BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Li JH, Xie XY, Zhang L, Le F, Ge NL, Li LX, Gan YH, Chen Y, Zhang JB, Xue TC, Chen RX, Xia JL, Zhang BH, Ye SL, Wang YH, Ren ZG. Oxaliplatin and 5-fluorouracil hepatic infusion with lipiodolized chemoembolization in large hepatocellular carcinoma. World J Gastroenterol 2015; 21(13): 3970-3977 [PMID: 25852283 DOI: 10.3748/wjg.v21.i13.3970]
URL: https://www.wjgnet.com/1948-5182/full/v21/i13/3970.htm
Number Citing Articles
1
Yu Zhang, Xiaofeng Zhang, Jinling Zhang, Bin Sun, Lulu Zheng, Jun Li, Sixiu Liu, Guodong Sui, Zhengfeng Yin. Microfluidic chip for isolation of viable circulating tumor cells of hepatocellular carcinoma for their culture and drug sensitivity assayCancer Biology & Therapy 2016; 17(11): 1177 doi: 10.1080/15384047.2016.1235665
2
Bao-Jiang Liu, Song Gao, Xu Zhu, Jian-Hai Guo, Fu-Xin Kou, Shao-Xing Liu, Xin Zhang, Xiao-Dong Wang, Guang Cao, Hui Chen, Peng Liu, Hai-Feng Xu, Qin-Zong Gao, Ren-Jie Yang. Real-world study of hepatic artery infusion chemotherapy combined with anti-PD-1 immunotherapy and tyrosine kinase inhibitors for advanced hepatocellular carcinomaImmunotherapy 2021; 13(17): 1395 doi: 10.2217/imt-2021-0192
3
Malak Alannan, Hussein Fayyad-Kazan, Véronique Trézéguet, Aksam Merched. Targeting Lipid Metabolism in Liver CancerBiochemistry 2020; 59(41): 3951 doi: 10.1021/acs.biochem.0c00477
4
Yumeng Wei, Panjing Yang, Shousong Cao, Ling Zhao. The combination of curcumin and 5-fluorouracil in cancer therapyArchives of Pharmacal Research 2018; 41(1): 1 doi: 10.1007/s12272-017-0979-x
5
Bao-Jiang Liu, Song Gao, Xu Zhu, Jian-Hai Guo, Fu-Xin Kou, Shao-Xing Liu, Xin Zhang, Xiao-Dong Wang, Guang Cao, Hui Chen, Peng Liu, Lin-Zhong Zhu, Hai-Feng Xu, Ren-Jie Yang, Rong Liu. Combination Therapy of Chemoembolization and Hepatic Arterial Infusion Chemotherapy in Hepatocellular Carcinoma with Portal Vein Tumor Thrombosis Compared with Chemoembolization Alone: A Propensity Score-Matched AnalysisBioMed Research International 2021; 2021: 1 doi: 10.1155/2021/6670367
6
Xiaoqiang Li, Zhenhai Lin, Bo Zhang, Lei Guo, Shuang Liu, Hui Li, Jubo Zhang, Qinghai Ye. β-elemene sensitizes hepatocellular carcinoma cells to oxaliplatin by preventing oxaliplatin-induced degradation of copper transporter 1Scientific Reports 2016; 6(1) doi: 10.1038/srep21010
7
Jing-huan Li, Xin Yin, Wen-shuai Fan, Lan Zhang, Rong-xin Chen, Yi Chen, Li-xin Li, Ning-ling Ge, Yu-hong Gan, Yan-hong Wang, Zheng-gang Ren. Development of a Prognostic Scoring System for Hepatocellular Carcinoma Patients With Main Portal Vein Tumor Thrombus Undergoing Conventional Transarterial Chemoembolization: An Analysis of 173 PatientsFrontiers in Oncology 2021; 11 doi: 10.3389/fonc.2021.671171
8
Hong In Yoon, Inkyung Jung, Kwang-Hyub Han, Jinsil Seong. The effect of radiotherapy in liver-confined but non-resectable Barcelona Clinic Liver Cancer stage C large hepatocellular carcinomaOncotarget 2016; 7(38): 62715 doi: 10.18632/oncotarget.10908
9
Jun-Cheng Wang, Jing-Yu Hou, Jian-Cong Chen, Cai-Ling Xiang, Xian-Hai Mao, Bing Yang, Qiang Li, Qing-Bo Liu, Jinbin Chen, Zhi-Wei Ye, Wei Peng, Xu-Qi Sun, Min-Shan Chen, Qun-Fang Zhou, Yao-Jun Zhang. Development and validation of prognostic nomograms for single large and huge hepatocellular carcinoma after curative resectionEuropean Journal of Cancer 2021; 155: 85 doi: 10.1016/j.ejca.2021.07.009
10
Zhilei Wang, Chengxin Gu, Xinrui Wang, Yating Lang, Yanqin Wu, Xiaoqin Wu, Xifei Zhu, Kunyuan Wang, Hui Yang. Caffeine enhances the anti-tumor effect of 5-fluorouracil via increasing the production of reactive oxygen species in hepatocellular carcinomaMedical Oncology 2019; 36(12) doi: 10.1007/s12032-019-1323-8
11
Tanmay Upadhyay, Vaseem A. Ansari, Usama Ahmad, Nazneen Sultana, Juber Akhtar. Exploring Nanoemulsion for Liver Cancer TherapyCurrent Cancer Therapy Reviews 2020; 16(4): 260 doi: 10.2174/1573394716666200302123336
12
Min-Ke He, Yong Le, Qi-Jiong Li, Zi-Shan Yu, Shao-Hua Li, Wei Wei, Rong-Ping Guo, Ming Shi. Hepatic artery infusion chemotherapy using mFOLFOX versus transarterial chemoembolization for massive unresectable hepatocellular carcinoma: a prospective non-randomized studyChinese Journal of Cancer 2017; 36(1) doi: 10.1186/s40880-017-0251-2
13
Baojiang Liu, Xu Zhu, Song Gao, Jianhai Guo, Xiaodong Wang, Guang Cao, Linzhong Zhu, Peng Liu, Haifeng Xu, Hui Chen, Xin Zhang, Shaoxing Liu, Fuxin Kou. Safety and efficacy of hepatic arterial infusion chemotherapy with raltitrexed and oxaliplatin post-transarterial chemoembolization for unresectable hepatocellular carcinomaJournal of Interventional Medicine 2019; 2(2): 91 doi: 10.1016/j.jimed.2019.07.006