BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in F6Publishing
For: Russian Society of Cardiology (RSC) (. 2020 Clinical practice guidelines for Chronic heart failure. Russ J Cardiol 2020;25:4083. [DOI: 10.15829/1560-4071-2020-4083] [Cited by in Crossref: 63] [Cited by in F6Publishing: 13] [Article Influence: 31.5] [Reference Citation Analysis]
Number Citing Articles
1 Zhirov IV, Nasonova SN, Khalilova UA, Osmolovskaya YF, Zhirova IA, Gimadiev RR, Chaikovskaia OI, Reitblat OM, Prints IS, Kochetov AG, Tereshchenko SN. Acute decompensated heart failure. What has changed in the clinical guidelines in 2021? Consilium Medicum 2022;24:7-12. [DOI: 10.26442/20751753.2022.1.201410] [Reference Citation Analysis]
2 Perutsky DN, Obrezan AG, Osipova OA, Zarudsky AA. Left atrial function in patients with heart failure. Cardiovasc Ther Prev 2022;21:3265. [DOI: 10.15829/1728-8800-2022-3265] [Reference Citation Analysis]
3 Poteshkina NG, Krylova NS, Maslova MY, Kovalevskaya EA, Svanadze AM. Effect of salt intake on clinical course and hemodynamics in patients with hypertrophic cardiomyopathy. Cardiovasc Ther Prev 2022;21:2889. [DOI: 10.15829/1728-8800-2022-2889] [Reference Citation Analysis]
4 Navasardyan AR, Martsevich SY. Endpoints: types, selection, interpretation of the results obtained on the example of cardiology studies. Cardiovasc Ther Prev 2022;21:3243. [DOI: 10.15829/1728-8800-2022-3243] [Reference Citation Analysis]
5 Nasonova SN, Zhirov IV, Tereshchenko SN. Chronic heart failure – modification of treatment paradigm. Consilium Medicum 2022;24:13-9. [DOI: 10.26442/20751753.2022.1.201445] [Reference Citation Analysis]
6 Zakirova AN, Zakirova NE. Antiarrhythmic and Hemodynamic Effects of Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids on Cardiovascular Diseases. Racionalʹnaâ farmakoterapiâ v kardiologii 2022;18:209-17. [DOI: 10.20996/1819-6446-2022-03-01] [Reference Citation Analysis]
7 Arutyunov GP, Lopatin YM, Ametov AS, Ageev FT, Antsiferov MB, Villevalde SV, Vinogradova NG, Galstyan GR, Galyavich AS, Gilyarevskiy SR, Glezer MG, Zhirov IV, Ilyin MV, Lebedeva AI, Nedogoda SM, Salukhov VV, Tarlovskaya EI, Tereshchenko SN, Fomin IV, Khalimov IS, Khasanov NR, Cherkashin DV, Yakushin SS. Empagliflozin and heart failure: position paper of the experts on the results of the online meeting and discussion of the EMPEROR-Preserved Trial. Terapevticheskii arkhiv 2022;93:1491-7. [DOI: 10.26442/00403660.2021.12.201281] [Reference Citation Analysis]
8 Sukhanov MS, Karakulova YV, Prokhorov KV, Spasenkov GN, Koryagina NA. Experience of remote monitoring of patients with cardiovascular diseases in the Perm Krai. Cardiovasc Ther Prev 2021;20:2838. [DOI: 10.15829/1728-8800-2021-2838] [Cited by in Crossref: 1] [Article Influence: 1.0] [Reference Citation Analysis]
9 Galyavich AS, Fomin IV, Gaisin IR, Valeeva FV, Vinogradova NG, Salasyuk AS, Tarlovskaya EI, Khasanov NR, Shutov AM, Volodina EN, Grekhova LV, Guseva PS, Duplyakov DV, Zanozina OV, Zolotova YV, Kanysheva SV, Kim ZF, Kononov SK, Kuzmin VP, Markiyanova SS, Menzorov MV, Pomosov SA, Rebrov AP, Tolstov SN. Approaches to the therapy of heart failure with reduced ejection fraction. Resolution of an online meeting of the Volga Federal District experts. Russ J Cardiol 2022;26:4791. [DOI: 10.15829/1560-4071-2021-4791] [Cited by in Crossref: 1] [Cited by in F6Publishing: 1] [Article Influence: 1.0] [Reference Citation Analysis]
10 Loukianov MM, Martsevich SY, Mareev YV, Yakushin SS, Andreenko EY, Vorobiev AN, Pereverzeva KG, Zagrebelny AV, Okshina EY, Yakusevich VV, Yakusevich VV, Pozdnyakova EM, Gomova TA, Fedotova EE, Valiakhmetov MN, Mikhin VP, Maslennikova YV, Belova EN, Klyashtorny VG, Kudryashov EV, Makoveeva AN, Tatsiy YE, Boytsov SA, Drapkina OM. Patients with a Combination of Atrial Fibrillation and Chronic Heart Failure in Clinical Practice: Comorbidities, Drug Treatment and Outcomes. Racionalʹnaâ farmakoterapiâ v kardiologii 2022;17:816-24. [DOI: 10.20996/1819-6446-2021-12-05] [Reference Citation Analysis]
11 Shlyakhto EV, Zvartau NE, Villevalde SV, Yakovlev AN, Soloveva AE, Fedorenko AA, Karlina VA, Avdonina NG, Endubaeva GV, Zaitsev VV, Neplyueva GA, Pavlyuk EI, Dubinina MV, Medvedeva EA, Erastov AM, Panarina SA, Solovev AE. Assessment of prevalence and monitoring of outcomes in patients with heart failure in Russia. Russ J Cardiol 2020;25:4204. [DOI: 10.15829/1560-4071-2020-4204] [Cited by in Crossref: 4] [Cited by in F6Publishing: 1] [Article Influence: 2.0] [Reference Citation Analysis]
12 Osipova OA, Mikhin VP, Golovin AI, Belousova ON, Perutsky DN, Alferov PK, Konstantinov SL. Advantages of long-term combination pharmacotherapy with a beta-blocker and eplerenone in patients with ST-segment elevation acute coronary syndrome. Cardiovasc Ther Prev 2022;21:3269. [DOI: 10.15829/1728-8800-2022-3269] [Reference Citation Analysis]
13 Tereshchenko SN, Uskach TM. Treatment strategies for patients with atrial fibrillation and chronic heart failure. Terapevticheskii arkhiv 2022;93:1545-50. [DOI: 10.26442/00403660.2021.12.201205] [Reference Citation Analysis]
14 Pyrikova NV, Mozgunov NA, Osipova IV. Results of pilot remote monitoring of heart failure patients. Cardiovasc Ther Prev 2022;21:3151. [DOI: 10.15829/1728-8800-2022-3151] [Reference Citation Analysis]
15 Safiullina AA, Uskach TM, Dobrovolskaya SV, Saidova MA, Makeev MI, Tereshchenko SN. Reverse remodeling against the background of cardiac contractility modulation therapy in patients with heart failure and atrial fibrillation. Cardiovasc Ther Prev 2022;21:2948. [DOI: 10.15829/1728-8800-2022-2948] [Reference Citation Analysis]
16 Arutyunov AG, Seferovic P, Bakulin IG, Bakulina NV, Batyushin MM, Boldina MV, Krstačić G, Macut D, Salukhov VV, Shimosawa T, Shustov VV, Tarlovskaya EI, Vrtovec B, Wanner C, Aisanov ZR, Arutyunov GP, Avdeev SN, Babin AP, Cattaneo M, Chesnikova AI, Ezhov MV, Kamilova UK, Koziolova NA, Lopatin YM, Mitkovskaya NP, Morais J, Galstyan GR, Sarybaev AS, Sugraliev AB, Yavelov IS, Essaian AM, Zolotovskaya IA, Zhangelova SB, Zyryanov SK, Melnikov ES, Bashkinov RA, Shlyakhto EV. Rehabilitation after COVID-19. Resolution of the International Expert Council of the Eurasian Association of Therapists and the Russian Society of Cardiology. Russ J Cardiol 2021;26:4694. [DOI: 10.15829/1560-4071-2021-4694] [Cited by in Crossref: 2] [Cited by in F6Publishing: 2] [Article Influence: 2.0] [Reference Citation Analysis]
17 Korotaeva AA, Samoilova EV, Mindzaev DR, Nasonova SN, Zhirov IV, Tereschenko SN. Pro-inflammatory cytokines in chronic cardiac failure: state of problem. Terapevticheskii arkhiv 2021;93:1389-94. [DOI: 10.26442/00403660.2021.11.201170] [Reference Citation Analysis]
18 Skripnikova IA, Yaralieva EK, Drapkina OM. Heart failure and osteoporosis: common pathogenetic components. Cardiovasc Ther Prev 2022;21:3233. [DOI: 10.15829/1728-8800-2022-3233] [Reference Citation Analysis]
19 Vasyuk YA, Gendlin GE, Emelina EI, Shupenina EY, Ballyuzek MF, Barinova IV, Vitsenya MV, Davydkin IL, Dundua DP, Duplyakov DV, Zateishchikov DA, Zolotovskaya IA, Konradi AO, Lopatin YM, Moiseeva OM, Nedogoda SV, Nedoshivin AO, Nikitin IG, Poltavskaya MG, Potievskaya VI, Repin AN, Sumin АN, Zotova LA, Tumyan GS, Shlyakhto EV, Khatkov IE, Yakushin SS, Belenkov YN. Сonsensus statement of Russian experts on the prevention, diagnosis and treatment of cardiotoxicity of anticancer therapy. Russ J Cardiol 2021;26:4703. [DOI: 10.15829/1560-4071-2021-4703] [Cited by in Crossref: 1] [Cited by in F6Publishing: 1] [Article Influence: 1.0] [Reference Citation Analysis]