BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in F6Publishing
For: Trejo Gabriel y Galán J. Stroke as a complication and prognostic factor of COVID-19. Neurología (English Edition) 2020;35:318-22. [DOI: 10.1016/j.nrleng.2020.04.013] [Cited by in Crossref: 13] [Cited by in F6Publishing: 1] [Article Influence: 6.5] [Reference Citation Analysis]
Number Citing Articles
1 Amiri HA, Razavi AS, Tabrizi N, Cheraghmakani H, Baghbanian SM, Sedaghat-chaijan M, Zarvani A, Ghazaeian M, Hosseinnataj A. The effects of COVID-19 on patients with acute ischemic and hemorrhagic stroke. Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases 2022. [DOI: 10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2022.106512] [Reference Citation Analysis]
2 Pittams A, Axiaq A, Qamar A, Botezatu B, Harky A. The Correlation Between Stroke and Coronavirus Disease (COVID-19): Where is the Evidence? EMJ. [DOI: 10.33590/emj/20-00184] [Reference Citation Analysis]
3 Arutyunov GP, Tarlovskaya EI, Arutyunov AG, Belenkov YN, Konradi AO, Lopatin YM, Rebrov AP, Tereshchenko SN, Chesnikova AI, Hayrapetyan HG, Babin AP, Bakulin IG, Bakulina NV, Balykova LA, Blagonravova AS, Boldina MV, Vaisberg AR, Galyavich AS, Gomonova VV, Grigorieva NU, Gubareva IV, Demko IV, Evzerikhina AV, Zharkov AV, Kamilova UK, Kim ZF, Kuznetsova TY, Lareva NV, Makarova EV, Malchikova SV, Nedogoda SV, Petrova MM, Pochinka IG, Protasov KV, Protsenko DN, Ruzanov DY, Sayganov SA, Sarybaev AS, Selezneva NM, Sugraliev AB, Fomin IV, Khlynova OV, Chizhova OY, Shaposhnik II, Schukarev DA, Abdrahmanova AK, Avetisian SA, Avoyan HG, Azarian KK, Aimakhanova GT, Ayipova DA, Akunov AC, Alieva MK, Aparkina AV, Aruslanova OR, Ashina EY, Badina OY, Barisheva OY, Batchayeva AS, Bikhteyev IU, Borodulina NA, Bragin MV, Budu AM, Burygina LA, Bykova GA, Varlamova DD, Vezikova NN, Verbitskaya EA, Vilkova OE, Vinnikova EA, Vustina VV, Gаlova EA, Genkel VV, Gorshenina EI, Gostishev RV, Grigorieva EV, Gubareva EY, Dabylova GM, Demchenko AI, Dolgikh OY, Duvanov IA, Duyshobayev MY, Evdokimov DS, Egorova KE, Ermilova AN, Zheldybayeva AE, Zarechnova NV, Ivanova SY, Ivanchenko EY, Ilina MV, Kazakovtseva MV, Kazymova EV, Kalinina YS, Kamardina NA, Karachenova AM, Karetnikov IA, Karoli NA, Karpov OV, Karsiev MK, Kaskaeva DS, Kasymova KF, Kerimbekova ZB, Kerimova AS, Kim ES, Kiseleva NV, Klimenko DA, Klimova AV, Kovalishena OV, Kolmakova EV, Kolchinskaya TP, Kolyadich MI, Kondriakova OV, Konoval MP, Konstantinov DY, Konstantinova EA, Kordukova VA, Koroleva EV, Kraposhina AY, Kriukova TV, Kuznetsova AS, Kuzmina TY, Kuzmichev KV, Kulchoroeva CK, Kuprina TV, Kouranova IV, Kurenkova LV, Kurchugina NY, Kushubakova NA, Levankova VI, Levin ME, Lyubavina NA, Magdeyeva NA, Mazalov KV, Majseenko VI, Makarova AS, Maripov AM, Marusina AA, Melnikov ES, Moiseenko NB, Muradova FN, Muradyan RG, Musaelian SN, Nikitina NM, Ogurlieva BB, Odegova AA, Omarova YM, Omurzakova NA, Ospanova SO, Pahomova EV, Petrov LD, Plastinina SS, Pogrebetskaya VA, Polyakov DS, Ponomarenko EV, Popova LL, Prokofeva NA, Pudova IA, Rakov NA, Rakhimov AN, Rozanova NA, Serikbolkyzy S, Simonov AA, Skachkova VV, Smirnova LA, Soloveva DV, Soloveva IA, Sokhova FM, Subbotin AK, Sukhomlinova IM, Sushilova AG, Tagayeva DR, Titojkina YV, Tikhonova EP, Tokmin DS, Torgunakova MS, Trenogina KV, Trostianetckaia NA, Trofimov DA, Tulichev AA, Tupitsin DI, Tursunova AT, Ulanova ND, Fatenkov OV, Fedorishina OV, Fil TS, Fomina IY, Fominova IS, Frolova IA, Tsvinger SM, Tsoma VV, Cholponbaeva MB, Chudinovskikh TI, Shakhgildyan LD, Shevchenko OA, Sheshina TV, Shishkina EA, Shishkov KY, Sherbakov SY, Yausheva EA. International register “Dynamics analysis of comorbidities in SARS-CoV-2 survivors” (AKTIV SARS-CoV-2): analysis of predictors of short-term adverse outcomes in COVID-19. Russ J Cardiol 2021;26:4470. [DOI: 10.15829/1560-4071-2021-4470] [Cited by in Crossref: 15] [Cited by in F6Publishing: 2] [Article Influence: 15.0] [Reference Citation Analysis]
4 Zayour M, Soukarieh K, Al Ashkar R, Almoussawi M, Nassereldine R, Atat R, Mansour B. Acute Cerebral Ischemic Infarct in a 34-Year-Old Patient After an Asymptomatic COVID-19 Infection: A Case Report. Cureus. [DOI: 10.7759/cureus.21507] [Reference Citation Analysis]
5 Ivanova GE, Melnikova EV, Levin OS, Khatkova SE, Khasanova DR, Yanishevsky SN, Daminov VD, Vasenina EE, Gurkina MV. [Current issues in the rehabilitation of stroke patients against the background of a new coronavirus infection (COVID-19). Resolution of the Council of Experts]. Zh Nevrol Psikhiatr Im S S Korsakova 2020;120:81-7. [PMID: 33016681 DOI: 10.17116/jnevro202012008281] [Cited by in Crossref: 4] [Cited by in F6Publishing: 2] [Article Influence: 2.0] [Reference Citation Analysis]
6 Metcalf AG, Gallagher JF, Jackson AE, Levesley MC. Multi-Domain Dynamic Modelling of a Low-Cost Upper Limb Rehabilitation Robot. Robotics 2021;10:134. [DOI: 10.3390/robotics10040134] [Cited by in Crossref: 1] [Article Influence: 1.0] [Reference Citation Analysis]