BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Chamuleau RA, Wlodzimirow KA, Abu-Hanna A. Incorporating dynamics for predicting poor outcome in acute liver failure patients. World J Gastrointest Surg 2012; 4(12): 281-283 [PMID: 23493657 DOI: 10.4240/wjgs.v4.i12.281]
URL: https://www.wjgnet.com/1948-9366/full/v4/i12/281.htm
Number Citing Articles
1
Ping Wang, Ying-Jian Zhang, Yi-Ran Li, Xiao-Yan Xia, Shu-Yan Lv. STORE-gastrointestinal functions and gastrointestinal hormones in patients with liver failureMedicine 2018; 97(48): e13167 doi: 10.1097/MD.0000000000013167
2
Wei Lin, Jing Zhang, Xiaohui Liu, Hongqun Liu, Jinqiu He, Ming Li, Shuqin Zhang, Hong Chen, Changqing Zhang, Wenfang Wu, Chenggang Jin, Samuel S. Lee, Zhongping Duan, Yuexin Zhang. A Dynamic Model for Predicting Outcome in Patients with HBV Related Acute-On-Chronic Liver FailureAnnals of Hepatology 2018; 17(3): 392 doi: 10.5604/01.3001.0011.7383
3
Shuqin Zhang, Yu Hou, Jing Yang, Denghui Xie, Linrui Jiang, Huazhong Hu, Jingjing Hu, Caizhu Luo, Qun Zhang. Application of mesenchymal stem cell exosomes and their drug‐loading systems in acute liver failureJournal of Cellular and Molecular Medicine 2020; 24(13): 7082 doi: 10.1111/jcmm.15290
4
V. E. Milyukov, Kh. M. Sharifova. Multiple organ manifestations of liver failure in acute small bowel obstructionKhirurgiya. Zhurnal im. N.I. Pirogova 2019; (9): 73 doi: 10.17116/hirurgia201909173
5
Ke-Zhi Li, Zhi-Yi Liao, Yu-Xuan Li, Zhi-Yong Ming, Jian-Hong Zhong, Guo-Bin Wu, Shan Huang, Yin-Ning Zhao. A20 rescues hepatocytes from apoptosis through the NF-κB signaling pathway in rats with acute liver failureBioscience Reports 2019; 39(1) doi: 10.1042/BSR20180316