BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Liu YP, Qiu ZZ, Li XH, Li EY. Propofol induces ferroptosis and inhibits malignant phenotypes of gastric cancer cells by regulating miR-125b-5p/STAT3 axis. World J Gastrointest Oncol 2021; 13(12): 2114-2128 [PMID: 35070046 DOI: 10.4251/wjgo.v13.i12.2114]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v13/i12/2114.htm
Number Citing Articles
1
Jialing Li, Luxin Li, Zhen Zhang, Peijian Chen, Haiying Shu, Can Yang, Yanhui Chu, Jieting Liu. Ferroptosis: an important player in the inflammatory response in diabetic nephropathyFrontiers in Immunology 2023; 14 doi: 10.3389/fimmu.2023.1294317
2
Ling Lu, Bei Chen, Yumeng Xu, Xinyi Zhang, Longtao Jin, Hui Qian, Yi Wang, Zhao Feng Liang. Role of ferroptosis and ferroptosis-related non-coding RNAs in the occurrence and development of gastric cancerFrontiers in Pharmacology 2022; 13 doi: 10.3389/fphar.2022.902302
3
Lin-Bo Liu, Jian Li, Jian-Xiong Lai, Sen Shi. Harnessing interventions during the immediate perioperative period to improve the long-term survival of patients following radical gastrectomyWorld Journal of Gastrointestinal Surgery 2023; 15(4): 520-533 doi: 10.4240/wjgs.v15.i4.520
4
Diana Araújo, Eduarda Ribeiro, Irina Amorim, Nuno Vale. Repurposed Drugs in Gastric CancerMolecules 2022; 28(1): 319 doi: 10.3390/molecules28010319
5
Qi Zhang, Xinfeng Fan, Xinyu Zhang, Shaoqing Ju. Ferroptosis in tumors and its relationship to other programmed cell death: role of non-coding RNAsJournal of Translational Medicine 2023; 21(1) doi: 10.1186/s12967-023-04370-6
6
Jiahan Le, Guangzhao Pan, Che Zhang, Yitao Chen, Amit K. Tiwari, Jiang‐Jiang Qin. Targeting ferroptosis in gastric cancer: Strategies and opportunitiesImmunological Reviews 2024; 321(1): 228 doi: 10.1111/imr.13280
7
Zhenqi Yue, Yiwu Yuan, Qi Zhou, Jie Sheng, Lin Xin. Ferroptosis and its current progress in gastric cancerFrontiers in Cell and Developmental Biology 2024; 12 doi: 10.3389/fcell.2024.1289335
8
Yue Chen, Ze-Min Fang, Xin Yi, Xiang Wei, Ding-Sheng Jiang. The interaction between ferroptosis and inflammatory signaling pathwaysCell Death & Disease 2023; 14(3) doi: 10.1038/s41419-023-05716-0
9
Chengliang Sun, Dongzhi Liu, Shunheng Gao, Mingyu Xiu, Zhaojian Zhang. Propofol Ameliorates Spinal Cord Injury Process by Mediating miR-672-3p/TNIP2 AxisBiochemical Genetics 2024;  doi: 10.1007/s10528-024-10718-4
10
Bin Han, Yanyan Liu, Qiongqiong Zhang, Liqun Liang. Propofol decreases cisplatin resistance of non-small cell lung cancer by inducing GPX4-mediated ferroptosis through the miR-744-5p/miR-615-3p axisJournal of Proteomics 2023; 274: 104777 doi: 10.1016/j.jprot.2022.104777
11
Mehrdad Hashemi, Eisa Sabouni, Parham Rahmanian, Maliheh Entezari, Mahsa Mojtabavi, Behnaz Raei, Mohammad Arad Zandieh, Mitra Behroozaghdam, Sepideh Mirzaei, Kiavash Hushmandi, Noushin Nabavi, Shokooh Salimimoghadam, Jun Ren, Mohsen Rashidi, Rasoul Raesi, Afshin Taheriazam, Athanasios Alexiou, Marios Papadakis, Shing Cheng Tan. Deciphering STAT3 signaling potential in hepatocellular carcinoma: tumorigenesis, treatment resistance, and pharmacological significanceCellular & Molecular Biology Letters 2023; 28(1) doi: 10.1186/s11658-023-00438-9
12
Yuwei Li, Jiangrong Liu, Shihua Wu, Juan Xiao, Zhiwei Zhang. Ferroptosis: opening up potential targets for gastric cancer treatmentMolecular and Cellular Biochemistry 2023;  doi: 10.1007/s11010-023-04886-x
13
Marina Leite, Raquel Seruca, Jorge M. Gonçalves. Hereditary Gastric and Breast Cancer Syndrome2023; : 281 doi: 10.1007/978-3-031-21317-5_20
14
Shang-Ming Dai, Feng-Jiao Li, Hui-Zhi Long, Zi-Wei Zhou, Hong-Yu Luo, Shuo-Guo Xu, Li-Chen Gao. Relationship between miRNA and ferroptosis in tumorsFrontiers in Pharmacology 2022; 13 doi: 10.3389/fphar.2022.977062
15
Irena Velkova, Martina Pasino, Zumama Khalid, Paola Menichini, Emanuele Martorana, Alberto Izzotti, Alessandra Pulliero. Modulation of Ferroptosis by microRNAs in Human CancerJournal of Personalized Medicine 2023; 13(5): 719 doi: 10.3390/jpm13050719
16
Hongyan Ma, Dongxue Ye, Yuqing Liu, Pei Wu, Lu Yu, Libo Guo, Yang Gao, Ying Liu, Haiyan Yan, Jinghui Shi. Propofol suppresses OGD/R-induced ferroptosis in neurons by inhibiting the HIF-1α/YTHDF1/BECN1 axisBrain Injury 2023; 37(11): 1285 doi: 10.1080/02699052.2023.2237881
17
Anna Emilia Kern, Gregor Ortmayr, Alice Assinger, Patrick Starlinger. The role of microRNAs in the different phases of liver regenerationExpert Review of Gastroenterology & Hepatology 2023; 17(10): 959 doi: 10.1080/17474124.2023.2267422
18
Abdul-Saleem Amoah, Nikolay B. Pestov, Tatyana V. Korneenko, Igor A. Prokhorenko, Georgy F. Kurakin, Nickolai A. Barlev. Lipoxygenases at the Intersection of Infection and CarcinogenesisInternational Journal of Molecular Sciences 2024; 25(7): 3961 doi: 10.3390/ijms25073961
19
Xiaoqin Zeng, Jingda Li, Fuyuan Yang, Rui Xia. The effect of narcotics on ferroptosis-related molecular mechanisms and signalling pathwaysFrontiers in Pharmacology 2022; 13 doi: 10.3389/fphar.2022.1020447
20
Ali G. Alkhathami, Ameer S. Sahib, Majed Saad Al Fayi, Ali Abdulhussain Fadhil, Mohammed Abed Jawad, Sahar Ahmad Shafik, Safwan Jassim Sultan, Abbas F. Almulla, Min Shen. Glycolysis in human cancers: Emphasis circRNA/glycolysis axis and nanoparticles in glycolysis regulation in cancer therapyEnvironmental Research 2023; 234: 116007 doi: 10.1016/j.envres.2023.116007
21
Haoying Wang, Mengxiao Liu, Xi Zeng, Ya Zheng, Yuping Wang, Yongning Zhou. Cell death affecting the progression of gastric cancerCell Death Discovery 2022; 8(1) doi: 10.1038/s41420-022-01161-8
22
Ye Zhou, Yangliang Yang, Liang Yi, Mengzhi Pan, Weiqing Tang, Hongwei Duan. Propofol Mitigates Sepsis-Induced Brain Injury by Inhibiting Ferroptosis Via Activation of the Nrf2/HO-1axisNeurochemical Research 2024;  doi: 10.1007/s11064-024-04163-3
23
Xiangnan Zheng, Cen Zhang. The Regulation of Ferroptosis by Noncoding RNAsInternational Journal of Molecular Sciences 2023; 24(17): 13336 doi: 10.3390/ijms241713336