BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Lin YY, Zhao JM, Ji YJ, Ma Z, Zheng HD, Huang Y, Cui YH, Lu Y, Wu HG. Typical ulcerative colitis treated by herbs-partitioned moxibustion: A case report. World J Clin Cases 2020; 8(8): 1515-1524 [PMID: 32368545 DOI: 10.12998/wjcc.v8.i8.1515]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v8/i8/1515.htm
Number Citing Articles
1
Dan Zhang, Xiaoqing Dong, Xiaoying Li, Yanting Yang, Hongna Li, Yue Hong, Guang Yang, Xiehe Kong, Xuejun Wang, Xiaopeng Ma. Moxibustion ameliorates chronic inflammatory visceral pain via spinal circRNA-miRNA-mRNA networks: a central mechanism studyMolecular Brain 2024; 17(1) doi: 10.1186/s13041-024-01093-7
2
Yanzhen Li, Wen Zhou, Wenxiao Chen, Bailing Deng, Jianyu You. Efficacy and safety of moxibustion for ulcerative colitis: protocol for a systematic review and meta-analysisBMJ Open 2024; 14(3): e078878 doi: 10.1136/bmjopen-2023-078878
3
Ya Shen, Yunhua Cui, Zheng Shi, Huangan Wu, Zhaoqin Wang, Luyi Wu, Yuan Lu, Yan Huang, Yanan Liu, Junyi Long, Yaying Lin, Zhe Ma. Investigating the influence of moxibustion on colonic mucosal barrier in rats with dextran sulfate sodium-induced ulcerative colitisJournal of Acupuncture and Tuina Science 2022; 20(1): 1 doi: 10.1007/s11726-022-1286-8
4
Guo-Yan Sui, Feng Wang, Jin Lee, Yoon Seok Roh. Mitochondrial Control in Inflammatory Gastrointestinal DiseasesInternational Journal of Molecular Sciences 2022; 23(23): 14890 doi: 10.3390/ijms232314890
5
Qin Qi, Rui Zhong, Ya-Nan Liu, Chen Zhao, Yan Huang, Yuan Lu, Zhe Ma, Han-Dan Zheng, Lu-Yi Wu. Mechanism of electroacupuncture and herb-partitioned moxibustion on ulcerative colitis animal model: A study based on proteomicsWorld Journal of Gastroenterology 2022; 28(28): 3644-3665 doi: 10.3748/wjg.v28.i28.3644
6
Hyoyoung Im, Wenjia Wang, Qin Qi, Qi Li, Mengdie Wu, Huangan Wu, Yanan Liu, Yan Huang, Yi Zhu, Handan Zheng, Luyi Wu. Clinical efficacy of moxibustion for ulcerative colitis and its influence on vitamin D receptorJournal of Acupuncture and Tuina Science 2023; 21(1): 40 doi: 10.1007/s11726-023-1357-5
7
Dan Zhang, Zhiyuan Li, Huapeng Yu, Huangan Wu, Lijie Wu, Yun Yang, Guang Yang, Chen Xie, Jue Hong, Yanting Yang, Xiaopeng Ma. Mechanism of moxibustion in treating chronic inflammatory visceral pain: regulation of the p38 MAPK/ELK1 signaling pathway in the spinal cordJournal of Acupuncture and Tuina Science 2024;  doi: 10.1007/s11726-024-1425-5
8
Xi-Ying Li, Yan-Ting Yang, Yue Zhao, Xie-He Kong, Guang Yang, Jue Hong, Dan Zhang, Xiao-Peng Ma, Nunzio Cacciola. Moxibustion Inhibits the Expression of Colonic NLRP3 through miR7/RNF183/NF-κB Signaling Pathway in UC RatsEvidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2021; 2021: 1 doi: 10.1155/2021/6519063
9
Xiao Yan, Fengjun Ma, Yanpu Yu, Dongqing Du, Zhilei Wang, Chen Chen, Xiaobin Zhang, Xiao Sun, Zhibin Dong, Yuxia Ma, Yuning Ma. Effects of herb-partitioned moxibustion for ulcerative colitisMedicine 2020; 99(31): e21319 doi: 10.1097/MD.0000000000021319
10
Guona Li, Chen Zhao, Jing Xu, Yan Huang, Yu Qiao, Feng Li, Guangbin Peng, Shiyu Zheng, Lu Zhu, Ling Yang, Zhaoqin Wang, Huangan Wu. Moxibustion alleviates intestinal inflammation in ulcerative colitis rats by modulating long non-coding RNA LOC108352929 and inhibiting Phf11 expressionHeliyon 2024; 10(5): e26898 doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e26898
11
Qin Qi, Ya-Nan Liu, Si-Yi Lv, Huan-Gan Wu, Lin-Shuang Zhang, Zhan Cao, Hui-Rong Liu, Xiao-Mei Wang, Lu-Yi Wu. Gut microbiome alterations in colitis rats after moxibustion at bilateral Tianshu acupointsBMC Gastroenterology 2022; 22(1) doi: 10.1186/s12876-022-02115-1