BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Li GH, Huang SJ, Li X, Liu XS, Du QL. Response of gut microbiota to serum metabolome changes in intrahepatic cholestasis of pregnant patients. World J Gastroenterol 2020; 26(46): 7338-7351 [PMID: 33362388 DOI: 10.3748/wjg.v26.i46.7338]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v26/i46/7338.htm
Number Citing Articles
1
Er-Meng Gao, Bongkoch Turathum, Ling Wang, Di Zhang, Yu-Bing Liu, Rong-Xin Tang, Ri-Cheng Chian. The Differential Metabolomes in Cumulus and Mural Granulosa Cells from Human Preovulatory FolliclesReproductive Sciences 2022; 29(4): 1343 doi: 10.1007/s43032-021-00691-3
2
Dong Xiang, Jinyu Yang, Lu Liu, Hengyi Yu, Xuepeng Gong, Dong Liu. The regulation of tissue-specific farnesoid X receptor on genes and diseases involved in bile acid homeostasisBiomedicine & Pharmacotherapy 2023; 168: 115606 doi: 10.1016/j.biopha.2023.115606
3
Zhuoqiao Yang, Mengxin Yao, Chunhua Zhang, Xuan Hu, Yi Zhong, Xiangxiang Xu, Jieyun Yin. Application of metabolomics in intrahepatic cholestasis of pregnancy: a systematic reviewEuropean Journal of Medical Research 2022; 27(1) doi: 10.1186/s40001-022-00802-z
4
Xiang Li, Han Xie, Jia-jing Chao, Yuan-Hui Jia, Jia Zuo, Yan-peng An, Yi-Rong Bao, Xiang Jiang, Hao Ying. Profiles and integration of the gut microbiome and fecal metabolites in severe intrahepatic cholestasis of pregnancyBMC Microbiology 2023; 23(1) doi: 10.1186/s12866-023-02983-x
5
Tingting Liu, Min Zhao, Yumeng Zhang, Ruixiang Xu, Zixuan Fu, Tong Jin, Jiaxi Song, Yihe Huang, Miao Wang, Chunjie Zhao. Polysaccharides from Phellinus linteus attenuate type 2 diabetes mellitus in rats via modulation of gut microbiota and bile acid metabolismInternational Journal of Biological Macromolecules 2024; 262: 130062 doi: 10.1016/j.ijbiomac.2024.130062
6
Qiong-xi Lin, Wan-wen Huang, Wei Shen, Xiao-shi Deng, Zi-yu Tang, Zhen-hui Chen, Wei Zhao, Hong-ying Fan. Intrahepatic Cholestasis of Pregnancy Increases Inflammatory Susceptibility in Neonatal Offspring by Modulating Gut MicrobiotaFrontiers in Immunology 2022; 13 doi: 10.3389/fimmu.2022.889646
7
Hanxiang Sun, Xiujuan Su, Yang Liu, Guohua Li, Qiaoling Du. Roseburia intestinalis relieves intrahepatic cholestasis of pregnancy through bile acid/FXR-FGF15 in ratsiScience 2023; 26(12): 108392 doi: 10.1016/j.isci.2023.108392
8
Zhenyu Tian, Xinjie Zhang, Guixiang Yao, Jiajia Jin, Tongxue Zhang, Chunhua Sun, Zhe Wang, Qunye Zhang. Intestinal flora and pregnancy complications: Current insights and future prospectsiMeta 2024; 3(2) doi: 10.1002/imt2.167
9
Zhong-Zhen Liu, Jing-Hua Sun, Wen-Jing Wang. Gut microbiota in gastrointestinal diseases during pregnancyWorld Journal of Clinical Cases 2022; 10(10): 2976-2989 doi: 10.12998/wjcc.v10.i10.2976
10
Feng Zhang, Fang Liu, Xiaoyi Xu, Weilan Su, Yu Rong, Fu-Ying Tian, Weimin Xiao, Yichun Wu, Kai P. Law, Ping Wen. Metabolomic profiling of serum and tongue coating of pregnant women with intrahepatic cholestasis in pregnancyClinica Chimica Acta 2024; 557: 117854 doi: 10.1016/j.cca.2024.117854
11
Meghan L. Ruebel, Stephanie P. Gilley, Clark R. Sims, Ying Zhong, Donald Turner, Sree V. Chintapalli, Brian D. Piccolo, Aline Andres, Kartik Shankar. Associations between Maternal Diet, Body Composition and Gut Microbial Ecology in PregnancyNutrients 2021; 13(9): 3295 doi: 10.3390/nu13093295
12
Shuaijun Ren, Yuping Zhou, Rongrong Xuan. Research progress in the role of gut microbiota and its metabolites in intrahepatic cholestasis of pregnancyExpert Review of Gastroenterology & Hepatology 2021; 15(12): 1361 doi: 10.1080/17474124.2021.2011211
13
Shijia Huang, Yang Liu, Nafei Guo, Xiaosong Liu, Guohua Li, Qiaoling Du. Serum profiles of inflammatory cytokines associated with intrahepatic cholestasis of pregnancyThe Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine 2024; 35(25): 10072 doi: 10.1080/14767058.2022.2089551
14
Zhe Mo, Jian Wang, Xinyue Meng, Ailin Li, Zhe Li, Wenjun Que, Tuo Wang, Korto Fatti Tarnue, Xu Ma, Ying Liu, Shirui Yan, Lei Wu, Rui Zhang, Junrui Pei, Xiaofeng Wang. The Dose–Response Effect of Fluoride Exposure on the Gut Microbiome and Its Functional Pathways in RatsMetabolites 2023; 13(11): 1159 doi: 10.3390/metabo13111159
15
Chuang Li, Na Li, Caixia Liu, Shaowei Yin. Causal association between gut microbiota and intrahepatic cholestasis of pregnancy: mendelian randomization studyBMC Pregnancy and Childbirth 2023; 23(1) doi: 10.1186/s12884-023-05889-8
16
Mi Tang, Liling Xiong, Jianghui Cai, Jinzhu Fu, Hong Liu, Ying Ye, Li Yang, ShaSha Xing, Xiao Yang. Intrahepatic cholestasis of pregnancy: insights into pathogenesis and advances in omics studiesHepatology International 2024; 18(1): 50 doi: 10.1007/s12072-023-10604-y
17
Xu Hualin, Xu Yupin, Zhao Guoqiang, Fu Xukun, Lin Hongmei. Intrahepatic cholestasis of pregnancy worsening perinatal depressive tendency: A follow-up study from the second trimester to the sixth week postpartumHeliyon 2023; 9(5): e15845 doi: 10.1016/j.heliyon.2023.e15845
18
Xiaojie Liu, Mengyu Li, Chen Jian, Fuxiao Wei, Huanle Liu, Ke Li, Xuemei Qin. Astragalus Polysaccharide Alleviates Constipation in the Elderly Via Modification of Gut Microbiota and Fecal MetabolismRejuvenation Research 2022; 25(6): 275 doi: 10.1089/rej.2022.0039
19
Xiaomei Huang, Lei Lei, Fan Feng, Yong Shao. Distribution of endotoxin in maternal and fetal body with intrahepatic cholestasis of pregnancy and its association with adverse fetal outcomeBMC Pregnancy and Childbirth 2022; 22(1) doi: 10.1186/s12884-022-05235-4