BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Wang XS, Wang K, Li X, Fu SB. Effects of phosphorothioate anti-sense oligodeoxynucleotides on colorectal cancer cell growth and telomerase activity. World J Gastroenterol 2004; 10(23): 3455-3458 [PMID: 15526364 DOI: 10.3748/wjg.v10.i23.3455]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v10/i23/3455.htm
Number Citing Articles
1
Xishan Wang, Guiyu Wang, Deli Dong, Songbin Fu, Baofeng Yang. Inhibition on LS-174T cell growth and activity of telomerase in vitro and in vivo by arsenic trioxideExperimental and Toxicologic Pathology 2008; 60(6): 481 doi: 10.1016/j.etp.2008.04.011
2
Fei Cao, Xiaoping Ju, Di Chen, Lingong Jiang, Xiaofei Zhu, Shuiwang Qing, Fang Fang, Yuxin Shen, Zhen Jia, Huojun Zhang. Phosphorothioate-modified antisense oligonucleotides against human telomerase reverse transcriptase sensitize cancer cells to radiotherapyMolecular Medicine Reports 2017; 16(2): 2089 doi: 10.3892/mmr.2017.6778
3
Hongxiao Sun, Min Hong, Qiangqiang Yang, Chuan Li, Guangzhi Zhang, Qiaoli Yue, Yanhua Ma, Xia Li, Chen-Zhong Li. Visualizing the down-regulation of hTERT mRNA expression using gold-nanoflare probes and verifying the correlation with cancer cell apoptosisThe Analyst 2019; 144(9): 2994 doi: 10.1039/C9AN00204A
4
Guiyu Wang, Xishan Wang, Shuhuai Wang, Hongtao Song, Haiming Sun, Weiguang Yuan, Bo Cao, Jing Bai, Songbin Fu. Colorectal cancer progression correlates with upregulation of S100A11 expression in tumor tissuesInternational Journal of Colorectal Disease 2008; 23(7): 675 doi: 10.1007/s00384-008-0464-6