BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Xing YF, Wei CS, Zhou TR, Huang DP, Zhong WC, Chen B, Jin H, Hu XY, Yang ZY, He Q, Jiang KP, Jiang JM, Hu ZB, Deng X, Yang F, Li FY, Zhao G, Wang LC, Mi YQ, Gong ZJ, Guo P, Wu JH, Shi WQ, Yang HZ, Zhou DQ, Tong GD. Efficacy of a Chinese herbal formula on hepatitis B e antigen-positive chronic hepatitis B patients. World J Gastroenterol 2020; 26(30): 4501-4522 [PMID: 32874061 DOI: 10.3748/wjg.v26.i30.4501]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v26/i30/4501.htm
Number Citing Articles
1
Nazan Tuna, Aylin Çalıca Utku, Aslı Vatan, Aziz Ogutlu, Ertugrul Guclu, Oğuz Karabay. The Association Between Weight Loss and Hepatitis B Surface Antigen Seroclearence in Chronic Hepatitis B PatientsHepatitis Monthly 2024; 24(1) doi: 10.5812/hepatmon-142264
2
Huan-Ming Xiao, Mei-Jie Shi, Jun-Min Jiang, Gao-Shu Cai, Yu-Bao Xie, Guang-Jun Tian, Jing-Dong Xue, De-Wen Mao, Qin Li, Hong-Zhi Yang, Hui Guo, Chun-Liang Lei, Wei Lu, Liang Chen, Hua-Bao Liu, Jing Wang, Yue-Qiu Gao, Jie-Zhen Chen, Shu-Duo Wu, Hui-Jun Chen, Peng-Tao Zhao, Chao-Zhen Zhang, Wen-Wei Ou-Yang, Ze-Huai Wen, Xiao-Ling Chi. Efficacy and safety of AnluoHuaxian pills on chronic hepatitis B with normal or minimally elevated alanine transaminase and early liver fibrosis: A randomized controlled trialJournal of Ethnopharmacology 2022; 293: 115210 doi: 10.1016/j.jep.2022.115210
3
Viral Infections and Antiviral Therapies2023; : 709 doi: 10.1016/B978-0-323-91814-5.00021-0
4
Yufeng Xing, Weichao Zhong, Deti Peng, Zhiyi Han, Hua Zeng, Yanqing Wang, Lian Feng, Jinzhen Huang, Linyi Xu, Mingtai Chen, Daqiao Zhou, Kaiping Jiang, Xin Deng, Hua Zhou, Guangdong Tong. Chinese herbal formula ruangan granule enhances the efficacy of entecavir to reverse advanced liver fibrosis/early cirrhosis in patients with chronic HBV infection: A multicenter, randomized clinical trialPharmacological Research 2023; 190: 106737 doi: 10.1016/j.phrs.2023.106737
5
Feipeng Xu, Hua Zhang, Jiamei Chen, Junyi Zhan, Ping Liu, Wei Liu, Shenglan Qi, Yongping Mu. Recent progress on the application of compound formulas of traditional Chinese medicine in clinical trials and basic research in vivo for chronic liver diseaseJournal of Ethnopharmacology 2024; 321: 117514 doi: 10.1016/j.jep.2023.117514