BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Bian LF, Zhao XH, Gao BL, Zhang S, Ge GM, Zhan DD, Ye TT, Zheng Y. Predictive model for acute abdominal pain after transarterial chemoembolization for liver cancer. World J Gastroenterol 2020; 26(30): 4442-4452 [PMID: 32874056 DOI: 10.3748/wjg.v26.i30.4442]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v26/i30/4442.htm
Number Citing Articles
1
Quentin Vanderbecq, Jules Grégory, Jeremy Dana, Marco Dioguardi Burgio, Lorenzo Garzelli, Lucas Raynaud, Sébastien Frémy, Luisa Paulatto, Mohamed Bouattour, Juliette Kavafyan-Lasserre, Valérie Vilgrain, Maxime Ronot. Improving pain control during transarterial chemoembolization for hepatocellular carcinoma performed under local anesthesia with multimodal analgesiaDiagnostic and Interventional Imaging 2023; 104(3): 123 doi: 10.1016/j.diii.2022.10.013
2
Yaobo Yang, Sipan Chen, Zhaoyong Yan, Yang Jiao, Xiang Yan, Yulong Li, Pan Zheng. Construction and Validation of Prediction Model of Severe Abdominal Pain Post-Transarterial Chemoembolization in Patients with HBV-Associated Primary Liver CancerComputational and Mathematical Methods in Medicine 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/5203166
3
Yan Guan, Ye Tian, Ya-Wei Fan. Pain management in patients with hepatocellular carcinoma after transcatheter arterial chemoembolisation: A retrospective studyWorld Journal of Gastrointestinal Surgery 2023; 15(3): 374-386 doi: 10.4240/wjgs.v15.i3.374
4
Han Byeol Lim, Myoung Soo Kim. Risk Predictors of Post-Embolization Syndrome after Transarterial Chemoembolization by Sex: A Retrospective StudyKorean Journal of Adult Nursing 2023; 35(4): 418 doi: 10.7475/kjan.2023.35.4.418
5
Jianfeng Zhang, Hongyan Duan, Jie Zhang, Hongyan Qiao, Jianwei Jiang. Symptom clusters and nutritional status in primary liver cancer patients receiving TACENutrición Hospitalaria 2024;  doi: 10.20960/nh.04936
6
Qian-qian Du, Min Liang, Bo Jiang, Miao Zhang, Xiao-ling Yu, Xiao Li, Jia-hu Hao. Incidence and predictors of abdominal pain after transarterial chemoembolization of hepatocellular carcinoma: a single-center retrospective studyEuropean Journal of Oncology Nursing 2023; 66: 102355 doi: 10.1016/j.ejon.2023.102355
7
Natascha Roehlen, Fabian Stoehr, Lukas Müller, Hendrik Luxenburger, Simon J. Gairing, Marlene Reincke, Michael Schultheiss, Floriona Berisha, Arndt Weinmann, Friedrich Foerster, Jens U. Marquardt, Robert Thimme, Peter R. Galle, Dominik Bettinger, Roman Kloeckner. Prediction of postembolization syndrome after transarterial chemoembolization of hepatocellular carcinoma and its impact on prognosisHepatology Communications 2023; 7(10) doi: 10.1097/HC9.0000000000000252
8
Huixia Qin, Xuhua Xiao, Houxiang Ya, Jinhai Li, Fugang Liang, Haiqing Jin, Lianghuan Liao, Yaohua Li, Jiahui Qin, Jue Yu, Jing Gu, Chunmei Zhou, Ming Jin, Ying Miao, Shuqun Li. Nomogram for predicting severe abdominal pain after initial conventional transarterial chemoembolisation for hepatocellular carcinoma: a retrospective studyScientific Reports 2023; 13(1) doi: 10.1038/s41598-023-49509-z
9
Ping-Wei Song, Jian-Lei Wang, Tao Wang, Hai-Ning Zou, Ye-Hui Liu. Creating and Testing a Model to Predict Postoperative Discomfort in Patients with Hepatocellular Carcinoma Receiving Transarterial ChemoembolisationHepatitis Monthly 2023; 23(1) doi: 10.5812/hepatmon-133918