BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Minireviews
Zhi-Yun Jiang, Li-Shuang Qi, Jia-Tong Li, Nan Cui, Wei Li, Wei Liu, Ke-Zheng Wang 
Artif Intell Med Imaging 3(4):87-96. Published online Dec 28, 2022. doi: 10.35711/aimi.v3.i4.87