BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Liu HR, Qi L, Wu LY, Ma XP, Qin XD, Huang WY, Dong M, Wu HG. Effects of moxibustion on dynorphin and endomorphin in rats with chronic visceral hyperalgesia. World J Gastroenterol 2010; 16(32): 4079-4083 [PMID: 20731023 DOI: 10.3748/wjg.v16.i32.4079]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v16/i32/4079.htm
Number Citing Articles
1
Ji-meng Zhao, Jin-hua Lu, Xiao-jun Yin, Xing-kui Chen, Yue-hua Chen, Wei-jun Tang, Xiao-ming Jin, Lu-yi Wu, Chun-hui Bao, Huan-gan Wu, Yin Shi. Comparison of electroacupuncture and moxibustion on brain-gut function in patients with diarrhea-predominant irritable bowel syndrome: A randomized controlled trialChinese Journal of Integrative Medicine 2015; 21(11): 855 doi: 10.1007/s11655-015-2049-x
2
Jianfeng Xu, Ruizhu Lin, Yongli Wu, Yingxu Wang, Jian Liu, Yanling Zhang, Yuequan Zhang, Chaolei Xi, Qiang Wu, Xinjian Li. Effect of stimulating acupoint Guanyuan (CV 4) on lower back pain by burning moxa heat for different time lengths: a randomized controlled clinical trialJournal of Traditional Chinese Medicine 2015; 35(1): 36 doi: 10.1016/S0254-6272(15)30006-6
3
Zhuo Zhou, Guixing Xu, Liuyang Huang, Yunjie Shu, Hao Tian, Fengyuan Huang, Yilin Liu, Fanrong Liang, Mingsheng Sun. Effectiveness and Safety of Acupuncture-Related Therapies for Chronic Musculoskeletal Pain: A Protocol for Systematic Review and Network Meta-AnalysisJournal of Pain Research 2022; : 3959 doi: 10.2147/JPR.S387756
4
Hui-Rong Liu, Xiao-Yi Fang, Huan-Gan Wu, Lu-Yi Wu, Jing Li, Zhi-Jun Weng, Xin-Xin Guo, Yu-Guang Li. Effects of electroacupuncture on corticotropin-releasing hormone in rats with chronic visceral hypersensitivityWorld Journal of Gastroenterology 2015; 21(23): 7181-7190 doi: 10.3748/wjg.v21.i23.7181
5
Yan Huang, Yan-ting Yang, Xiao-xu Liu, Yan Zhao, Xiao-ming Feng, Dan Zhang, Huan-gan Wu, Yi Zhu, Wen-yan Huang, Xiao-peng Ma. Effect of herbal-partitioned moxibustion at Tianshu (ST 25) and Qihai (CV 6) on pain-related behavior and emotion in rats with chronic inflammatory visceral painJournal of Acupuncture and Tuina Science 2015; 13(1): 1 doi: 10.1007/s11726-015-0814-1
6
Ji-Meng Zhao, Liang Li, Liu Chen, Yin Shi, Yu-Wei Li, Hai-Xia Shang, Lu-Yi Wu, Zhi-Jun Weng, Chun-Hui Bao, Huan-Gan Wu. Comparison of the analgesic effects between electro-acupuncture and moxibustion with visceral hypersensitivity rats in irritable bowel syndromeWorld Journal of Gastroenterology 2017; 23(16): 2928-2939 doi: 10.3748/wjg.v23.i16.2928
7
Li-hua Tan, Kai-ge Li, Yan-ying Wu, Meng-wei Guo, Yin Lan, Shan Wang, Wen-lian Zhu, Xiao-xuan Ren. Effect of Electroacupuncture at Different Acupoints on the Expression of NMDA Receptors in ACC and Colon in IBS RatsEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2019; 2019: 1 doi: 10.1155/2019/4213928
8
Beverley Greenwood-Van Meerveld, Dawn K. Prusator, Anthony C. Johnson. Animal models of gastrointestinal and liver diseases. Animal models of visceral pain: pathophysiology, translational relevance, and challengesAmerican Journal of Physiology-Gastrointestinal and Liver Physiology 2015; 308(11): G885 doi: 10.1152/ajpgi.00463.2014
9
Raimond K. Wong, Stephen M. Sagar. Acupuncture and Moxibustion as an Evidence-based Therapy for CancerEvidence-based Anticancer Complementary and Alternative Medicine 2012; 3: 83 doi: 10.1007/978-94-007-4833-0_5
10
Ge-ge CHEN, Song GUO, Xiao-lan SU, Qian LIU, Wei WEI. Research progress of moxibustion in treatment of irritable bowel syndromeWorld Journal of Acupuncture - Moxibustion 2021; 31(2): 136 doi: 10.1016/j.wjam.2020.10.004
11
Jaung-Geng Lin, Yi-Hung Chen. Acupuncture and Moxibustion as an Evidence-based Therapy for CancerEvidence-based Anticancer Complementary and Alternative Medicine 2012; 3: 19 doi: 10.1007/978-94-007-4833-0_2
12
Lan Lei, Chang Xiaorong, Zhang Guoshan, Shi Jia. A combined dynamic inhalation device designed for moxa-smoking toxicity testingJournal of Traditional Chinese Medicine 2015; 35(1): 90 doi: 10.1016/S0254-6272(15)30014-5
13
L. D. Wang, J. M. Zhao, R. J. Huang, L. Y. Tan, Z. H. Hu, Z. J. Weng, K. Wang, H. G. Wu, H. R. Liu. Study on the Mechanism Underlying the Regulation of the NMDA Receptor Pathway in Spinal Dorsal Horns of Visceral Hypersensitivity Rats by MoxibustionEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2016; 2016: 1 doi: 10.1155/2016/3174608
14
Li Qi, Hui-Rong Liu, Tao Yi, Lu-Yi Wu, Xi-Ru Liu, Chen Zhao, Yin Shi, Xiao-Peng Ma, Huan-Gan Wu. Warming Moxibustion Relieves Chronic Visceral Hyperalgesia in Rats: Relations to Spinal Dynorphin and Orphanin-FQ SystemEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2013; 2013: 1 doi: 10.1155/2013/920675
15
Yingni Wang, Siyu Tao, Zeyun Yu, Yun Luo, Yuan Li, Jie Tang, Guanhua Chen, Rouxian Shuai, Xinyue Hu, Ping Wu, Wei Lei. Effect of Moxibustion on β-EP and Dyn Levels of Pain-Related Indicators in Patients with Rheumatoid ArthritisEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2021; 2021: 1 doi: 10.1155/2021/6637554
16
Ji-Meng Zhao, Lu-Yi Wu, Hui-Rong Liu, Hong-Yi Hu, Jia-Ying Wang, Ren-Jia Huang, Yin Shi, Shan-Ping Tao, Qiang Gao, Ci-Li Zhou, Li Qi, Xiao-Peng Ma, Huan-Gan Wu. Factorial study of moxibustion in treatment of diarrhea-predominant irritable bowel syndromeWorld Journal of Gastroenterology 2014; 20(37): 13563-13572 doi: 10.3748/wjg.v20.i37.13563
17
Renjia Huang, Jimeng Zhao, Luyi Wu, Chuanzi Dou, Huirong Liu, Zhijun Weng, Yuan Lu, Yin Shi, Xiaomei Wang, Cili Zhou, Huangan Wu. Mechanisms Underlying the Analgesic Effect of Moxibustion on Visceral Pain in Irritable Bowel Syndrome: A ReviewEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2014; 2014: 1 doi: 10.1155/2014/895914
18
Han-Dan Zheng, Zhao-Qin Wang, Shan-Shan Li, Yuan Lu, Yan Huang, Ci-Li Zhou, Yu-Qing Lu, Hui-Rong Liu, Ya-Nan Liu, Huan-Gan Wu. Effect of acupoints on acupuncture-moxibustion and its therapeutic mechanismWorld Journal of Traditional Chinese Medicine 2020; 6(3): 239 doi: 10.4103/wjtcm.wjtcm_18_20
19
Richard J. Bodnar. Endogenous opiates and behavior: 2010Peptides 2011; 32(12): 2522 doi: 10.1016/j.peptides.2011.09.020