BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Lv K, Cao X, Du P, Fu JY, Geng DY, Zhang J. Radiomics for the detection of microvascular invasion in hepatocellular carcinoma. World J Gastroenterol 2022; 28(20): 2176-2183 [PMID: 35721882 DOI: 10.3748/wjg.v28.i20.2176]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v28/i20/2176.htm
Number Citing Articles
1
Zhong-Jian Liao, Lun Lu, Yi-Ping Liu, Geng-geng Qin, Cun-geng Fan, Yan-Ping Liu, Ning-yang Jia, Ling Zhang. Clinical and DCE-CT signs in predicting microvascular invasion in cHCC-ICCCancer Imaging 2023; 23(1) doi: 10.1186/s40644-023-00621-3
2
Junjiu Gou, Jingqi Li, Yingfeng Li, Mingjie Lu, Chen Wang, Yi Zhuo, Xue Dong. The Diagnostic Accuracy Between Radiomics Model and Non-radiomics Model for Preoperative of Microvascular Invasion of Solitary Hepatocellular Carcinoma: A Systematic Review and Meta-analysisAcademic Radiology 2024;  doi: 10.1016/j.acra.2024.04.003
3
Amir A. Borhani, Yue Xue, Nicolò Gennaro, Jessica Nguyen, Yuri S. Velichko. Histopathologic Correlates of Semantic and Quantitative Radiomic Features of Hepatic LesionsAdvances in Clinical Radiology 2023; 5(1): 17 doi: 10.1016/j.yacr.2023.04.001
4
Hai-ying Zhou, Jin-mei Cheng, Tian-wu Chen, Xiao-ming Zhang, Jing Ou, Jin-ming Cao, Hong-jun Li. CT radiomics for prediction of microvascular invasion in hepatocellular carcinoma: A systematic review and meta-analysisClinics 2023; 78: 100264 doi: 10.1016/j.clinsp.2023.100264
5
Jia Fu, Shou-jin Cao, Li Song, Xiao-qiang Tong, Jian Wang, Min Yang, Ying-hua Zou. Radiomics/Radiogenomics in hepatocellular carcinoma: Applications and challenges in interventional managementiLIVER 2022; 1(2): 96 doi: 10.1016/j.iliver.2022.07.001
6
Sylvain Bodard, Yan Liu, Sylvain Guinebert, Yousra Kherabi, Tarik Asselah. Performance of Radiomics in Microvascular Invasion Risk Stratification and Prognostic Assessment in Hepatocellular Carcinoma: A Meta-AnalysisCancers 2023; 15(3): 743 doi: 10.3390/cancers15030743
7
Le Guo, Xijun Li, Chao Zhang, Yang Xu, Lujun Han, Ling Zhang. Radiomics Based on Dynamic Contrast-Enhanced Magnetic Resonance Imaging in Preoperative Differentiation of Combined Hepatocellular-Cholangiocarcinoma from Hepatocellular Carcinoma: A Multi-Center StudyJournal of Hepatocellular Carcinoma 2023; : 795 doi: 10.2147/JHC.S406648
8
Xin Zheng, Yun‐Jun Xu, Jingcheng Huang, Shengxian Cai, Wanwan Wang. Predictive value of radiomics analysis of enhanced CT for three‐tiered microvascular invasion grading in hepatocellular carcinomaMedical Physics 2023; 50(10): 6079 doi: 10.1002/mp.16597
9
Jian Li, Xin Su, Xiao Xu, Changchun Zhao, Ang Liu, Liwen Yang, Baoling Song, Hao Song, Zihan Li, Xiangyong Hao. Preoperative prediction and risk assessment of microvascular invasion in hepatocellular carcinomaCritical Reviews in Oncology/Hematology 2023; 190: 104107 doi: 10.1016/j.critrevonc.2023.104107
10
Xiaoying Tan, Xiao Yang, Shudong Hu, Yuxi Ge, Qiong Wu, Jun Wang, Zongqiong Sun. Prediction of response to neoadjuvant chemotherapy in advanced gastric cancer: A radiomics nomogram analysis based on CT images and clinicopathological featuresJournal of X-Ray Science and Technology 2023; 31(1): 49 doi: 10.3233/XST-221291
11
Jun-Qi Liu, Jing Wang, Xia-Ling Huang, Tian-Yi Liang, Xin Zhou, Shu-Tian Mo, Hai-Xiang Xie, Ke-Jian Yang, Guang-Zhi Zhu, Hao Su, Xi-Wen Liao, Li-Ling Long, Tao Peng. A radiomics model based on magnetic resonance imaging to predict cytokeratin 7/19 expression and liver fluke infection of hepatocellular carcinomaScientific Reports 2023; 13(1) doi: 10.1038/s41598-023-44773-5
12
Mingjie Lu, Chen Wang, Yi Zhuo, Junjiu Gou, Yingfeng Li, Jingqi Li, Xue Dong. Preoperative prediction power of radiomics and non-radiomics methods based on MRI for early recurrence in hepatocellular carcinoma: a systemic review and meta-analysisAbdominal Radiology 2024;  doi: 10.1007/s00261-024-04356-y
13
Qing Pang, Xuankun Gong, Hongtao Pan, Yong Wang, Xiaosi Hu, Huichun Liu, Hao Jin. Platelet count as a predictor of vascular invasion and extrahepatic metastasis in hepatocellular carcinoma: A systematic review and meta-analysisHeliyon 2024; 10(6): e28173 doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e28173
14
Wanjing Zheng, Xiaodan Chen, Meilian Xiong, Yu Zhang, Yang Song, Dairong Cao. Clinical‐Radiologic Morphology‐Radiomics Model on Gadobenate Dimeglumine‐Enhanced MRI for Identification of Highly Aggressive Hepatocellular Carcinoma: Temporal Validation and Multiscanner ValidationJournal of Magnetic Resonance Imaging 2024;  doi: 10.1002/jmri.29293
15
Qinyu Xiao, Wenjun Zhu, Huanliang Tang, Lijie Zhou. Ultrasound radiomics in the prediction of microvascular invasion in hepatocellular carcinoma: A systematic review and meta-analysisHeliyon 2023; 9(6): e16997 doi: 10.1016/j.heliyon.2023.e16997