BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Hennedige T, Venkatesh SK. Advances in computed tomography and magnetic resonance imaging of hepatocellular carcinoma. World J Gastroenterol 2016; 22(1): 205-220 [PMID: 26755871 DOI: 10.3748/wjg.v22.i1.205]
URL: https://www.wjgnet.com/1948-5182/full/v22/i1/205.htm
Number Citing Articles
1
Gonzalo Gabriel Mendez, Miguel A. Nacenta. Opportunistic visualization with iVoLVER2016 IEEE Symposium on Visual Languages and Human-Centric Computing (VL/HCC) 2016; : 234 doi: 10.1109/VLHCC.2016.7739693
2
Xinshan Cao, Ling Xu, Quanyuan Liu, Lijuan Yang, Na Li, Xiaoxiao Li. MicroRNA-1277 Inhibits Proliferation and Migration of Hepatocellular Carcinoma HepG2 Cells by Targeting and Suppressing BMP4 Expression and Reflects the Significant Indicative Role in Hepatocellular Carcinoma Pathology and Diagnosis After Magnetic Resonance Imaging AssessmentOncology Research Featuring Preclinical and Clinical Cancer Therapeutics 2019; 27(3): 301 doi: 10.3727/096504018X15213058045841
3
Walid S. Ayoub, Justin Steggerda, Ju Dong Yang, Alexander Kuo, Vinay Sundaram, Shelly C. Lu. Current status of hepatocellular carcinoma detection: screening strategies and novel biomarkersTherapeutic Advances in Medical Oncology 2019; 11: 175883591986912 doi: 10.1177/1758835919869120
4
Hee Ju, Parthasarathy Arumugam, Jungmi Lee, Joon Myong Song. Impact of Environmental Pollutant Cadmium on the Establishment of a Cancer Stem Cell Population in Breast and Hepatic CancerACS Omega 2017; 2(2): 563 doi: 10.1021/acsomega.6b00181
5
Jiangsheng Huang, Jixiong Hu, Xianling Liu, Zhongkun Zuo, Tenglong Tang. Atlas of Anatomic Hepatic Resection for Hepatocellular Carcinoma2019; : 7 doi: 10.1007/978-981-13-0668-6_2
6
A.H. Harrill. Comprehensive Toxicology2018; : 151 doi: 10.1016/B978-0-12-801238-3.64265-4
7
Hubert Beaumont, Anne Sophie Bertrand, Catherine Klifa, Sebastien Patriti, Sabine Cippolini, Christine Lovera, Antoine Iannessi. Radiology workflow for RECIST assessment in clinical trials: Can we reconcile time-efficiency and quality?European Journal of Radiology 2019; 118: 257 doi: 10.1016/j.ejrad.2019.07.030
8
Juxian Sun, Rongping Guo, Xinyu Bi, Mengchao Wu, Zhaoyou Tang, Wan Yee Lau, Shusen Zheng, Xuehao Wang, Jinming Yu, Xiaoping Chen, Jia Fan, Jiahong Dong, Yongjun Chen, Yunfu Cui, Chaoliu Dai, Chihua Fang, Shuang Feng, Zhili Ji, Weidong Jia, Ningyang Jia, Gong Li, Jing Li, Qiu Li, Jiangtao Li, Tingbo Liang, Lianxin Liu, Shichun Lu, Yi Lv, Yilei Mao, Yan Meng, Zhiqiang Meng, Feng Shen, Jie Shi, Huichuan Sun, Kaishan Tao, Gaojun Teng, Xuying Wan, Tianfu Wen, Liqun Wu, Jinglin Xia, Mingang Ying, Jian Zhai, Leida Zhang, Xuewen Zhang, Zhiwei Zhang, Haiping Zhao, Donghai Zheng, Xuting Zhi, Jie Zhou, Cuncai Zhou, Jian Zhou, Zhaochong Zeng, Kangshun Zhu, Minshan Chen, Jianqiang Cai, Shuqun Cheng. Guidelines for Diagnosis and Treatment of Hepatocellular Carcinoma with Portal Vein Tumor Thrombus in China (2021 Edition)Liver Cancer 2022; : 1 doi: 10.1159/000523997
9
Jianchu Wang, Jinhong Luo, Xiaolan Yin, Wei Huang, Huangming Cao, Guilin Wang, Jincheng Wang, Jun Zhou. Jiedu Granule Combined with Transcatheter Arterial Chemoembolization and Gamma Knife Radiosurgery in Treating Hepatocellular Carcinoma with Portal Vein Tumor ThrombusBioMed Research International 2019; 2019: 1 doi: 10.1155/2019/4696843
10
Is hepatocellular carcinoma complicated with portal vein tumor thrombosis potentially curable by radiotherapy in the form of stereotactic body radiation therapy?International Journal of Radiation Biology 2022; : 1 doi: 10.1080/09553002.2022.2055800
11
Francesca Patella, Filippo Pesapane, Enrico Maria Fumarola, Ilaria Emili, Riccardo Spairani, Salvatore Alessio Angileri, Silvia Tresoldi, Giuseppe Franceschelli, Gianpaolo Carrafiello. CT-MRI LI-RADS v2017: A Comprehensive Guide for BeginnersJournal of Clinical and Translational Hepatology 2018; 6(2): 1 doi: 10.14218/JCTH.2017.00062
12
Shuqun Cheng, Minshan Chen, Jianqiang Cai, Juxian Sun, Rongping Guo, Xinyu Bi, Wan Yee  Lau, Mengchao Wu. Chinese Expert Consensus on Multidisciplinary Diagnosis and Treatment of Hepatocellular Carcinoma with Portal Vein Tumor Thrombus (2018 Edition)Liver Cancer 2020; 9(1): 28 doi: 10.1159/000503685
13
Mohammed Mehadi Hassan Chowdhury, Christiancel Joseph J. Salazar, Md Nurunnabi. Recent advances in bionanomaterials for liver cancer diagnosis and treatmentBiomaterials Science 2021; 9(14): 4821 doi: 10.1039/D1BM00167A
14
佳敏 马. Progress in the Treatment of Hepatocellular Carcinoma Complicated with Portal Vein Tumor ThrombusAdvances in Clinical Medicine 2021; 11(12): 6018 doi: 10.12677/ACM.2021.1112892
15
Guang-Sheng Jia, Guang-Long Feng, Jin-Ping Li, Hai-Long Xu, Hui Wang, Yi-Peng Cheng, Lin-Lin Yan, Hui-Jie Jiang. Using receiver operating characteristic curves to evaluate the diagnostic value of the combination of multislice spiral CT and alpha-fetoprotein levels for small hepatocellular carcinoma in cirrhotic patientsHepatobiliary & Pancreatic Diseases International 2017; 16(3): 303 doi: 10.1016/S1499-3872(17)60018-3
16
Bing-Quan Lin, Wen-Biao Zhang, Jing Zhao, Xu-Hui Zhou, Yong-Jiang Li, Jun Deng, Qin Zhao, Gui Fu, Chuan-Miao Xie, Yi-Kai Xu, Guo-Kai Feng. An Optimized Integrin α6-Targeted Magnetic Resonance Probe for Molecular Imaging of Hepatocellular Carcinoma in MiceJournal of Hepatocellular Carcinoma 2021; : 645 doi: 10.2147/JHC.S312921
17
Wenqi Shi, Sichi Kuang, Sue Cao, Bing Hu, Sidong Xie, Simin Chen, Yinan Chen, Dashan Gao, Yunqiang Chen, Yajing Zhu, Hanxi Zhang, Hui Liu, Meng Ye, Claude B. Sirlin, Jin Wang. Deep learning assisted differentiation of hepatocellular carcinoma from focal liver lesions: choice of four-phase and three-phase CT imaging protocolAbdominal Radiology 2020; 45(9): 2688 doi: 10.1007/s00261-020-02485-8
18
Jin‐Cheng Wang, An‐Liang Xia, Yong Xu, Xiao‐Jie Lu. Comprehensive treatments for hepatocellular carcinoma with portal vein tumor thrombosisJournal of Cellular Physiology 2019; 234(2): 1062 doi: 10.1002/jcp.27324
19
Gang Zhang, Dandan Liu. Comparative the clinical value of contrast-enhanced ultrasonography, enhancement CT and MRI for diagnosing of liver lesionsClinical Hemorheology and Microcirculation 2022; 80(3): 241 doi: 10.3233/CH-211142
20
Ren-Cai Lu, Bo She, Wen-Tao Gao, Yun-Hai Ji, Dong-Dong Xu, Quan-Shi Wang, Shao-Bo Wang. Positron-emission tomography for hepatocellular carcinoma: Current status and future prospectsWorld Journal of Gastroenterology 2019; 25(32): 4682-4695 doi: 10.3748/wjg.v25.i32.4682
21
Sheng-Han Wang, Shiou-Hwei Yeh, Pei-Jer Chen. Unique Features of Hepatitis B Virus-Related Hepatocellular Carcinoma in Pathogenesis and Clinical SignificanceCancers 2021; 13(10): 2454 doi: 10.3390/cancers13102454
22
Pranathi Pappu, Urvashi Vijay, Dhatri Madduru, Ngalah Bidii Stephen, Prashanth Suravajhala, Obul Reddy Bandapalli. Theranostics and Precision Medicine for the Management of Hepatocellular Carcinoma, Volume 22022; : 281 doi: 10.1016/B978-0-323-98807-0.00005-3