BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Open-Access Journal
Editorial
Akira Hokama, Kazuto Kishimoto, Manabu Nakamoto, Chiharu Kobashigawa, Tetsuo Hirata, Nagisa Kinjo, Fukunori Kinjo, Seiya Kato, Jiro Fujita 
World J Gastrointest Endosc 3(8):157-161. Published online Aug 16, 2011. doi: 10.4253/wjge.v3.i8.157
Original Article
Hiroya Nakata, Shotaro Enomoto, Takao Maekita, Izumi Inoue, Kazuki Ueda, Hisanobu Deguchi, Naoki Shingaki, Kosaku Moribata, Yoshimasa Maeda, Yoshiyuki Mori, Mikitaka Iguchi, Hideyuki Tamai, Nobutake Yamamichi, Mitsuhiro Fujishiro, Jun Kato, Masao Ichinose 
World J Gastrointest Endosc 3(8):162-170. Published online Aug 16, 2011. doi: 10.4253/wjge.v3.i8.162