BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Jiang L, Ling-Hu EQ, Chai NL, Li W, Cai FC, Li MY, Guo X, Meng JY, Wang XD, Tang P, Zhu J, Du H, Wang HB. Novel endoscopic papillectomy for reducing postoperative adverse events (with videos). World J Gastroenterol 2020; 26(40): 6250-6259 [PMID: 33177797 DOI: 10.3748/wjg.v26.i40.6250]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v26/i40/6250.htm
Number Citing Articles
1
Nan Ru, Ningli Chai, Bo Zhang, Longsong Li, Yawei Bi, Enqiang Linghu. Impact of pancreatic and biliary stent on post-endoscopic papillectomy complications: A single-center retrospective studyChinese Medical Journal 2024;  doi: 10.1097/CM9.0000000000002893
2
Yadong Feng, Yinqiu Zhang, Fangjun Wang, Yan Liang, Yang Liu, Lihua Ren. Radiation-free endoscopic papillectomy for ampullary adenoma: experience from a Chinese tertiary hospitalSurgical Endoscopy 2023; 37(5): 4097 doi: 10.1007/s00464-023-10038-5
3
Jiao Xie, Donggui Hong, Chuanshen Jiang, Longping Chen, Dazhou Li, Wen Wang. The usefulness of traction-assisted endoscopic papillectomy for ampullary early tumors(with video)Scandinavian Journal of Gastroenterology 2024; 59(4): 489 doi: 10.1080/00365521.2023.2289353
4
Tomohito Yuki, Tomonori Yano, Atsushi Kanno, Hiroaki Ishii, Yusuke Ono, Alan Kawarai Lefor, Hironori Yamamoto. The gel immersion method and an endoscope with an attached balloon and a cylindrical hood facilitate hemostasis of post‐papillectomy bleedingJournal of Hepato-Biliary-Pancreatic Sciences 2022; 29(7) doi: 10.1002/jhbp.1140
5
Sheng-Zhen Liu, Ning-Li Chai, Hui-Kai Li, Xiu-Xue Feng, Ya-Qi Zhai, Nan-Jun Wang, Ying Gao, Fei Gao, Sha-Sha Wang, En-Qiang Linghu. Prospective single-center feasible study of innovative autorelease bile duct supporter to delay adverse events after endoscopic papillectomyWorld Journal of Clinical Cases 2022; 10(22): 7785-7793 doi: 10.12998/wjcc.v10.i22.7785
6
Ting-Ting Cui, Ning-Li Chai, Feng-Chun Cai, Ming-Yang Li, Xiang-Dong Wang, Nian-Jun Xiao, Zi-Kai Wang, Fang Liu, En-Qiang Ling-Hu, Wen Li. Analysis of risk factors for post-endoscopic papillectomy bleedingScandinavian Journal of Gastroenterology 2022; 57(11): 1367 doi: 10.1080/00365521.2022.2085058