BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Zheng YM, Chen XY, Cai JY, Yuan Y, Xie WR, Xu JT, Xia HHX, Zhang M, He XX, Wu LH. Washed microbiota transplantation reduces proton pump inhibitor dependency in nonerosive reflux disease. World J Gastroenterol 2021; 27(6): 513-522 [PMID: 33642825 DOI: 10.3748/wjg.v27.i6.513]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v27/i6/513.htm
Number Citing Articles
1
Zhao-Yu Pan, Hao-Jie Zhong, Dong-Ni Huang, Li-Hao Wu, Xing-Xiang He. Beneficial Effects of Repeated Washed Microbiota Transplantation in Children With AutismFrontiers in Pediatrics 2022; 10 doi: 10.3389/fped.2022.928785
2
Nai-Hua Liu, Hong-Qian Liu, Jia-Yi Zheng, Meng-Lu Zhu, Li-Hao Wu, Hua-Feng Pan, Xing-Xiang He. Fresh Washed Microbiota Transplantation Alters Gut Microbiota Metabolites to Ameliorate Sleeping Disorder Symptom of Autistic ChildrenJournal of Microbiology 2023; 61(8): 741 doi: 10.1007/s12275-023-00069-x
3
Weihong Wang, Gaochen Lu, Xia Wu, Quan Wen, Faming Zhang. Colonic Transendoscopic Enteral Tubing Is a New Pathway to Microbial Therapy, Colonic Drainage, and Host–Microbiota Interaction ResearchJournal of Clinical Medicine 2023; 12(3): 780 doi: 10.3390/jcm12030780
4
Liquan Wu, Qingfen Yuan, Lihao Wu, Harry Hua-Xiang Xia, Muxiao Zhong, Tao Liu, Xiaoyan Ye, Danping Luo, Jiating Xu, Wenrui Xie, Xingxiang He, Jieyi Cai. Efficacy of washed microbiota transplantation for therapeutic targets of refractory functional constipation and the influencing factors: a single-center, retrospective, 24-week follow-up studyBMC Gastroenterology 2023; 23(1) doi: 10.1186/s12876-023-02929-7
5
Maria Rescigno. Microbiota in Reflux Esophagitis and Peptic Ulcer DiseaseSurgical Infections 2023; 24(3): 245 doi: 10.1089/sur.2023.021
6
Gaochen Lu, Weihong Wang, Pan Li, Quan Wen, Bota Cui, Faming Zhang. Washed preparation of faecal microbiota changes the transplantation related safety, quantitative method and deliveryMicrobial Biotechnology 2022; 15(9): 2439 doi: 10.1111/1751-7915.14074
7
Yun Wang, Sheng Zhang, Thomas J. Borody, Faming Zhang. Encyclopedia of fecal microbiota transplantation: a review of effectiveness in the treatment of 85 diseasesChinese Medical Journal 2022; 135(16): 1927 doi: 10.1097/CM9.0000000000002339