BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Niu JX, Meng XK, Ren JJ. Studied microRNA gene expression in human hepatocellular carcinoma by microRNA microarray techniques. World J Gastroenterol 2015; 21(44): 12605-12611 [PMID: 26640336 DOI: 10.3748/wjg.v21.i44.12605]
URL: https://www.wjgnet.com/1948-5182/full/v21/i44/12605.htm
Number Citing Articles
1
Xiaoyong Xu, Feihong Song, Xinwei Jiang, Han Hong, Qiang Fei, Zhengkang Jin, Xiang Zhu, Binghua Dai, Jiamei Yang, Chengjun Sui, Minhui Xu. <p>Long Non-Coding RNA SNHG14 Contributes to the Development of Hepatocellular Carcinoma via Sponging miR-217</p>OncoTargets and Therapy 2020; : 4865 doi: 10.2147/OTT.S244530
2
Gang Liu, Chen Li, Haiyan Zhen, Zhigang Zhang, Yongzhong Sha. Identification of prognostic gene biomarkers for metastatic skin cancer using data miningBiomedical Reports 2020; 13(1): 22 doi: 10.3892/br.2020.1307
3
Wen Li, Ming Xi Jia, Jing Deng, Jian Hui Wang, Zavuga Zuberi, Sheng Yang, Jie Ba, Zhu Chen. MicroRNA Response and Toxicity of Potential Pathways in Human Colon Cancer Cells Exposed to Titanium Dioxide NanoparticlesCancers 2020; 12(5): 1236 doi: 10.3390/cancers12051236
4
Mingxi Zeng, Linlin Zhu, Liangping Li, Changming Kang. miR-378 suppresses the proliferation, migration and invasion of colon cancer cells by inhibiting SDAD1Cellular & Molecular Biology Letters 2017; 22(1) doi: 10.1186/s11658-017-0041-5
5
Yang Liu, Haoliang Zhang, Xue Han, Xiaowei Xing, Bhagyaveni M.A.. Bioinformatics Methods Reveal the Biomarkers and the miRNA-mRNA Network in Hepatocellular CarcinomaJournal of Healthcare Engineering 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/9963096
6
Merricka C. Livingstone, Natalie M. Johnson, Bill D. Roebuck, Thomas W. Kensler, John D. Groopman. Serum miR‐182 is a predictive biomarker for dichotomization of risk of hepatocellular carcinoma in ratsMolecular Carcinogenesis 2019; 58(11): 2017 doi: 10.1002/mc.23093