BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Topic Highlight
Observation
Hiroyuki Osawa, Hironori Yamamoto, Yoshimasa Miura, Mitsuyo Yoshizawa, Keijiro Sunada, Kiichi Satoh, Kentaro Sugano 
World J Gastrointest Endosc 4(8):356-361. Published online Aug 16, 2012. doi: 10.4253/wjge.v4.i8.356
Brief Article
Kouichi Nonaka, Masaaki Namoto, Hideki Kitada, Michio Shimizu, Yasutoshi Ochiai, Osamu Togawa, Masamitsu Nakao, Makoto Nishimura, Keiko Ishikawa, Shin Arai, Hiroto Kita 
World J Gastrointest Endosc 4(8):362-367. Published online Aug 16, 2012. doi: 10.4253/wjge.v4.i8.362
Case Report
Munetaka Nakamura, Jun Nishikawa, Shigeyuki Suenaga, Takeshi Okamoto, Fumiki Okamoto, Osamu Miura, Isao Sakaida 
World J Gastrointest Endosc 4(8):373-375. Published online Aug 16, 2012. doi: 10.4253/wjge.v4.i8.373
Hui Li, Xin Li, Xiao-Xing Liao, Hong Zhan, Yan Xiong, Chun-Lin Hu, Hong-Yan Wei, Xiao-Li Jing 
World J Gastrointest Endosc 4(8):376-378. Published online Aug 16, 2012. doi: 10.4253/wjge.v4.i8.376