BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Li Y, Li ZX, Xie CY, Fan J, Lv J, Xu XJ, Lv J, Kuai WT, Jia YT. Gegen Qinlian decoction enhances immunity and protects intestinal barrier function in colorectal cancer patients via gut microbiota. World J Gastroenterol 2020; 26(48): 7633-7651 [PMID: 33505141 DOI: 10.3748/wjg.v26.i48.7633]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v26/i48/7633.htm
Number Citing Articles
1
Elena Layunta, Berta Buey, Jose Emilio Mesonero, Eva Latorre. Crosstalk Between Intestinal Serotonergic System and Pattern Recognition Receptors on the Microbiota–Gut–Brain AxisFrontiers in Endocrinology 2021; 12 doi: 10.3389/fendo.2021.748254
2
Yan Shu, Hua-Ying Hui, Zhou-Jin Tan. Progress in treatment of intestinal diseases with Gegen Qinlian decoctionWorld Chinese Journal of Digestology 2022; 30(15): 661 doi: 10.11569/wcjd.v30.i15.661
Abstract() |  Core Tip() |  Full Article(HTML)() | Times Cited  (0) | Total Visits (0) | Open
3
Li Deng, Yucong Shi, Pei Liu, Sizhi Wu, Yiwen Lv, Huachong Xu, Xiaoyin Chen. GeGen QinLian decoction alleviate influenza virus infectious pneumonia through intestinal floraBiomedicine & Pharmacotherapy 2021; 141: 111896 doi: 10.1016/j.biopha.2021.111896
4
Siti Maryam Ahmad Kendong, Raja Affendi Raja Ali, Khairul Najmi Muhammad Nawawi, Hajar Fauzan Ahmad, Norfilza Mohd Mokhtar. Gut Dysbiosis and Intestinal Barrier Dysfunction: Potential Explanation for Early-Onset Colorectal CancerFrontiers in Cellular and Infection Microbiology 2021; 11 doi: 10.3389/fcimb.2021.744606
5
Duo-duo Ren, Shan-shan Li, Hong-mei Lin, Yun-shi Xia, Zhi-man Li, Pan-pan Bo, Rui Mu, Li-juan Zhao, Yin-shi Sun, Wen-Kai Ren. Panax quinquefolius Polysaccharides Ameliorate Antibiotic-Associated Diarrhoea Induced by Lincomycin Hydrochloride in Rats via the MAPK Signaling PathwaysJournal of Immunology Research 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/4126273
6
Maohua Chen, Wei Lin, Nan Li, Qian Wang, Shaomi Zhu, Anqi Zeng, Linjiang Song. Therapeutic approaches to colorectal cancer via strategies based on modulation of gut microbiotaFrontiers in Microbiology 2022; 13 doi: 10.3389/fmicb.2022.945533
7
Yizhu Wang, Yongyu Cai, Fangtong Li, Meiyu Zhang, Yongxi Wu, Yulin Dai, Fei Zheng, Hao Yue, Bing Bai. Effects of Scutellaria baicalensis Georgi. on intestinal flora in rats with spleen deficiency and damp-heatJournal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis 2022; 217: 114831 doi: 10.1016/j.jpba.2022.114831
8
Mengmeng Cai, Ya Xiao, Zhibing Lin, Jinmiao Lu, Xiaoyu Wang, Sajid Ur Rahman, Shilan Zhu, Xiaoyu Chen, Jialin Gu, Yuzhu Ma, Zhaoguo Chen, Jiege Huo. Disordered Gut Microbiota in Colorectal Tumor-Bearing Mice Altered Serum Metabolome Related to FufangchangtaiFrontiers in Pharmacology 2022; 13 doi: 10.3389/fphar.2022.889181
9
Miao Wu, Jiawei Bai, Chengtai Ma, Jie Wei, Xianjin Du, Sainan Li. The Role of Gut Microbiota in Tumor ImmunotherapyJournal of Immunology Research 2021; 2021: 1 doi: 10.1155/2021/5061570
10
Zi-Qi Liu, Xue Sun, Zi-Bo Liu, Ting Zhang, Li-Lin Zhang, Chun-Jie Wu. Phytochemicals in traditional Chinese medicine can treat gout by regulating intestinal flora through inactivating NLRP3 and inhibiting XOD activityJournal of Pharmacy and Pharmacology 2022; 74(7): 919 doi: 10.1093/jpp/rgac024
11
Bowen Xu, Xinmiao Wang, Heping Wang, Luchang Cao, Yuansha Ge, Bo Yuan, Ruike Gao, Jie Li. Efficacy and safety of herbal formulas with the function of gut microbiota regulation for gastric and colorectal cancer: A systematic review and meta-analysisFrontiers in Cellular and Infection Microbiology 2022; 12 doi: 10.3389/fcimb.2022.875225
12
Du Hongzhi, Hou Xiaoying, Guo Yujie, Chen Le, Miao Yuhuan, Liu Dahui, Huang Luqi. Classic mechanisms and experimental models for the anti‐inflammatory effect of traditional Chinese medicineAnimal Models and Experimental Medicine 2022; 5(2): 108 doi: 10.1002/ame2.12224
13
Shanshan Yang, Shaodong Hao, Qin Wang, Yanni Lou, Liqun Jia, Dongmei Chen. The interactions between traditional Chinese medicine and gut microbiota: Global research status and trendsFrontiers in Cellular and Infection Microbiology 2022; 12 doi: 10.3389/fcimb.2022.1005730