BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Liu F, Bai X, Duan GF, Tian WH, Li ZS, Song B. Comparative quality of life study between endoscopic sphincterotomy and surgical choledochotomy. World J Gastroenterol 2014; 20(25): 8237-8243 [PMID: 25009398 DOI: 10.3748/wjg.v20.i25.8237]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v20/i25/8237.htm
Number Citing Articles
1
Xiao-Dong Zhou, Qiao-Feng Chen, Yuan-Yuan Zhang, Ming-Ju Yu, Chang Zhong, Zhi-Jian Liu, Guo-Hua Li, Xiao-Jiang Zhou, Jun-Bo Hong, You-Xiang Chen. Outcomes of endoscopic sphincterotomy <i>vs</i> open choledochotomy for common bile duct stonesWorld Journal of Gastroenterology 2019; 25(4): 485-497 doi: 10.3748/wjg.v25.i4.485
2
Krishna Asuri, Mayank Jain, Parteek Maheshwari, Om Prakash, Subodh Kumar, Pramod Garg, Rajesh Sagar, Virinder K. Bansal. Quality of Life Outcomes Following Single-stage Laparoscopic Common Bile Duct Exploration Versus 2-stage Endoscopic Sphincterotomy Followed by Laparoscopic Cholecystectomy in Management of Cholelithiasis With CholedocholithiasisSurgical Laparoscopy, Endoscopy & Percutaneous Techniques 2021;  doi: 10.1097/SLE.0000000000000902