BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Wang HQ, Zhang WH, Wang YQ, Geng XP, Wang MW, Fan YY, Guan J, Shen JL, Chen X. Colonic vitamin D receptor expression is inversely associated with disease activity and jumonji domain-containing 3 in active ulcerative colitis. World J Gastroenterol 2020; 26(46): 7352-7366 [PMID: 33362389 DOI: 10.3748/wjg.v26.i46.7352]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v26/i46/7352.htm
Number Citing Articles
1
Dan Gu, Ting Cao, Shijie Yi, Ya Liu, Chao Fan. CCCTC-Binding Factor Mediates the Transcription of Insulin-Like Growth Factor Binding Protein 5 Through EZH2 in Ulcerative ColitisDigestive Diseases and Sciences 2023; 68(3): 778 doi: 10.1007/s10620-022-07566-w
2
Xiang Li, Ru-Yi Chen, Jin-Jin Shi, Chang-Yun Li, Yan-Jun Liu, Chang Gao, Ming-Rong Gao, Shun Zhang, Jian-Fei Lu, Jia-Feng Cao, Guan-Jun Yang, Jiong Chen. Emerging role of Jumonji domain-containing protein D3 (JMJD3) in inflammatory diseasesJournal of Pharmaceutical Analysis 2024; : 100978 doi: 10.1016/j.jpha.2024.100978
3
Xuanfu Chen, Lingjuan Jiang, Wei Han, Xiaoyin Bai, Gechong Ruan, Mingyue Guo, Runing Zhou, Haozheng Liang, Hong Yang, Jiaming Qian. Artificial Neural Network Analysis-Based Immune-Related Signatures of Primary Non-Response to Infliximab in Patients With Ulcerative ColitisFrontiers in Immunology 2021; 12 doi: 10.3389/fimmu.2021.742080
4
1,25(OH)2D3 alleviates oxidative stress and inflammation through up-regulating HMGCS2 in DSS-induced colitisInternational Immunopharmacology 2023; 125: 111131 doi: 10.1016/j.intimp.2023.111131
5
Yaoyu Guo, Yanni Li, Zeya Tang, Chong Geng, Xiaoxi Xie, Shuailing Song, Chunhui Wang, Xiao Li. Compromised NHE8 Expression Is Responsible for Vitamin D-Deficiency Induced Intestinal Barrier DysfunctionNutrients 2023; 15(22): 4834 doi: 10.3390/nu15224834
6
M. S. Boyko, M. V. Osikov, A. A. Fedosov, I. V. Grekova. Clinical and immunological analysis of the effectiveness of local application of vitamin D<sub>3</sub> in experimental colitisMedical Immunology (Russia) 2023; 25(3): 655 doi: 10.15789/1563-0625-CAI-2685
7
HongQian Wang, Xue He, ShiMin Liang, Xi Chen. Role of vitamin D in ulcerative colitis: an update on basic research and therapeutic applicationsExpert Review of Gastroenterology & Hepatology 2022; 16(3): 251 doi: 10.1080/17474124.2022.2048817
8
Zengrong Wu, Deliang Liu, Feihong Deng. The Role of Vitamin D in Immune System and Inflammatory Bowel DiseaseJournal of Inflammation Research 2022; : 3167 doi: 10.2147/JIR.S363840
9
Chenyu Liu, Xin Liu, Haitao Shi, Fenrong Chen, Linlang Sun, Xin Gao, Yan Wang. The correlation between serum 25-hydroxyvitamin D level and ulcerative colitis: a systematic review and meta-analysisEuropean Journal of Gastroenterology & Hepatology 2023; 35(12): 1375 doi: 10.1097/MEG.0000000000002670