BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in F6Publishing
For: Burd SG, Lebedeva AV, Pantina NV, Rubleva YV, Pizova NV, Vasil'ev SV, Belova AN, Vorob'eva OV, Emel'yanova VV, Zhadnov VA, Ivanova NE, Kalinin VV, Kissin MY, Kotov SV, Maksimova NE, Mihajlov VA, Novikov AE, Poverennova IE, Yamin MA. [Clinical results and prospects for the use of phenosanic acid in patients with focal epilepsy]. Zh Nevrol Psikhiatr Im S S Korsakova 2021;121:52-9. [PMID: 34874655 DOI: 10.17116/jnevro202112110152] [Cited by in F6Publishing: 1] [Reference Citation Analysis]
Number Citing Articles
1 Voronkova KV, Alieva AM, Nikitin IG, Musina GM, Surskaya EV, Zaitseva OS, Mashkevich NG, Gomonova LV, Petrukhin AS. [The role of the phenosanic acid in the combined treatment of patients with epilepsy]. Zh Nevrol Psikhiatr Im S S Korsakova 2023;123:151-7. [PMID: 36843473 DOI: 10.17116/jnevro2023123021151] [Reference Citation Analysis]
2 Ponomareva IV, Stepanova SB, Reneva SA, Sorokova EV, Vagina MA, Makodzeba OA, Galiullin TR. [Possibilities of optimizing therapy in COVID-19 survivors with focal epilepsy]. Zh Nevrol Psikhiatr Im S S Korsakova 2023;123:130-6. [PMID: 36946409 DOI: 10.17116/jnevro2023123031130] [Reference Citation Analysis]
3 Karlina MV, Kosman VM, Makarov VG, Makarova MN, Morozov SV, Gushchina EE, Zhuravskaya NV. Pharmacokinetic Interactions of Phenosanic Acid with Valproic Acid and Carbamazepine in Dogs. Bezopasnost' i risk farmakoterapii 2022;10:420-433. [DOI: 10.30895/2312-7821-2022-10-4-420-433] [Reference Citation Analysis]
4 Nikitin E, Mironova E, Shpakovsky D, Gracheva Y, Koshelev D, Utochnikova V, Lyssenko K, Oprunenko Y, Yakovlev D, Litvinov R, Seryogina M, Spasov A, Milaeva E. Cytotoxic and Luminescent Properties of Novel Organotin Complexes with Chelating Antioxidant Ligand. Molecules 2022;27. [PMID: 36500450 DOI: 10.3390/molecules27238359] [Reference Citation Analysis]
5 Kosman VM, Karlina MV, Tyutina KV, Makarov VG, Makarova MN, Morozov SV, Gushchina EE, Zhuravskaya NV. Preclinical study of pharmacokinetic ADME processes of phenosanic acid <i>in vitro</i> and <i>in vivo</i>. Rev Clin Pharm Drug Ther 2022;20:297-308. [DOI: 10.17816/rcf203297-308] [Reference Citation Analysis]