BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Bowden S, Locarnini S, Chang TT, Chao YC, Han KH, Gish RG, de Man RA, Yu M, Llamoso C, Tang H. Covalently closed-circular hepatitis B virus DNA reduction with entecavir or lamivudine. World J Gastroenterol 2015; 21(15): 4644-4651 [PMID: 25914474 DOI: 10.3748/wjg.v21.i15.4644]
URL: https://www.wjgnet.com/1948-5182/full/v21/i15/4644.htm
Number Citing Articles
1
Ju-Tao Guo, Haitao Guo. Metabolism and function of hepatitis B virus cccDNA: Implications for the development of cccDNA-targeting antiviral therapeuticsAntiviral Research 2015; 122: 91 doi: 10.1016/j.antiviral.2015.08.005
2
Lena Allweiss, Maura Dandri. The Role of cccDNA in HBV MaintenanceViruses 2017; 9(6): 156 doi: 10.3390/v9060156
3
Takehisa Watanabe, Sanae Hayashi, Yasuhito Tanaka. Drug Discovery Study Aimed at a Functional Cure for HBVViruses 2022; 14(7): 1393 doi: 10.3390/v14071393
4
Yan-Wei Zhong, Yan-Min Shi, Fang Chu, Jie Liu, Ce Shi, Jiao-Jiao Xu, Peng Liu, Yan-Jie Bai, Xiao-He Xiao, Xiu-Chang Zhang, Min Zhang. Prediction for HBsAg seroconversion in children with chronic hepatitis BBMC Infectious Diseases 2021; 21(1) doi: 10.1186/s12879-021-06883-1
5
Ching-Lung Lai, Danny Wong, Philip Ip, Malgorzata Kopaniszen, Wai-Kay Seto, James Fung, Fung-Yu Huang, Brian Lee, Giuseppe Cullaro, Chun Kong Chong, Ringo Wu, Charles Cheng, John Yuen, Vincent Ngai, Man-Fung Yuen. Reduction of covalently closed circular DNA with long-term nucleos(t)ide analogue treatment in chronic hepatitis BJournal of Hepatology 2017; 66(2): 275 doi: 10.1016/j.jhep.2016.08.022
6
Kazuhisa Murai, Takayoshi Shirasaki, Masao Honda, Ryogo Shimizu, Tetsuro Shimakami, Saki Nakasho, Natsumi Shirasaki, Hikari Okada, Yoshio Sakai, Taro Yamashita, Shuichi Kaneko. Peretinoin, an Acyclic Retinoid, Inhibits Hepatitis B Virus Replication by Suppressing Sphingosine Metabolic Pathway In VitroInternational Journal of Molecular Sciences 2018; 19(2): 108 doi: 10.3390/ijms19020108
7
Maura Dandri, Joerg Petersen. <p>cccDNA Maintenance in Chronic Hepatitis B – Targeting the Matrix of Viral Replication</p>Infection and Drug Resistance 2020; : 3873 doi: 10.2147/IDR.S240472
8
Xiaomei Wang, Zhongfeng Wang, Xiumei Chi, Ruihong Wu, Qinglong Jin, Hongqin Xu, Xiuzhu Gao, Lei Yu, Yuping Chen, Jia Shang, Longgen Liu, Shuqin Zhang, Yongfang Jiang, Mingxiang Zhang, Qiaoxia Tong, Lunli Zhang, Youwen Tan, Anlin Ma, Shuangsuo Dang, Bin Xu, Zhenjing Jin, Jia Li, Xiaobo Li, Fengmin Lu, Junqi Niu. Efficacy of a combination of HBV RNA and HBeAg in predicting HBeAg seroconversion in patients treated with entecavir for 144 weeksInternational Journal of Infectious Diseases 2020; 99: 171 doi: 10.1016/j.ijid.2020.07.031
9
Jennifer J. Chang, Neaka Mohtashemi, Debika Bhattacharya. Significance and Management of Isolated Hepatitis B Core Antibody (Anti-HBc) in HIV and HCV: Strategies in the DAA EraCurrent HIV/AIDS Reports 2018; 15(2): 172 doi: 10.1007/s11904-018-0379-y
10
Yuichiro Suzuki, Shinya Maekawa, Nobutoshi Komatsu, Mitsuaki Sato, Akihisa Tatsumi, Mika Miura, Shuya Matsuda, Masaru Muraoka, Natsuko Nakakuki, Hiroko Shindo, Fumitake Amemiya, Shinichi Takano, Mitsuharu Fukasawa, Yasuhiro Nakayama, Tatsuya Yamaguchi, Taisuke Inoue, Tadashi Sato, Minoru Sakamoto, Atsuya Yamashita, Kohji Moriishi, Nobuyuki Enomoto. Hepatitis B virus (HBV)‐infected patients with low hepatitis B surface antigen and high hepatitis B core‐related antigen titers have a high risk of HBV‐related hepatocellular carcinomaHepatology Research 2019; 49(1): 51 doi: 10.1111/hepr.13277
11
Naveen Kumar, Shalini Sharma, Ram Kumar, Bhupendra N. Tripathi, Sanjay Barua, Hinh Ly, Barry T. Rouse. Host-Directed Antiviral TherapyClinical Microbiology Reviews 2020; 33(3) doi: 10.1128/CMR.00168-19
12
Xiaomei Wang, Xiumei Chi, Ruihong Wu, Hongqin Xu, Xiuzhu Gao, Lei Yu, Longgen Liu, Mingxiang Zhang, Youwen Tan, Junqi Niu, Qinglong Jin. Serum HBV RNA correlated with intrahepatic cccDNA more strongly than other HBV markers during peg-interferon treatmentVirology Journal 2021; 18(1) doi: 10.1186/s12985-020-01471-2
13
Zijing Wang, Kazunori Kawaguchi, Masao Honda, Yoshio Sakai, Tatsuya Yamashita, Eishiro Mizukoshi, Shuichi Kaneko. Distinct notch signaling expression patterns between nucleoside and nucleotide analogues treatment for hepatitis B virus infectionBiochemical and Biophysical Research Communications 2018; 501(3): 682 doi: 10.1016/j.bbrc.2018.04.236
14
Marçal Yll, Maria Francesca Cortese, Mercedes Guerrero-Murillo, Gerard Orriols, Josep Gregori, Rosario Casillas, Carolina González, Sara Sopena, Cristina Godoy, Marta Vila, David Tabernero, Josep Quer, Ariadna Rando, Rosa Lopez-Martinez, Rafael Esteban, Mar Riveiro-Barciela, Maria Buti, Francisco Rodríguez-Frías. Conservation and variability of hepatitis B core at different chronic hepatitis stagesWorld Journal of Gastroenterology 2020; 26(20): 2584-2598 doi: 10.3748/wjg.v26.i20.2584
15
Florian MORETTO, François-Xavier CATHERINE, Clémentine ESTEVE, Mathieu BLOT, Lionel PIROTH. Isolated Anti-HBc: Significance and ManagementJournal of Clinical Medicine 2020; 9(1): 202 doi: 10.3390/jcm9010202
16
Enagnon K. Alidjinou, Charlotte Michel, Valérie Canva, Faïza Ajana, Didier Hober, Laurence Bocket. Very slow decline of hepatitis B virus surface antigen and core related antigen in chronic hepatitis B patients successfully treated with nucleos(t)ide analoguesJournal of Medical Virology 2018; 90(5): 989 doi: 10.1002/jmv.25028
17
Yingshan Chen, Yongxuan Yao, Kaitao Zhao, Canyu Liu, Yifei Yuan, Hao Sun, Dan Huang, Yi Zheng, Yuan Zhou, Jizheng Chen, Yun Wang, Chunchen Wu, Bixiang Zhang, Yujuan Guan, Feng Li, Rongjuan Pei, Xinwen Chen, J.-H. James Ou. DNA Repair Factor Poly(ADP-Ribose) Polymerase 1 Is a Proviral Factor in Hepatitis B Virus Covalently Closed Circular DNA FormationJournal of Virology 2022; 96(13) doi: 10.1128/jvi.00585-22
18
Salvatore Chirumbolo. Baicalin in flavocoxid may act against hepatitis B virus via a pro-inflammatory pathwayInflammation Research 2018; 67(3): 203 doi: 10.1007/s00011-017-1111-x
19
Maura Dandri, Joerg Petersen. Mechanism of Hepatitis B Virus Persistence in Hepatocytes and Its Carcinogenic PotentialClinical Infectious Diseases 2016; 62(suppl 4): S281 doi: 10.1093/cid/ciw023