BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Mullath A, Krishna M. Hepatocellular carcinoma – time to take the ticket. World J Gastrointest Surg 2019; 11(6): 287-295 [PMID: 31367276 DOI: 10.4240/wjgs.v11.i6.287]
URL: https://www.wjgnet.com/1948-5182/full/v11/i6/287.htm
Number Citing Articles
1
Yang An, Qiang Wang, Guosen Zhang, Fengjie Sun, Lu Zhang, Haojie Li, Yingkun Li, Yanyu Peng, Wan Zhu, Shaoping Ji, Xiangqian Guo. OSlihc: An Online Prognostic Biomarker Analysis Tool for Hepatocellular CarcinomaFrontiers in Pharmacology 2020; 11 doi: 10.3389/fphar.2020.00875
2
Suofeng Sun, Jing Gao, Shen Zhou, Yuan Li, Yu Wang, Li Jin, Jian Li, Bowei Liu, Bingyong Zhang, Shuangyin Han, Hui Ding, Xiuling Li. A novel circular RNA circ-LRIG3 facilitates the malignant progression of hepatocellular carcinoma by modulating the EZH2/STAT3 signalingJournal of Experimental & Clinical Cancer Research 2020; 39(1) doi: 10.1186/s13046-020-01779-5