xiaoli Liu, Ling Zhang, Haizhu Xing, Min You, Man Wang, Yuting Lu, Peng Zhang, Jing Zhu. Silibinin Schiff Base Derivatives Counteract CCl4-Induced Acute Liver Injury by Enhancing Anti-Inflammatory and Antiapoptotic BioactivitiesDrug Design, Development and Therapy 2022; : 1441 doi: 10.2147/DDDT.S356847
22
Shuhua Mu, Youlan Li, Bingbing Liu, Weiping Wang, Si Chen, Jiajia Wu, Lisi OuYang, Yaxi Zhu, Keyi Li, Mali Zhan, Zongwei Liu, Yu Jia, Yuxin Ma, Wanlong Lei. Dihydromyricetin Ameliorates 3NP-induced Behavioral Deficits and Striatal Injury in RatsJournal of Molecular Neuroscience 2016; 60(2): 267 doi: 10.1007/s12031-016-0801-0
23
Congcong Zhou, Aijing Liu, Gengsong Liu, Cheng Yang, Qiaoyan Zhou, Haizhu Li, Hongchun Yang, Mengmeng Yang, Gonghe Li, Hongbin Si, Changbo Ou. Protective Effects of Sophorae tonkinensis Gagnep. (Fabaceae) Radix et Rhizoma Water Extract on Carbon Tetrachloride-Induced Acute Liver InjuryMolecules 2022; 27(24): 8650 doi: 10.3390/molecules27248650
24
Yu-chang Wang, Qin-xin Liu, Qiang Zheng, Tao Liu, Xi-e Xu, Xing-hua Liu, Wei Gao, Xiang-jun Bai, Zhan-fei Li. Dihydromyricetin Alleviates Sepsis-Induced Acute Lung Injury through Inhibiting NLRP3 Inflammasome-Dependent Pyroptosis in Mice ModelInflammation 2019; 42(4): 1301 doi: 10.1007/s10753-019-00990-7
25
Jingnan Chen, Xitong Wang, Tian Xia, Yanhua Bi, Bin Liu, Junfen Fu, Runzhi Zhu. Molecular mechanisms and therapeutic implications of dihydromyricetin in liver diseaseBiomedicine & Pharmacotherapy 2021; 142: 111927 doi: 10.1016/j.biopha.2021.111927
26
Dong Xiang, Li Fan, Xiao‐long Hou, Wei Xiong, Chun‐yang Shi, Wen‐qing Wang, Jian‐guo Fang. Uptake and Transport Mechanism of Dihydromyricetin Across Human Intestinal Caco‐2 CellsJournal of Food Science 2018; 83(7): 1941 doi: 10.1111/1750-3841.14112
27
Xuejun Zhang, Xin Li, Jianguo Fang, Xiaolong Hou, Huang Fang, Fengjing Guo, Feng Li, Anmin Chen, Shilong Huang. RETRACTED: (2R,3R)Dihydromyricetin inhibits osteoclastogenesis and bone loss through scavenging LPS‐induced oxidative stress and NF‐κB and MAPKs pathways activatingJournal of Cellular Biochemistry 2018; 119(11): 8981 doi: 10.1002/jcb.27154
28
Görkem EKEBAŞ, Ayhan ATASEVER, Meryem ŞENTÜRK, Duygu YAMAN GRAM, Meryem EREN. RATLARDA KARBON TETRAKLORÜR İLE OLUŞTURULAN KRONİK KARACİĞER HASARI ÜZERİNE NAR ÇEKİRDEĞİ YAĞININ ETKİSİ VE KASPAZ AKTİVİTESİ İLE HEPATİK APOPTOZİSİN BELİRLENMESİSağlık Bilimleri Dergisi 2020; 29(2): 91 doi: 10.34108/eujhs.664445
29
Ayman M. Mahmoud, Ahmed M. Sayed, Osama S. Ahmed, Mohamed M. Abdel-Daim, Emad H.M. Hassanein. The Role of Flavonoids in Inhibiting IL-6 and Inflammatory ArthritisCurrent Topics in Medicinal Chemistry 2022; 22(9): 746 doi: 10.2174/1568026622666220107105233
30
Yi Ma, Kangjie Yu, Xiaojiao Chen, Huixiang Wu, Xiongjun Xiao, Liming Xie, Ziyun Wei, Rong Xiong, Xun Zhou. Effects of Plant-Derived Polyphenols on the Antioxidant Activity and Aroma of Sulfur-Dioxide-Free Red WineMolecules 2023; 28(13): 5255 doi: 10.3390/molecules28135255
31
Yang Sun, Shasha Liu, Songwei Yang, Chen Chen, Yantao Yang, Meiyu Lin, Chao Liu, Wenmao Wang, Xudong Zhou, Qidi Ai, Wei Wang, Naihong Chen. Mechanism of Dihydromyricetin on Inflammatory DiseasesFrontiers in Pharmacology 2022; 12 doi: 10.3389/fphar.2021.794563
32
Görkem EKEBAŞ, Ayhan ATASEVER, Ahmet ALPAY, Duygu YAMAN GRAM. Ratlarda karbon tetraklorür ile oluşturulan kronik karaciğer hasarı üzerine biberiye ekstraktının (Rosmarinus officinalis) etkisi ve hepatik apoptozisin belirlenmesiSağlık Bilimleri Dergisi 2019; 28(3): 110 doi: 10.34108/eujhs.558310
33
Jie-Qiong Ma, Yun-Zhi Sun, Qing-Lei Ming, Zhi-Kai Tian, Hui-Xin Yang, Chen-Min Liu. Ampelopsin attenuates carbon tetrachloride-induced mouse liver fibrosis and hepatic stellate cell activation associated with the SIRT1/TGF-β1/Smad3 and autophagy pathwayInternational Immunopharmacology 2019; 77: 105984 doi: 10.1016/j.intimp.2019.105984
34
Ting Ting Liu, Yi Zeng, Kun Tang, XueMeng Chen, Wei Zhang, Xiao Le Xu. Dihydromyricetin ameliorates atherosclerosis in LDL receptor deficient miceAtherosclerosis 2017; 262: 39 doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2017.05.003
35
Chengfang Yang, Li Li, Zuheng Ma, Yujuan Zhong, Wenxiao Pang, Meili Xiong, Shuping Fang, Yongwen Li. Hepatoprotective effect of methyl ferulic acid against carbon tetrachloride-induced acute liver injury in rats Experimental and Therapeutic Medicine 2017;  doi: 10.3892/etm.2017.5678
36
Yi Zeng, Yi Qiao Hua, Wei Wang, Hua Zhang, Xiao Le Xu. Modulation of SIRT1-mediated signaling cascades in the liver contributes to the amelioration of nonalcoholic steatohepatitis in high fat fed middle-aged LDL receptor knockout mice by dihydromyricetinBiochemical Pharmacology 2020; 175: 113927 doi: 10.1016/j.bcp.2020.113927
37
Yi Zeng, Yi Peng, Kun Tang, Yu Qin Wang, Zhe Yu Zhao, Xin Yu Wei, Xiao Le Xu. Dihydromyricetin ameliorates foam cell formation via LXRα-ABCA1/ABCG1-dependent cholesterol efflux in macrophagesBiomedicine & Pharmacotherapy 2018; 101: 543 doi: 10.1016/j.biopha.2018.02.124
38
Jingli Gong, Huifeng Zhang, Huan Yu, Xiaomei Zhang, Ruman Wang, Juntao Gao. Evaluation on Hepatoprotection of Dihydromyricetin in Acetaminophen-Induced Hepatotoxicity Based on Analysis of Inflammation and Apoptosis Mediated by PI3K/AKT PathwayNatural Product Communications 2022; 17(8): 1934578X2211142 doi: 10.1177/1934578X221114234
39
Wen-cong Li, Su-xian Zhao, Wei-guang Ren, Hui-juan Du, Yu-guo Zhang, Yue-min Nan. Yiqi Huoxue Recipe Improves Liver Regeneration in Rats after Partial Hepatectomy via JNK PathwayEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2020; 2020: 1 doi: 10.1155/2020/9085801
40
Ayşegül Burçin YILDIRIM, Derya KARABULUT. Karbon Tetraklorürün Neden Olduğu Akciğer Hasarında L-Karnitinin Antiapoptotik ve Histopatolojik Değişiklikler Üzerindeki RolüHarran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2020; 17(2): 189 doi: 10.35440/hutfd.717101
41
Yue Li, Yong Zhou, Miaoran Wang, Xiaojing Lin, Yunqi Zhang, Irakoze Laurent, Ying Zhong, Jibin Li. Ampelopsin Inhibits Breast Cancer Cell Growth through Mitochondrial Apoptosis PathwayBiological and Pharmaceutical Bulletin 2021; 44(11): 1738 doi: 10.1248/bpb.b21-00470
42
Selene de Jesús Acosta-Cota, Diego de Jesús Castillo-Romero, Julio Montes-Ávila, Francisco Delgado-Vargas, María Elena Báez-Flores, Elvic Noguera-Corona, Ulises Osuna-Martínez. Effect of 4-hydroxychalcone as preventive and curative treatment in Wistar rats with liver injuryCanadian Journal of Physiology and Pharmacology 2022; 100(10): 1005 doi: 10.1139/cjpp-2021-0628
43
Meng-Qiao Zhou, Ling Shao, Jing Wu, Na Peng, Lu-Ping Jin, Guo-Zhen Wei, Wei Cheng, Chang-Jin Deng. Dihydromyricetin protects against lipopolysaccharide-induced cardiomyocyte injury through the toll-like receptor-4/nuclear factor-κB pathwayMolecular Medicine Reports 2017; 16(6): 8983 doi: 10.3892/mmr.2017.7742
44
Ruirui Zhang, Hao Zhang, Houyin Shi, Dan Zhang, Zhuo Zhang, Hao Liu. Strategic developments in the drug delivery of natural product dihydromyricetin: applications, prospects, and challengesDrug Delivery 2022; 29(1): 3052 doi: 10.1080/10717544.2022.2125601
45
Maryam Khajvand-Abedini, Mahdi Bahmani, Nasrin Ziamajidi, Alireza Nourian, Parisa Habibi, Shirin Heidarisasan, Roghayeh Abbasalipourkabir, Istvan Boldogh. The Restoring Effect of Human Umbilical Cord-Derived Mesenchymal Cell-Conditioned Medium (hMSC-CM) against Carbon Tetrachloride-Induced Pulmonary Fibrosis in Male Wistar RatsInternational Journal of Inflammation 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/7179766
46
Teng-Fei Fan, Tian-Fu Wu, Lin-Lin Bu, Si-Rui Ma, Yi-Cun Li, Liang Mao, Zhi-Jun Sun, Wen-Feng Zhang. Dihydromyricetin promotes autophagy and apoptosis through ROS-STAT3 signaling in head and neck squamous cell carcinomaOncotarget 2016; 7(37): 59691 doi: 10.18632/oncotarget.10836
47
Yajuan He, Fei Wang, Naijuan Yao, Yuchao Wu, Yingren Zhao, Zhen Tian. Serum superoxide dismutase level is a potential biomarker of disease prognosis in patients with HEV-induced liver failureBMC Gastroenterology 2022; 22(1) doi: 10.1186/s12876-022-02095-2
48
Xiaohong Gong, Fang Zhang, Yunxia Li, Cheng Peng. Study on the mechanism of acute liver injury protection in Rhubarb anthraquinone by metabolomics based on UPLC-Q-TOF-MSFrontiers in Pharmacology 2023; 14 doi: 10.3389/fphar.2023.1141147
49
Qiteng Ding, Xinglong Liu, Shuai Zhang, Guodong Chai, Shuang Ma, Shuwen Sun, Liqian Shen, Yang Gao, Chuanbo Ding, Ting Zhao, Wencong Liu. Chitosan-modified dihydromyricetin liposomes promote the repair of liver injury in mice suffering from diabetes mellitusInternational Journal of Biological Macromolecules 2024; : 133040 doi: 10.1016/j.ijbiomac.2024.133040
50
Zixiong Zhou, Jing Qi, Jong-Won Kim, Myung-jo You, Chae Woong Lim, Bumseok Kim. AK-1, a Sirt2 inhibitor, alleviates carbon tetrachloride-induced hepatotoxicity in vivo and in vitroToxicology Mechanisms and Methods 2020; 30(5): 324 doi: 10.1080/15376516.2020.1729915
51
Tiexin Zeng, Yanjun Song, Shunyao Qi, Ruyue Zhang, Lijia Xu, Peigen Xiao. A comprehensive review of vine tea: Origin, research on Materia Medica, phytochemistry and pharmacologyJournal of Ethnopharmacology 2023; 317: 116788 doi: 10.1016/j.jep.2023.116788
52
Jingyao Zhang, Yun Chen, Huiqin Luo, Linlin Sun, Mengting Xu, Jin Yu, Qigang Zhou, Guoliang Meng, Shengju Yang. Recent Update on the Pharmacological Effects and Mechanisms of DihydromyricetinFrontiers in Pharmacology 2018; 9 doi: 10.3389/fphar.2018.01204
53
Min-Chieh Hsin, Yi-Hsuan Hsiao, Pei-Ni Chen, Chiao-Wen Lin, Po-Hui Wang, Shun-Fa Yang, Chung-Yuan Lee. Dihydromyricetin Inhibited Migration and Invasion by Reducing S100A4 Expression through ERK1/2/β-Catenin Pathway in Human Cervical Cancer Cell LinesInternational Journal of Molecular Sciences 2022; 23(23): 15106 doi: 10.3390/ijms232315106
54
Shasha Liu, Qidi Ai, Kai Feng, Yubing Li, Xiang Liu. The cardioprotective effect of dihydromyricetin prevents ischemia–reperfusion-induced apoptosis in vivo and in vitro via the PI3K/Akt and HIF-1α signaling pathwaysApoptosis 2016; 21(12): 1366 doi: 10.1007/s10495-016-1306-6
55
Ahmed M. Sayed, Emad H.M. Hassanein, Shimaa H. Salem, Omnia E. Hussein, Ayman M. Mahmoud. Flavonoids-mediated SIRT1 signaling activation in hepatic disordersLife Sciences 2020; 259: 118173 doi: 10.1016/j.lfs.2020.118173
56
Xi Zhou, Li Yu, Min Zhou, Pengfei Hou, Long Yi, Mantian Mi. Dihydromyricetin ameliorates liver fibrosis via inhibition of hepatic stellate cells by inducing autophagy and natural killer cell-mediated killing effectNutrition & Metabolism 2021; 18(1) doi: 10.1186/s12986-021-00589-6
57
Chongshan Dai, Xilong Xiao, Daowen Li, Sun Tun, Ying Wang, Tony Velkov, Shusheng Tang. Chloroquine ameliorates carbon tetrachloride-induced acute liver injury in mice via the concomitant inhibition of inflammation and induction of apoptosisCell Death & Disease 2018; 9(12) doi: 10.1038/s41419-018-1136-2
58
Cai-Jie Lu, Yi-Feng He, Wei-Zhuang Yuan, Li-Jun Xiang, Jian Zhang, Yan-Rui Liang, Juan Duan, Yun-He He, Ming-Yi Li. Dihydromyricetin-mediated inhibition of the Notch1 pathway induces apoptosis in QGY7701 and HepG2 hepatoma cellsWorld Journal of Gastroenterology 2017; 23(34): 6242-6251 doi: 10.3748/wjg.v23.i34.6242
59
Yongbiao Chen, Lizhi Lv, Huifeng Pi, Weijia Qin, Jianwei Chen, Dengfang Guo, Jianyu Lin, Xiaobing Chi, Zhelong Jiang, Hejun Yang, Yi Jiang. Dihydromyricetin protects against liver ischemia/reperfusion induced apoptosis via activation of FOXO3a-mediated autophagyOncotarget 2016; 7(47): 76508 doi: 10.18632/oncotarget.12894
60
Görkem EKEBAŞ, Ayhan ATASEVER, Meryem ŞENTÜRK, Duygu YAMAN GRAM, Meryem EREN. Ratlarda Karbon Tetraklorür ile Oluşturulan Akut Karaciğer Hasarı Üzerine Nar Çekirdeği Yağının Etkisi ve Kaspaz Aktivitesi ile Hepatik Apoptozisin BelirlenmesiErciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 2020;  doi: 10.32707/ercivet.774340
61
Eileen Carry, Dushyant Kshatriya, Joshua Silva, Daryl L. Davies, Bo Yuan, Qingli Wu, Harna Patel, Elizabeth R. Park, John Gilleran, Lihong Hao, Jacques Roberge, Nicholas T. Bello, James E. Simon. Identification of Dihydromyricetin and Metabolites in Serum and Brain Associated with Acute Anti-Ethanol Intoxicating Effects in MiceInternational Journal of Molecular Sciences 2021; 22(14): 7460 doi: 10.3390/ijms22147460
62
Zihan Wang, Shuidong Feng, Qi Li, Zhenjiang Song, Jianqin He, Sisi Yang, Canqun Yan, Hongyan Ling. Dihydromyricetin alleviates hippocampal ferroptosis in type 2 diabetic cognitive impairment rats via inhibiting the JNK-inflammatory factor pathwayNeuroscience Letters 2023; 812: 137404 doi: 10.1016/j.neulet.2023.137404
63
Ying Li, Haiming Hu, Huabing Yang, Aizhen Lin, Hui Xia, Xue Cheng, Mingwang Kong, Hongtao Liu. Vine Tea (Ampelopsis grossedentata) Extract Attenuates CCl4‐Induced Liver Injury by Restoring Gut Microbiota Dysbiosis in MiceMolecular Nutrition & Food Research 2022; 66(9) doi: 10.1002/mnfr.202100892
64
Michaela Bebová, Zdislava Boštíková, Michaela Moserová, Petr Pávek, Eva Anzenbacherová, Marie Stiborová, Petr Hodek. Modulation of xenobiotic conjugation enzymes by dihydromyricetin in ratsMonatshefte für Chemie - Chemical Monthly 2017; 148(11): 2003 doi: 10.1007/s00706-017-2007-8
65
Hao Wang, Jinhang Zhou, Wenxin Shi, Shijuan Shao, Yunzhong Chen. Modulatory Effect of Dihydromyricetin on Chronic Alcoholic Liver Injury Based on the FXR-NLRP3 Signaling Pathway and Serum and Liver MetabolomicsNatural Product Communications 2024; 19(5) doi: 10.1177/1934578X241250254
66
Karthik Shree Harini, Devaraj Ezhilarasan. Flavonoids-based nanomedicines for the treatment of liver fibrosis: A recent progressJournal of Drug Delivery Science and Technology 2024; 93: 105467 doi: 10.1016/j.jddst.2024.105467