BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Li XQ, Tang XR, Li LL. Antipsychotics cardiotoxicity: What's known and what's next. World J Psychiatr 2021; 11(10): 736-753 [PMID: 34733639 DOI: 10.5498/wjp.v11.i10.736]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v11/i10/736.htm
Number Citing Articles
1
Zheng Liu, Mo-Lin Zhang, Xin-Ru Tang, Xiao-Qing Li, Jing Wang, Li-Liang Li. Cardiotoxicity of current antipsychotics: Newer antipsychotics or adjunct therapy?World Journal of Psychiatry 2022; 12(8): 1108-1111 doi: 10.5498/wjp.v12.i8.1108
2
Molin Zhang, Shouyu Wang, Xinru Tang, Xing Ye, Yongsheng Chen, Zheng Liu, Liliang Li. Use of potassium ion channel and spliceosome proteins as diagnostic biomarkers for sudden unexplained death in schizophreniaForensic Science International 2022; 340: 111471 doi: 10.1016/j.forsciint.2022.111471
3
Min Wang, Yixun Ma, Zefang Shen, Lufang Jiang, Xiaoyuan Zhang, Xuan Wei, Zhengqi Han, Hongxia Liu, Tiantong Yang. Mapping the Knowledge of Antipsychotics-Induced Sudden Cardiac Death: A Scientometric Analysis in CiteSpace and VOSviewerFrontiers in Psychiatry 2022; 13 doi: 10.3389/fpsyt.2022.925583
4
Shouyu Wang, Meng He, John Andersen, Yezhe Lin, Molin Zhang, Zheng Liu, Liliang Li. Sudden unexplained death in schizophrenia patients: An autopsy-based comparative study from ChinaAsian Journal of Psychiatry 2023; 79: 103314 doi: 10.1016/j.ajp.2022.103314
5
Liliang Li, Pan Gao, Xinru Tang, Zheng Liu, Mengying Cao, Ruoyu Luo, Xiaoqing Li, Jing Wang, Xinyi Lin, Chao Peng, Zhihong Li, Jianhua Zhang, Xian Zhang, Zhonglian Cao, Yunzeng Zou, Li Jin. CB1R-stabilized NLRP3 inflammasome drives antipsychotics cardiotoxicitySignal Transduction and Targeted Therapy 2022; 7(1) doi: 10.1038/s41392-022-01018-7
6
Yuanyuan Chen, Fu Zhang, Yanan Yan, Shiquan Wang, Le Zhang, Fengping Yan. Sudden Cardiac Death in Schizophrenia During Hospitalization: An Autopsy-Based StudyFrontiers in Psychiatry 2022; 13 doi: 10.3389/fpsyt.2022.933025
7
Maria Gordeeva, Irina Serdiukova, Alexander Krasichkov, Elena Parmon. Electrocardiographic Patterns of Depolarization Abnormalities Help to Identify Reduced Left Ventricular Ejection FractionDiagnostics 2022; 12(8): 2020 doi: 10.3390/diagnostics12082020