BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in F6Publishing
For: Yudintceva N, Mikhailova N, Bobkov D, Yakovleva L, Nikolaev B, Krasavina D, Muraviov A, Vinogradova T, Yablonskiy P, Samusenko I, Ryzhov V, Deriglazov V, Marchenko Y, Multhoff G, Klapproth AP, Li WB, Nayak B, Sonawane A, Shevtsov M. Evaluation of the Biodistribution of Mesenchymal Stem Cells in a Pre-clinical Renal Tuberculosis Model by Non-linear Magnetic Response Measurements. Front Phys 2021;9. [DOI: 10.3389/fphy.2021.625622] [Cited by in Crossref: 1] [Cited by in F6Publishing: 1] [Article Influence: 0.5] [Reference Citation Analysis]
Number Citing Articles
1 Muraviov AN, Vinogradova TI, Remezova AN, Ariel BM, Gorelova AA, Orlova NV, Yudintceva NM, Esmedliaeva DS, Dyakova ME, Dogonadze MZ, Zabolotnykh NV, Garapach IA, Maslak OS, Kirillov YA, Timofeev SE, Krylova YS, Yablonskiy PK. The Use of Mesenchymal Stem Cells in the Complex Treatment of Kidney Tuberculosis (Experimental Study). Biomedicines 2022;10. [PMID: 36551818 DOI: 10.3390/biomedicines10123062] [Reference Citation Analysis]