BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Li FY, Fan TY, Zhang H, Sun YM. Demethylation of miR-34a upregulates expression of membrane palmitoylated proteins and promotes the apoptosis of liver cancer cells. World J Gastroenterol 2021; 27(6): 470-486 [PMID: 33642822 DOI: 10.3748/wjg.v27.i6.470]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v27/i6/470.htm
Number Citing Articles
1
Xianyang Liu, Jiayu Meng, Xingyun Liao, Yusen Liu, Qian Zhou, Zongren Xu, Shuming Yin, Qingfeng Cao, Guannan Su, Siyuan He, Wanqian Li, Xiaotang Wang, Guoqing Wang, Dali Li, Peizeng Yang, Shengping Hou. A de novo missense mutation in MPP2 confers an increased risk of Vogt–Koyanagi–Harada disease as shown by trio-based whole-exome sequencingCellular & Molecular Immunology 2023; 20(11): 1379 doi: 10.1038/s41423-023-01088-9
2
Ziyang Di, Sicheng Zhou, Gaoran Xu, Lian Ren, Chengxin Li, Zheyu Ding, Kaixin Huang, Leilei Liang, Yihang Yuan. Single-cell and WGCNA uncover a prognostic model and potential oncogenes in colorectal cancerBiological Procedures Online 2022; 24(1) doi: 10.1186/s12575-022-00175-x
3
Wei Pan, Binshu Chai, Langping Li, Zhijun Lu, Zhongliang Ma. p53/MicroRNA-34 axis in cancer and beyondHeliyon 2023; 9(4): e15155 doi: 10.1016/j.heliyon.2023.e15155
4
Lingxue Tang, Sheng Yu, Qianqian Zhang, Yinlian Cai, Wen Li, Senbang Yao, Huaidong Cheng. Identification of hub genes related to CD4+ memory T cell infiltration with gene co-expression network predicts prognosis and immunotherapy effect in colon adenocarcinomaFrontiers in Genetics 2022; 13 doi: 10.3389/fgene.2022.915282
5
Chenchen Pan, Jiheng Ma, Ying Cui, Qiyang Zhang, Siyuan Sun, Di Luo, Mengjun Nie, Jiege Huo, Canhong Hu. Membrane Palmitoylated Protein 2 Serves as a Potential Biomarker for Colon Adenocarcinoma through Promoting CGAS-STING PathwayJournal of Biomedical Nanotechnology 2024; 20(7): 1119 doi: 10.1166/jbn.2024.3882
6
Qianqian Cheng, Wei Wang, Jing Liu, Zhenyu Lv, Wenbin Ji, Jinhui Yu, Wenting Zhang, Yan Yang. Elevated MPP6 expression correlates with an unfavorable prognosis, angiogenesis and immune evasion in hepatocellular carcinomaFrontiers in Immunology 2023; 14 doi: 10.3389/fimmu.2023.1173848