BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Yin TF, Zhao DY, Zhou YC, Wang QQ, Yao SK. Identification of the circRNA-miRNA-mRNA regulatory network and its prognostic effect in colorectal cancer. World J Clin Cases 2021; 9(18): 4520-4541 [PMID: 34222420 DOI: 10.12998/wjcc.v9.i18.4520]
URL: https://www.wjgnet.com/1948-5182/full/v9/i18/4520.htm
Number Citing Articles
1
Tuncay Bayrak, Zafer Çetin, E. İlker Saygılı, Hasan Ogul. Identifying the tumor location-associated candidate genes in development of new drugs for colorectal cancer using machine-learning-based approachMedical & Biological Engineering & Computing 2022; 60(10): 2877 doi: 10.1007/s11517-022-02641-w
2
Qiushi Wang, Chunhua Yan, Pengfei Zhang, Guanghua Li, Ruidong Zhu, Hanbing Wang, Libo Wu, Guangquan Xu. Microarray Identifies a Key Carcinogenic Circular RNA 0008594 That Is Related to Non-Small-Cell Lung Cancer Development and Lymph Node Metastasis and Promotes NSCLC Progression by Regulating the miR-760-Mediated PI3K/AKT and MEK/ERK PathwaysFrontiers in Oncology 2021; 11 doi: 10.3389/fonc.2021.757541
3
Zengjin Liu, Shewei Guo, Dongming Yan, Yahui Bai, Zhenyu Song, Xianzhi Liu, Xiaotong Yang. Circular RNA circFAT1(e2) Facilitates Cell Progression through the miR-30e-5P/MYBL2 Pathway in GliomaDisease Markers 2023; 2023: 1 doi: 10.1155/2023/7418365
4
Shaotai Wang, Min Hu, Dongsheng Song, Linjun Tang, Huan Jiang. Research progress on the role and mechanism of miR-671 in bone metabolism and bone-related diseasesFrontiers in Oncology 2023; 12 doi: 10.3389/fonc.2022.1018308
5
Teng-Fei Yin, Shi-Yu Du, Dong-Yan Zhao, Xi-Zhen Sun, Yuan-Chen Zhou, Qian-Qian Wang, Ge-Yu-Jia Zhou, Shu-Kun Yao. Identification of circ_0000375 and circ_0011536 as novel diagnostic biomarkers of colorectal cancerWorld Journal of Clinical Cases 2022; 10(11): 3352-3368 doi: 10.12998/wjcc.v10.i11.3352