BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Zhou D, Hu GF, Gao WC, Zhang XY, Guan WB, Wang JD, Ma F. Hepatocellular carcinoma with tumor thrombus in bile duct: A proposal of new classification according to resectability of primary lesion. World J Gastroenterol 2020; 26(44): 7005-7021 [PMID: 33311946 DOI: 10.3748/wjg.v26.i44.7005]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v26/i44/7005.htm
Number Citing Articles
1
Tianying Ren, Xu Hou, Xin Zhang, Dongliang Chen, Juan Li, Yingnan Zhu, Zhiheng Liu, Dawei Yang. Validation of combined AFP, AFP-L3, and PIVKA II for diagnosis and monitoring of hepatocellular carcinoma in Chinese patientsHeliyon 2023; 9(11): e21906 doi: 10.1016/j.heliyon.2023.e21906
2
Lei-Bo Xu, Yu-Fei Qin, Liangping Su, Cheng Huang, Qiuping Xu, Rui Zhang, Xiang-De Shi, Ruipu Sun, Jiali Chen, Zhixiao Song, Xue Jiang, Lihuan Shang, Gang Xiao, Xiangzhan Kong, Chao Liu, Ping-Pui Wong. Cathepsin-facilitated invasion of BMI1-high hepatocellular carcinoma cells drives bile duct tumor thrombi formationNature Communications 2023; 14(1) doi: 10.1038/s41467-023-42930-y
3
Min Yang, Hongbo Qian, Dafa Zhang, Yingjing Gui, Danilo Pelusi. The Effect of CT Imaging Technology in the Diagnosis of Thoracic and Cardiac Surgery DiseasesScanning 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/9385451
4
Maria Conticchio, Nicola Maggialetti, Marco Rescigno, Maria Chiara Brunese, Roberto Vaschetti, Riccardo Inchingolo, Roberto Calbi, Valentina Ferraro, Michele Tedeschi, Maria Rita Fantozzi, Pasquale Avella, Angela Calabrese, Riccardo Memeo, Arnaldo Scardapane. Hepatocellular Carcinoma with Bile Duct Tumor Thrombus: A Case Report and Literature Review of 890 Patients Affected by Uncommon Primary Liver Tumor PresentationJournal of Clinical Medicine 2023; 12(2): 423 doi: 10.3390/jcm12020423
5
Anh The Pham, Trung Duc Vu, Thinh Duy Nguyen, Cuong Manh Truong, Anh Viet Pham, Toan Quang Vu. Surgical management for hepatocellular carcinoma with concurrent portal vein tumour thrombus and bile duct tumour thrombus: a case reportAnnals of Medicine & Surgery 2024; 86(6): 3667 doi: 10.1097/MS9.0000000000002035