BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Ding L, Chen HY, Wang JY, Xiong HF, He WH, Xia L, Lu NH, Zhu Y. Severity of acute gastrointestinal injury grade is a good predictor of mortality in critically ill patients with acute pancreatitis. World J Gastroenterol 2020; 26(5): 514-523 [PMID: 32089627 DOI: 10.3748/wjg.v26.i5.514]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v26/i5/514.htm
Number Citing Articles
1
Youquan Wang, Yanhua Li, Yuting Li, Hongxiang Li, Dong Zhang. Enteral feeding strategies in patients with acute gastrointestinal injury: From limited to progressive to open feedingNutrition 2024; 117: 112255 doi: 10.1016/j.nut.2023.112255
2
Ruoxi Cheng, Jie Wang, Qing Wu, Peng Peng, Guolin Liao, Xiuping Luo, Zhihai Liang, Jiean Huang, Mengbin Qin. The Predictive Value of Serum DAO, HDC, and MMP8 for the Gastrointestinal Injury in the Early Stage of Acute Pancreatitis in an Animal Model and a Clinical StudyInternational Journal of General Medicine 2024; : 1937 doi: 10.2147/IJGM.S461352
3
Yun Yan, Yu Chen, Xijing Zhang. The effect of opioids on gastrointestinal function in the ICUCritical Care 2021; 25(1) doi: 10.1186/s13054-021-03793-1
4
Hai-Fu Zhang, Ze-Xuan Su, Yong-Hang Feng, Shuo-Jun Li, Bi-Yun Xie. Chaiqin Chengqi Decoction as an adjuvant treatment for mild/moderately severe hypertriglyceridemic acute pancreatitis: A retrospective studyWorld Journal of Clinical Cases 2024; 12(11): 1918-1928 doi: 10.12998/wjcc.v12.i11.1918
5
Eduardo Peña-Mercado, Mario Garcia-Lorenzana, Sara Huerta-Yepez, Anahis Cruz-Ledesma, Nohra E. Beltran-Vargas, Jeffrey S. Isenberg. Effect of melatonin on electrical impedance and biomarkers of damage in a gastric ischemia/reperfusion modelPLOS ONE 2022; 17(8): e0273099 doi: 10.1371/journal.pone.0273099
6
Sisi Huang, Limin Chen, Jiao Liu, Sheng Zhang, Lidi Zhang, Zhenliang Wen, Yizhu Chen, Dechang Chen. Novel Multiparametric Nomogram for Overall Survival Prediction in Complicated Intra-Abdominal Infection: A Multicenter Study in ChinaFrontiers in Medicine 2021; 8 doi: 10.3389/fmed.2021.627416
7
Annika Reintam Blaser, Martin Padar, Merli Mändul, Gunnar Elke, Christoph Engel, Krista Fischer, Mikhael Giabicani, Thomas Gold, Benjamin Hess, Michael Hiesmayr, Stephan M. Jakob, Cecilia I. Loudet, Dennis M. Meesters, Wasineenart Mongkolpun, Catherine Paugam-Burtz, Martijn Poeze, Jean-Charles Preiser, Mattias Renberg, Olav Rooijackers, Kadri Tamme, Jan Wernerman, Joel Starkopf. Development of the Gastrointestinal Dysfunction Score (GIDS) for critically ill patients – A prospective multicenter observational study (iSOFA study)Clinical Nutrition 2021; 40(8): 4932 doi: 10.1016/j.clnu.2021.07.015
8
Xiaxiao Yan, Jianing Li, Dong Wu. The Role of Short-Chain Fatty Acids in Acute PancreatitisMolecules 2023; 28(13): 4985 doi: 10.3390/molecules28134985
9
Yanghui Shen, Huobao Yang, Dansen Wu, Hangmei Yang, Donghuang Hong. NLRP3 inflammasome inhibitor MCC950 can reduce the damage of pancreatic and intestinal barrier function in mice with acute pancreatitisActa Cirúrgica Brasileira 2022; 37(7) doi: 10.1590/acb370706
10
Ming Zhong, Wen Xu, Yuzhen Qiu, Lei Li, Hongping Qu, Erzhen Chen. Association of Changes in Acute Gastrointestinal Injury Grade with Prognosis in Critically Ill Patients: A Prospective, Single-Center, Observational StudyJournal of Multidisciplinary Healthcare 2021; : 279 doi: 10.2147/JMDH.S291883
11
Zhiyao Chen, Xiaonan Yang, Jia Guo, Tao Jin, Ziqi Lin, Ping Zhu, Jing Li, Ling Li, Xin Sun, Dan Du, Kun Jiang, Yanqiu He, Fei Cai, Lan Li, Cheng Hu, Qingyuan Tan, Wei Huang, Lihui Deng, Qing Xia. AGI grade-guided chaiqin chengqi decoction treatment for predicted moderately severe and severe acute pancreatitis (CAP trial): study protocol of a randomised, double-blind, placebo-controlled, parallel-group, pragmatic clinical trialTrials 2022; 23(1) doi: 10.1186/s13063-022-06792-x
12
Jinyun Wang, Meilan Jiang, Yang Hu, Yupeng Lei, Yin Zhu, Huifang Xiong, Cong He. Lactulose regulates gut microbiota dysbiosis and promotes short-chain fatty acids production in acute pancreatitis patients with intestinal dysfunctionBiomedicine & Pharmacotherapy 2023; 163: 114769 doi: 10.1016/j.biopha.2023.114769