BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Huang XB, He YG, Zheng L, Feng H, Li YM, Li HY, Yang FX, Li J. Identification of hepatitis B virus and liver cancer bridge molecules based on functional module network. World J Gastroenterol 2019; 25(33): 4921-4932 [PMID: 31543683 DOI: 10.3748/wjg.v25.i33.4921]
URL: https://www.wjgnet.com/1948-5182/full/v25/i33/4921.htm
Number Citing Articles
1
Jingyuan Zhang, Xinkui Liu, Wei Zhou, Shan Lu, Chao Wu, Zhishan Wu, Runping Liu, Xiaojiaoyang Li, Jiarui Wu, Yingying Liu, Siyu Guo, Shanshan Jia, Xiaomeng Zhang, Miaomiao Wang. Identification of Key Genes Associated With the Process of Hepatitis B Inflammation and Cancer Transformation by Integrated Bioinformatics AnalysisFrontiers in Genetics 2021; 12 doi: 10.3389/fgene.2021.654517
2
Huixuan Xu, Haiyan Yu, Fengping Zheng, Cantong Zhang, Wanxia Cai, Xinzhou Zhang, Donge Tang, Yong Dai. Analyzing the gene regulatory network in hepatitis B patients by single-cell ATAC sequencingClinical Rheumatology 2022; 41(11): 3513 doi: 10.1007/s10067-022-06310-z
3
Guangyao Li, JiangPeng Zhu, Lulu Zhai. Exploring molecular markers and drug candidates for colorectal cancer through comprehensive bioinformatics analysisAging 2023; 15(14): 7038 doi: 10.18632/aging.204891