BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in F6Publishing
For: Salnikov OG, Svyatova A, Kovtunova LM, Chukanov NV, Bukhtiyarov VI, Kovtunov KV, Chekmenev EY, Koptyug IV. Heterogeneous Parahydrogen-Induced Polarization of Diethyl Ether for Magnetic Resonance Imaging Applications. Chemistry 2021;27:1316-22. [PMID: 32881102 DOI: 10.1002/chem.202003638] [Cited by in Crossref: 2] [Cited by in F6Publishing: 2] [Article Influence: 1.0] [Reference Citation Analysis]
Number Citing Articles
1 Joalland B, Ariyasingha NM, Younes HR, Nantogma S, Salnikov OG, Chukanov NV, Kovtunov KV, Koptyug IV, Gelovani JG, Chekmenev EY. Low-Flammable Parahydrogen-Polarized MRI Contrast Agents. Chemistry 2021;27:2774-81. [PMID: 33112442 DOI: 10.1002/chem.202004168] [Cited by in Crossref: 1] [Cited by in F6Publishing: 2] [Article Influence: 1.0] [Reference Citation Analysis]
2 Burueva DB, Kozinenko VP, Sviyazov SV, Kovtunova LM, Bukhtiyarov VI, Chekmenev EY, Salnikov OG, Kovtunov KV, Koptyug IV. Gas-Phase NMR of Hyperpolarized Propane with 1H-to-13C Polarization Transfer by PH-INEPT. Appl Magn Reson. [DOI: 10.1007/s00723-021-01377-4] [Cited by in Crossref: 1] [Cited by in F6Publishing: 1] [Article Influence: 1.0] [Reference Citation Analysis]
3 Schmidt AB, Bowers CR, Buckenmaier K, Chekmenev EY, de Maissin H, Eills J, Ellermann F, Glöggler S, Gordon JW, Knecht S, Koptyug IV, Kuhn J, Pravdivtsev AN, Reineri F, Theis T, Them K, Hövener J. Instrumentation for Hydrogenative Parahydrogen-Based Hyperpolarization Techniques. Anal Chem . [DOI: 10.1021/acs.analchem.1c04863] [Cited by in Crossref: 12] [Cited by in F6Publishing: 7] [Article Influence: 12.0] [Reference Citation Analysis]
4 Pokochueva EV, Burueva DB, Salnikov OG, Koptyug IV. Heterogeneous Catalysis and Parahydrogen-Induced Polarization. Chemphyschem 2021;22:1421-40. [PMID: 33969590 DOI: 10.1002/cphc.202100153] [Cited by in Crossref: 1] [Cited by in F6Publishing: 1] [Article Influence: 1.0] [Reference Citation Analysis]