BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in F6Publishing
For: Ikegame S, Siddiquey MNA, Hung CT, Haas G, Brambilla L, Oguntuyo KY, Kowdle S, Vilardo AE, Edelstein A, Perandones C, Kamil JP, Lee B. Neutralizing activity of Sputnik V vaccine sera against SARS-CoV-2 variants. medRxiv 2021:2021. [PMID: 33821288 DOI: 10.1101/2021.03.31.21254660] [Cited by in Crossref: 11] [Cited by in F6Publishing: 11] [Article Influence: 5.5] [Reference Citation Analysis]
Number Citing Articles
1 Popova AY, Kasymov OT, Smolenski VY, Smirnov VS, Egorova SA, Nurmatov ZS, Milichkina AM, Suranbaeva GS, Kuchuk TE, Khamitova IV, Zueva EV, Ivanov VA, Nuridinova ZN, Derkenbaeva AA, Drobyshevskaya VG, Sattarova GZ, Kaliev MT, Gubanova AV, Zhimbaeva OB, Razumovskaya AP, Verbov VN, Likhachev IV, Krasnov AV, Totolian AA. SARS-CoV-2 herd immunity of the Kyrgyz population in 2021. Med Microbiol Immunol 2022. [PMID: 35780233 DOI: 10.1007/s00430-022-00744-7] [Cited by in Crossref: 1] [Article Influence: 1.0] [Reference Citation Analysis]
2 Popova AY, Tarasenko AA, Smolensky VY, Egorova SA, Smirnov VS, Dashkevich AM, Svetogor TN, Glinskaya IN, Skuranovich AL, Milichkina AM, Dronina AM, Samoilovich EO, Khamitova IV, Semeiko GV, Amvrosyeva TV, Shmeleva NP, Rubanik LV, Esmanchik OP, Karaban IA, Drobyshevskaya VG, Sadovnikova GV, Shilovich MV, Podushkina EA, Kireichuk VV, Petrova OA, Bondarenko SV, Salazhkova IF, Tkach LM, Shepelevich LP, Autukhova NL, Ivanov VM, Babilo AS, Navyshnaya MV, Belyaev NN, Zueva EV, Volosar LA, Verbov VN, Likhachev IV, Zagorskaya TO, Morozova NF, Korobova ZR, Gubanova AV, Totolian AA. Herd immunity to SARS-CoV-2 among the population of the Republic of Belarus amid the COVID-19 pandemic. Russian Journal of Infection and Immunity 2021;11:887-904. [DOI: 10.15789/2220-7619-hit-1798] [Cited by in Crossref: 2] [Cited by in F6Publishing: 4] [Article Influence: 1.0] [Reference Citation Analysis]
3 Borisova N, Kotov I, Kolesnikov A, Kaptelova V, Speranskaya A, Kondrasheva L, Tivanova E, Khafizov K, Akimkin VG. Monitoring the spread of SARS-CoV-2 variants in Moscow and the Moscow region using targeted high-throughput sequencing.. [DOI: 10.1101/2021.07.15.452488] [Reference Citation Analysis]