BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Saeki I, Yamasaki T, Maeda M, Hisanaga T, Iwamoto T, Fujisawa K, Matsumoto T, Hidaka I, Marumoto Y, Ishikawa T, Yamamoto N, Suehiro Y, Takami T, Sakaida I. Treatment strategies for advanced hepatocellular carcinoma: Sorafenib vs hepatic arterial infusion chemotherapy. World J Hepatol 2018; 10(9): 571-584 [PMID: 30310535 DOI: 10.4254/wjh.v10.i9.571]
URL: https://www.wjgnet.com/1948-5182/full/v10/i9/571.htm
Number Citing Articles
1
Jin Li, Xiaoping Qin, Ruishan Wu, Li Wan, Liang Zhang, Rui Liu. Circular RNA circFBXO11 modulates hepatocellular carcinoma progress and oxaliplatin resistance through miR‐605/FOXO3/ABCB1 axisJournal of Cellular and Molecular Medicine 2020; 24(9): 5152 doi: 10.1111/jcmm.15162
2
Maher Hendi, Yiping Mou, Jiemin Lv, Bin Zhang, Xiujun Cai. Hepatic Arterial Infusion Chemotherapy Is a Feasible Treatment Option for Hepatocellular Carcinoma: A New UpdateGastrointestinal Tumors 2021; 8(4): 145 doi: 10.1159/000516405
3
Hsiang-chi Tseng, Wei Xiong, Saiaditya Badeti, Yan Yang, Minh Ma, Ting Liu, Carlos A. Ramos, Gianpietro Dotti, Luke Fritzky, Jie-gen Jiang, Qing Yi, James Guarrera, Wei-Xing Zong, Chen Liu, Dongfang Liu. Efficacy of anti-CD147 chimeric antigen receptors targeting hepatocellular carcinomaNature Communications 2020; 11(1) doi: 10.1038/s41467-020-18444-2
4
Beom-Hui Lee, Dong-Shik Lee, Chan Woo Cho, Sung-Su Yun. Role and limitation of neoadjuvant hepatic arterial infusion chemotherapy in advanced hepatocelluar carcinoma patients with Child-Pugh class AWorld Journal of Surgical Oncology 2019; 17(1) doi: 10.1186/s12957-019-1685-6
5
Weitao Liu, Zhi Ji, BingRui Wu, Sijing Huang, Qihang Chen, Xiaoning Chen, Yuanyan Wei, Jianhai Jiang. Siglec‐15 promotes the migration of liver cancer cells by repressing lysosomal degradation of CD44FEBS Letters 2021; 595(17): 2290 doi: 10.1002/1873-3468.14169
6
Guang Cao, Xiaodong Wang, Hui Chen, Song Gao, Jianhai Guo, Peng Liu, Haifeng Xu, Liang Xu, Xu Zhu, Renjie Yang. Hepatic arterial infusion chemotherapy plus regorafenib in advanced colorectal cancer: a real-world retrospective studyBMC Gastroenterology 2022; 22(1) doi: 10.1186/s12876-022-02344-4
7
Zhenwen Lin, Sheng Li, Peng Guo, Liyang Wang, Lisheng Zheng, Zixing Yan, Xi Chen, Zhuqin Cheng, Haiyi Yan, Cui Zheng, Congkuai Zhao. Columbamine suppresses hepatocellular carcinoma cells through down-regulation of PI3K/AKT, p38 and ERK1/2 MAPK signaling pathwaysLife Sciences 2019; 218: 197 doi: 10.1016/j.lfs.2018.12.038
8
Issei Saeki, Takahiro Yamasaki, Yurika Yamauchi, Taro Takami, Tomokazu Kawaoka, Shinsuke Uchikawa, Akira Hiramatsu, Hiroshi Aikata, Reo Kawano, Kazufumi Kobayashi, Takayuki Kondo, Sadahisa Ogasawara, Tetsuhiro Chiba, Kazuaki Chayama, Naoya Kato, Isao Sakaida. Skeletal Muscle Volume Is an Independent Predictor of Survival after Sorafenib Treatment Failure for Hepatocellular CarcinomaCancers 2021; 13(9): 2247 doi: 10.3390/cancers13092247
9
Takahiro Yamasaki, Issei Saeki, Yurika Kotoh-Yamauchi, Ryo Sasaki, Norikazu Tanabe, Takashi Oono, Takashi Matsuda, Takuro Hisanaga, Toshihiko Matsumoto, Isao Hidaka, Tsuyoshi Ishikawa, Taro Takami, Yutaka Suehiro, Isao Sakaida. Clinical Benefits of Hepatic Arterial Infusion Chemotherapy for Advanced Hepatocellular CarcinomaApplied Sciences 2021; 11(4): 1882 doi: 10.3390/app11041882
10
Bohyun Kim, Je Hwan Won, Jinoo Kim, Yohan Kwon, Hyo Jung Cho, Jimi Huh, Jai Keun Kim. Hepatic Arterial Infusion Chemotherapy for Advanced Hepatocellular Carcinoma: Radiologic and Clinical Factors Predictive of SurvivalAmerican Journal of Roentgenology 2021; 216(6): 1566 doi: 10.2214/AJR.20.23213