BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Wang H, Li W. Recent update on comprehensive therapy for advanced hepatocellular carcinoma. World J Gastrointest Oncol 2021; 13(8): 845-855 [PMID: 34457190 DOI: 10.4251/wjgo.v13.i8.845]
URL: https://www.wjgnet.com/1948-5182/full/v13/i8/845.htm
Number Citing Articles
1
Yinghui Zhu, Dezhi Shan, Lianyi Guo, Shujia Chen, Xiaofei Li. Immune-Related lncRNA Pairs Clinical Prognosis Model Construction for Hepatocellular CarcinomaInternational Journal of General Medicine 2022; : 1919 doi: 10.2147/IJGM.S343350
2
Tingting Fan, Shijie Li, Kai Li, Jingxu Xu, Sheng Zhao, Jinping Li, Xinglu Zhou, Huijie Jiang. A Potential Prognostic Marker for Recognizing VEGF-Positive Hepatocellular Carcinoma Based on Magnetic Resonance Radiomics SignatureFrontiers in Oncology 2022; 12 doi: 10.3389/fonc.2022.857715
3
Da Mao, Meihong Xu, Qiyu Jiang, Huiwei Sun, Fang Sun, Ruichuang Yang, Yantao Chai, Xiaojuan Li, Boan Li, Yong Li. A Single Nucleotide Mixture Enhances the Antitumor Activity of Molecular-Targeted Drugs Against Hepatocellular CarcinomaFrontiers in Pharmacology 2022; 13 doi: 10.3389/fphar.2022.951831
4
Julian L. Goggi, Boominathan Ramasamy, Yun Xuan Tan, Siddesh V. Hartimath, Jun Rong Tang, Peter Cheng, Rasha Msallam, Ann-Marie Chacko, You Yi Hwang, Edward G. Robins, Alexei Bogdanov. Granzyme B PET Imaging Stratifies Immune Checkpoint Inhibitor Response in Hepatocellular CarcinomaMolecular Imaging 2021; 2021: 1 doi: 10.1155/2021/9305277
5
Claudio Pusceddu, Luigi Mascia, Chiara Ninniri, Nicola Ballicu, Stefano Zedda, Luca Melis, Giulia Deiana, Alberto Porcu, Alessandro Fancellu. The Increasing Role of CT-Guided Cryoablation for the Treatment of Liver Cancer: A Single-Center ReportCancers 2022; 14(12): 3018 doi: 10.3390/cancers14123018