BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Han J, Guo X, Meng XJ, Zhang J, Yamaguchi R, Motoo Y, Yamada S. Acupuncture improved lipid metabolism by regulating intestinal absorption in mice. World J Gastroenterol 2020; 26(34): 5118-5129 [PMID: 32982113 DOI: 10.3748/wjg.v26.i34.5118]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v26/i34/5118.htm
Number Citing Articles
1
Jia Han, Xin Guo, Tomoyuki Koyama, Daichi Kawai, Jing Zhang, Reimon Yamaguchi, Xiaolei Zhou, Yoshiharu Motoo, Takumi Satoh, Sohsuke Yamada. Zonarol Protected Liver from Methionine- and Choline-Deficient Diet-Induced Nonalcoholic Fatty Liver Disease in a Mouse ModelNutrients 2021; 13(10): 3455 doi: 10.3390/nu13103455
2
Xiyan Mu, Suzhen Qi, Hui Wang, Lilai Yuan, Chengju Wang, Yingren Li, Jing Qiu. Bisphenol analogues induced metabolic effects through eliciting intestinal cell heterogeneous responseEnvironment International 2022; 165: 107287 doi: 10.1016/j.envint.2022.107287
3
Longshan Ji, Qian Li, Yong He, Xin Zhang, Zhenhua Zhou, Yating Gao, Miao Fang, Zhuo Yu, Robim M. Rodrigues, Yueqiu Gao, Man Li. Therapeutic potential of traditional Chinese medicine for the treatment of NAFLD: A promising drug Potentilla discolor BungeActa Pharmaceutica Sinica B 2022;  doi: 10.1016/j.apsb.2022.05.001
4
Bai Li, Li Fang, Enfa Zhao. Research Progress on the Mechanism of Acupuncture Treatment for Nonalcoholic Fatty Liver DiseaseGastroenterology Research and Practice 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/5259088
5
Xiaoming Zang, Mi Sun, Jin Xian, Huijuan Yu, Xin Zhang, Changyun Zhang, Qiwen Tan. Effects of acupuncture for nonalcoholic fatty liver diseaseMedicine 2020; 99(47): e23219 doi: 10.1097/MD.0000000000023219