BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Jonaitis L, Kiudelis M, Slepavicius P, Poskienė L, Kupcinskas L. Plexiform angiomyxoid myofibroblastic tumor of stomach: A rare case. World J Gastrointest Endosc 2016; 8(18): 674-678 [PMID: 27803775 DOI: 10.4253/wjge.v8.i18.674]
URL: https://www.wjgnet.com/1948-5190/full/v8/i18/674.htm
Number Citing Articles
1
Hiroyuki Akai, Shigeru Kiryu, Masaru Shinozaki, Yasunori Ohta, Yoshiyasu Nakano, Koichiro Yasaka, Kuni Ohtomo. Computed tomography and magnetic resonance imaging of a plexiform angiomyxoid myofibroblastic tumor: a case reportBMC Medical Imaging 2017; 17(1) doi: 10.1186/s12880-017-0180-1
2
Casmir Wambura, Salim Surani. Plexiform Fibromyxoma: A Rare Gastric TumorCase Reports in Gastrointestinal Medicine 2017; 2017: 1 doi: 10.1155/2017/4014565
3
Wei-Guang Zhang, Liang-Bi Xu, Yi-Ning Xiang, Chen-Hong Duan. Plexiform fibromyxoma of the small bowel: A case reportWorld Journal of Clinical Cases 2018; 6(15): 1067-1072 doi: 10.12998/wjcc.v6.i15.1067
4
Ziqin Xia, Zhidai Zhou, Wei Guo, Hongling Wang, Fan Wang, Feng Zhou. Endoscopic submucosal excavation for gastric plexiform fibromyxoma: A case report and systematic review of literatureFrontiers in Oncology 2023; 13 doi: 10.3389/fonc.2023.1090259
5
Hsuan-An Su, Hsu-Heng Yen, Chih-Jung Chen. An Update on Clinicopathological and Molecular Features of Plexiform FibromyxomaCanadian Journal of Gastroenterology and Hepatology 2019; 2019: 1 doi: 10.1155/2019/3960920
6
Min-Xia Yang, Zhen-Hua Zhao, Jian-Feng Yang, Bing Chen, Xun-Ze Shen, Jian-Guo Wei, Bo-Yin Wang. Imaging findings of gastric plexiform fibromyxoma with a cystic changeMedicine 2017; 96(52): e8967 doi: 10.1097/MD.0000000000008967
7
Shaofei Ma, Jing Wang, Zhanjun Lu, Chaoying Shi, Daohua Yang, Jun Lin. Plexiform fibromyxoma: a clinicopathological and immunohistochemical analysis of two cases with a literature reviewJournal of International Medical Research 2021; 49(8): 030006052110278 doi: 10.1177/03000605211027878
8
Mitsuharu Fukazawa, Hiroshi Koga, Shoji Hiroshige, Toshifumi Matsumoto, Yuichi Nakazono, Yasuji Yoshikawa. Pediatric plexiform fibromyxomaMedicine 2019; 98(3): e14186 doi: 10.1097/MD.0000000000014186
9
路 张. Gastric Plexiform Fibromyxoma: A Case Report and Literature ReviewAdvances in Clinical Medicine 2022; 12(12): 12033 doi: 10.12677/ACM.2022.12121734