BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: De Mattia E, Cecchin E, Guardascione M, Foltran L, Di Raimo T, Angelini F, D’Andrea M, Toffoli G. Pharmacogenetics of the systemic treatment in advanced hepatocellular carcinoma. World J Gastroenterol 2019; 25(29): 3870-3896 [PMID: 31413525 DOI: 10.3748/wjg.v25.i29.3870]
URL: https://www.wjgnet.com/1948-5182/full/v25/i29/3870.htm
Number Citing Articles
1
Zu‐Yau Lin, Ming‐Lun Yeh, Ching‐I Huang, Shinn‐Cherng Chen, Chung‐Feng Huang, Jee‐Fu Huang, Chia‐Yen Dai, Ming‐Lung Yu, Wan‐Long Chuang. Limited sorafenib anticancer effects on primary cultured hepatocellular carcinoma cells with high NANOG expression The Kaohsiung Journal of Medical Sciences 2022; 38(2): 157 doi: 10.1002/kjm2.12471
2
Gloria Ravegnini, Giorgia Valori, Qianqian Zhang, Riccardo Ricci, Patrizia Hrelia, Sabrina Angelini. Pharmacogenetics in the treatment of gastrointestinal stromal tumors – an updated reviewExpert Opinion on Drug Metabolism & Toxicology 2020; 16(9): 797 doi: 10.1080/17425255.2020.1789589
3
QingTao Ni, Chi Pan, ShengBin Dai, Peng Wang. <p>Immunotherapy Combined with Chemotherapy as a Promising Therapy for a EGFR Exon 19 Deletion with MET Amplification Patient with Non-Small-Cell Lung Cancer: A Case Report</p>OncoTargets and Therapy 2020; : 3039 doi: 10.2147/OTT.S243988
4
Yiyin Chen, Banglun Pan, Jiacheng Qiu, Zhanfei Chen, Xiaoqian Wang, Nanhong Tang. Increased effects of 2,5-dimethylcelecoxib on sensitivity of hepatocellular carcinoma cells to sorafenib via CYP3A5 expression and activation of AMPKToxicology in Vitro 2021; 76: 105226 doi: 10.1016/j.tiv.2021.105226
5
Silvia Mezzalira, Elena De Mattia, Michela Guardascione, Chiara Dalle Fratte, Erika Cecchin, Giuseppe Toffoli. Circulating-Free DNA Analysis in Hepatocellular Carcinoma: A Promising Strategy to Improve Patients’ Management and Therapy OutcomesInternational Journal of Molecular Sciences 2019; 20(21): 5498 doi: 10.3390/ijms20215498
6
Yinghai Xie, Changwei Liu, Shuping Zhou, Qi Wang, Xiaolong Tang. Lupeol-Loaded Nanoparticles Enhance the Radiosensitivity of Hepatocellular Carcinoma by Inhibiting the Hyperactivation in Raf/Mitogen-Activated Protein Kinase and Phospatidylinositol-3 Kinase/mTOR PathwaysJournal of Biomedical Nanotechnology 2021; 17(11): 2247 doi: 10.1166/jbn.2021.3194
7
Julia C. F. Quintanilha, Kelli Hammond, Yingmiao Liu, Federica Marmorino, Beatrice Borelli, Chiara Cremolini, Andrew B. Nixon, Federico Innocenti. Plasma levels of VEGF‐A and VCAM‐1 as predictors of drug‐induced hypertension in patients treated with VEGF pathway inhibitorsBritish Journal of Clinical Pharmacology 2022;  doi: 10.1111/bcp.15356
8
Antoni Sureda, Miquel Martorell, Xavier Capó, Margalida Monserrat-Mesquida, Maria Magdalena Quetglas-Llabrés, Mahsa Rasekhian, Seyed M. Nabavi, Silvia Tejada. Antitumor Effects of Triterpenes in Hepatocellular CarcinomaCurrent Medicinal Chemistry 2021; 28(13): 2465 doi: 10.2174/0929867327666200602132000
9
Mohammad K. Mohammad, Guoli Chen. Practical Oncologic Molecular Pathology2021; : 171 doi: 10.1007/978-3-030-73227-1_8
10
Wenzhen Li, Yifan Wang, Xinbo Zhou, Xiaohong Pan, Junhong Lü, Hongliu Sun, Zeping Xie, Shayan Chen, Xue Gao. The anti-tumor efficacy of 20(S)-protopanaxadiol, an active metabolite of ginseng, according to fasting on hepatocellular carcinomaJournal of Ginseng Research 2022; 46(1): 167 doi: 10.1016/j.jgr.2021.06.002
11
Giovanni Galati, Antonio Fabio Massimo Vainieri, Claudia Angela Maria Fulgenzi, Stefano Di Donato, Marianna Silletta, Paolo Gallo, Angelo Onorato, Umberto Vespasiani-Gentilucci, Antonio Picardi. Current Treatment Options for HCC: From Pharmacokinetics to Efficacy and Adverse Events in Liver CirrhosisCurrent Drug Metabolism 2020; 21(11): 866 doi: 10.2174/1389200221999200918141239
12
A. Yu. Goryainova, A. I. Stukan, R. A. Murashko, S. V. Sharov, O. I. Kirsanova, E. V. Lymar. Efficacy of the immune checkpoint inhibitor nivolumab in the treatment of advanced hepatocellular carcinoma with the exhausted possibilities of therapy with tyrosine kinase inhibitorsMeditsinskiy sovet = Medical Council 2021; (20): 84 doi: 10.21518/2079-701X-2021-20-84-93
13
Zhijia Sun, Chunyuan Xue, Jiangbo Li, Hui Zhao, Yimeng Du, Nan Du. LINC00244 suppresses cell growth and metastasis in hepatocellular carcinoma by downregulating programmed cell death ligand 1Bioengineered 2022; 13(3): 7635 doi: 10.1080/21655979.2022.2050073
14
Fu He, Kangjian Song, Ge Guan, Junyu Huo, Yang Xin, Tianxiang Li, Chao Liu, Qingwei Zhu, Ning Fan, Yuan Guo, Liqun Wu. The Phenomenon of Gene Rearrangement is Frequently Associated with TP53 Mutations and Poor Disease-Free Survival in Hepatocellular CarcinomaPharmacogenomics and Personalized Medicine 2021; : 723 doi: 10.2147/PGPM.S313848
15
Stefano Fogli, Giulia Gianfilippo, Federico Cucchiara, Marzia Del Re, Laura Valerio, Rossella Elisei, Romano Danesi. Clinical pharmacology and drug-drug interactions of lenvatinib in thyroid cancerCritical Reviews in Oncology/Hematology 2021; 163: 103366 doi: 10.1016/j.critrevonc.2021.103366
16
Zhengbin Zhao, Jing Gao, Shuangsheng Huang. LncRNA SNHG7 Promotes the HCC Progression Through miR-122-5p/FOXK2 AxisDigestive Diseases and Sciences 2022; 67(3): 925 doi: 10.1007/s10620-021-06918-2
17
Vahid Mansouri, Nima Beheshtizadeh, Maliheh Gharibshahian, Leila Sabouri, Mohammad Varzandeh, Nima Rezaei. Recent advances in regenerative medicine strategies for cancer treatmentBiomedicine & Pharmacotherapy 2021; 141: 111875 doi: 10.1016/j.biopha.2021.111875
18
Marhaba Nurmamat, Haili Yan, Ru Wang, Huixin Zhao, Yanhong Li, Xiaojing Wang, Kaidirye Nurmaimaiti, Tamasha Kurmanjiang, Difang Luo, Jumagul Baodi, Guancheng Xu, Jinyu Li. Novel Copper(II) Complex with a 4-Acylpyrazolone Derivative and Coligand Induce Apoptosis in Liver Cancer CellsACS Medicinal Chemistry Letters 2021; 12(3): 467 doi: 10.1021/acsmedchemlett.0c00680
19
Miaomiao Li, Juntao Hu, Riming Jin, Hongxia Cheng, Huaping Chen, Limin Li, Kun Guo. <p>Effects of LRP1B Regulated by HSF1 on Lipid Metabolism in Hepatocellular Carcinoma</p>Journal of Hepatocellular Carcinoma 2020; : 361 doi: 10.2147/JHC.S279123
20
Rui Zhang, Wei-Jia Mo, Lan-Shan Huang, Ji-Tian Chen, Wei-Zi Wu, Wei-Ying He, Zhen-Bo Feng. Identifying the Prognostic Risk Factors of Synaptojanin 2 and Its Underlying Perturbations Pathways in Hepatocellular CarcinomaBioengineered 2021; 12(1): 855 doi: 10.1080/21655979.2021.1890399
21
Wei Zhang, Hui-Fang Kong, Xu-Dong Gao, Zheng Dong, Ying Lu, Jia-Gan Huang, Hong Li, Yong-Ping Yang. Immune infiltration-associated serum amyloid A1 predicts favorable prognosis for hepatocellular carcinomaWorld Journal of Gastroenterology 2020; 26(35): 5287-5301 doi: 10.3748/wjg.v26.i35.5287
22
Xiaoqin Lv, Xia Xiang, Yue Wu, Yang Liu, Ruqing Xu, Qin Xiang, Guoqi Lai. GATA binding protein 4 promotes the expression and transcription of hepatitis B virus by facilitating hepatocyte nuclear factor 4 alpha in vitroVirology Journal 2021; 18(1) doi: 10.1186/s12985-021-01668-z
23
Jianrong Zheng, Liao Zeng, Mingqing Tang, Hongjun Lin, Chao Pi, Ruian Xu, Xiuling Cui. Novel Ferrocene Derivatives Induce G0/G1 Cell Cycle Arrest and Apoptosis through the Mitochondrial Pathway in Human Hepatocellular CarcinomaInternational Journal of Molecular Sciences 2021; 22(6): 3097 doi: 10.3390/ijms22063097
24
Yiran Chen, Li Li, Jie Lan, Yang Cui, Xiaosong Rao, Jing Zhao, Tao Xing, Gaoda Ju, Guangtao Song, Jizhong Lou, Jun Liang. CRISPR screens uncover protective effect of PSTK as a regulator of chemotherapy-induced ferroptosis in hepatocellular carcinomaMolecular Cancer 2022; 21(1) doi: 10.1186/s12943-021-01466-9
25
Jose J.G. Marin, Rocio I.R. Macias, Maria J. Monte, Marta R. Romero, Maitane Asensio, Anabel Sanchez-Martin, Candela Cives-Losada, Alvaro G. Temprano, Ricardo Espinosa-Escudero, Maria Reviejo, Laura H. Bohorquez, Oscar Briz. Molecular Bases of Drug Resistance in Hepatocellular CarcinomaCancers 2020; 12(6): 1663 doi: 10.3390/cancers12061663
26
Federico Piñero, Marcos Thompson, Juan Ignacio Marín, Marcelo Silva. Lenvatinib as first-line therapy for recurrent hepatocellular carcinoma after liver transplantation: Is the current evidence applicable to these patients?World Journal of Transplantation 2020; 10(11): 297-306 doi: 10.5500/wjt.v10.i11.297
27
Hiroyuki Ogawa, Kosuke Kaji, Norihisa Nishimura, Hirotetsu Takagi, Koji Ishida, Hiroaki Takaya, Hideto Kawaratani, Kei Moriya, Tadashi Namisaki, Takemi Akahane, Hitoshi Yoshiji. Lenvatinib prevents liver fibrosis by inhibiting hepatic stellate cell activation and sinusoidal capillarization in experimental liver fibrosisJournal of Cellular and Molecular Medicine 2021; 25(8): 4001 doi: 10.1111/jcmm.16363
28
Julia C. F. Quintanilha, Susan Geyer, Amy S. Etheridge, Alessandro Racioppi, Kelli Hammond, Daniel J. Crona, Carol E. Peña, Sawyer B. Jacobson, Federica Marmorino, Daniele Rossini, Chiara Cremolini, Hanna K. Sanoff, Ghassan K. Abou-Alfa, Federico Innocenti. KDR genetic predictor of toxicities induced by sorafenib and regorafenibThe Pharmacogenomics Journal 2022;  doi: 10.1038/s41397-022-00279-3
29
Mengfei Han, Geliang Yang, Qing Lin, Yanlong Yang, Huiqing Zhang, Yonghua Su. Determination of Endogenous Bufalin in Serum of Patients With Hepatocellular Carcinoma Based on HPLC-MS/MSFrontiers in Oncology 2020; 9 doi: 10.3389/fonc.2019.01572
30
Michele Dal Bo, Elena De Mattia, Lorena Baboci, Silvia Mezzalira, Erika Cecchin, Yehuda G. Assaraf, Giuseppe Toffoli. New insights into the pharmacological, immunological, and CAR-T-cell approaches in the treatment of hepatocellular carcinomaDrug Resistance Updates 2020; 51: 100702 doi: 10.1016/j.drup.2020.100702
31
Ying Jia, Yufei Xing, Meitian Yang, Muhammad Wasim Khan. Efficacy of Sorafenib Combined with Interventional Therapy on Primary Liver Cancer Patients and Its Effect on Serum AFP, VEGF, and GGTJournal of Oncology 2021; 2021: 1 doi: 10.1155/2021/9120265
32
Junjie Ao, Tetsuhiro Chiba, Shuhei Shibata, Akane Kurosugi, Na Qiang, Yaojia Ma, Motoyasu Kan, Terunao Iwanaga, Takafumi Sakuma, Hiroaki Kanzaki, Kengo Kanayama, Ryuta Kojima, Yuko Kusakabe, Masato Nakamura, Tomoko Saito, Ryo Nakagawa, Takayuki Kondo, Sadahisa Ogasawara, Eiichiro Suzuki, Ryosuke Muroyama, Jun Kato, Naoya Mimura, Tatsuo Kanda, Hitoshi Maruyama, Naoya Kato. Acquisition of mesenchymal-like phenotypes and overproduction of angiogenic factors in lenvatinib-resistant hepatocellular carcinoma cellsBiochemical and Biophysical Research Communications 2021; 549: 171 doi: 10.1016/j.bbrc.2021.02.097
33
Zu‐Yau Lin, Ming‐Lun Yeh, Ching‐I Huang, Shinn‐Cherng Chen, Chung‐Feng Huang, Jee‐Fu Huang, Chia‐Yen Dai, Ming‐Lung Yu, Wan‐Long Chuang. Potential of novel colchicine dosage schedule for the palliative treatment of advanced hepatocellular carcinomaThe Kaohsiung Journal of Medical Sciences 2021; 37(7): 616 doi: 10.1002/kjm2.12374
34
Qinglong Yang, Gang Wu. CircRNA-001241 mediates sorafenib resistance of hepatocellular carcinoma cells by sponging miR-21-5p and regulating TIMP3 expressionGastroenterología y Hepatología 2021;  doi: 10.1016/j.gastrohep.2021.11.007
35
John R. Bergquist, Amy Y. Li, Christopher S. Javadi, Byrne Lee, Jeffrey A. Norton, George A. Poultsides, Monica M. Dua, Brendan C. Visser. Regional lymph node sampling in hepatoma resection: insight into prognosisHPB 2021; 23(9): 1360 doi: 10.1016/j.hpb.2021.01.006
36
Ewa Wolinska, Maciej Skrzypczak. Epigenetic Changes Affecting the Development of Hepatocellular CarcinomaCancers 2021; 13(16): 4237 doi: 10.3390/cancers13164237
37
Guangzhen Ma, Jirong Chen, Tiantian Wei, Jia Wang, Wenshan Chen. Inhibiting roles of FOXA2 in liver cancer cell migration and invasion by transcriptionally suppressing microRNA-103a-3p and activating the GREM2/LATS2/YAP axisCytotechnology 2021; 73(4): 523 doi: 10.1007/s10616-021-00475-2
38
Roland Sonntag, Christian Penners, Marlene Kohlhepp, Ute Haas, Daniela Lambertz, Andreas Kroh, Thorsten Cramer, Fabio Ticconi, Ivan G. Costa, Frank Tacke, Nikolaus Gassler, Christian Trautwein, Christian Liedtke. Cyclin E1 in Murine and Human Liver Cancer: A Promising Target for Therapeutic Intervention during Tumour ProgressionCancers 2021; 13(22): 5680 doi: 10.3390/cancers13225680
39
Luca Bedon, Michele Dal Bo, Monica Mossenta, Davide Busato, Giuseppe Toffoli, Maurizio Polano. A Novel Epigenetic Machine Learning Model to Define Risk of Progression for Hepatocellular Carcinoma PatientsInternational Journal of Molecular Sciences 2021; 22(3): 1075 doi: 10.3390/ijms22031075
40
Xinyao Hu, Hua Zhu, Yang Shen, Xiaoyu Zhang, Xiaoqin He, Ximing Xu. The Role of Non-Coding RNAs in the Sorafenib Resistance of Hepatocellular CarcinomaFrontiers in Oncology 2021; 11 doi: 10.3389/fonc.2021.696705
41
Nurbubu T. Moldogazieva, Sergey P. Zavadskiy, Susanna S. Sologova, Innokenty M. Mokhosoev, Alexander A. Terentiev. Predictive biomarkers for systemic therapy of hepatocellular carcinomaExpert Review of Molecular Diagnostics 2021; 21(11): 1147 doi: 10.1080/14737159.2021.1987217
42
Gül KOCA, Sakou SEYDOU, Özlem YILDIRIM. Kanser immünoterapisinde güncel yaklaşımlar ve immünoterapinin sınırlayıcı etkilerine genel bakışTurkish Journal of Clinics and Laboratory 2022;  doi: 10.18663/tjcl.1038881