BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Zeng J, Yang RX, Sun C, Pan Q, Zhang RN, Chen GY, Hu Y, Fan JG. Prevalence, clinical characteristics, risk factors, and indicators for lean Chinese adults with nonalcoholic fatty liver disease. World J Gastroenterol 2020; 26(15): 1792-1804 [PMID: 32351294 DOI: 10.3748/wjg.v26.i15.1792]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v26/i15/1792.htm
Number Citing Articles
1
Lampros Chrysavgis, Eleftheria Ztriva, Adonis Protopapas, Konstantinos Tziomalos, Evangelos Cholongitas. Nonalcoholic fatty liver disease in lean subjects: Prognosis, outcomes and managementWorld Journal of Gastroenterology 2020; 26(42): 6514-6528 doi: 10.3748/wjg.v26.i42.6514
2
Ying-Xin Xian, Jian-Ping Weng, Fen Xu. MAFLD vs. NAFLD: shared features and potential changes in epidemiology, pathophysiology, diagnosis, and pharmacotherapyChinese Medical Journal 2021; 134(1): 8 doi: 10.1097/CM9.0000000000001263
3
Evangelia Makri, Antonis Goulas, Stergios A. Polyzos. Epidemiology, Pathogenesis, Diagnosis and Emerging Treatment of Nonalcoholic Fatty Liver DiseaseArchives of Medical Research 2021; 52(1): 25 doi: 10.1016/j.arcmed.2020.11.010
4
Naoto Hashimoto, Kyu-Ho Han, Manabu Wakagi, Yuko Ishikawa-Takano, Katsunari Ippoushi, Michihiro Fukushima. Bile acids induced hepatic lipid accumulation in mice by inhibiting mRNA expression of patatin-like phospholipase domain containing 3 and microsomal triglyceride transfer proteinNutrition Research 2021; 92: 12 doi: 10.1016/j.nutres.2021.05.006
5
Kemin Li, Ji Li, Xiaoyun Cheng, Jing Wang, Jingnan Li. Association between the atherogenic index of plasma and new-onset non-alcoholic fatty liver disease in non-obese participantsFrontiers in Endocrinology 2022; 13 doi: 10.3389/fendo.2022.969783
6
Jie Li, Na Wu, Yukun Yang, Xiangyu Zhai, Fan Yuan, Fengwei Zhang, Ning Yu, Dong Li, Ruirui Wang, Jianying Wang, Lei Zhang, Yi Shi, Guang He, Baocheng Liu. Unique genetic variants of lean nonalcoholic fatty liver disease: a retrospective cohort studyBMC Endocrine Disorders 2023; 23(1) doi: 10.1186/s12902-022-01234-w
7
Yuping Ding, Quanjun Deng, Mei Yang, Haiyan Niu, Zuoyu Wang, Shihai Xia. Clinical Classification of Obesity and Implications for Metabolic Dysfunction-Associated Fatty Liver Disease and TreatmentDiabetes, Metabolic Syndrome and Obesity 2023; : 3303 doi: 10.2147/DMSO.S431251
8
Xiaojuan Wu, Ying Wang, Yumei Jia, Jia Liu, Guang Wang, Ferdinando Carlo Sasso. Risk Factors for Nonalcoholic Fatty Liver Disease with Different Insulin Resistance in a Nonobese Chinese PopulationJournal of Diabetes Research 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/9060405
9
Zahra Yari, Danial Fotros, Azita Hekmatdoost. Comparison of cardiometabolic risk factors between obese and non-obese patients with nonalcoholic fatty liver diseaseScientific Reports 2023; 13(1) doi: 10.1038/s41598-023-41893-w
10
Rui Xue, Rui Xu Yang, Jian Gao Fan. Epidemiological trends and clinical characteristic of NAFLD/MAFLD in AsiaJournal of Digestive Diseases 2022; 23(7): 354 doi: 10.1111/1751-2980.13117
11
Qian Gao, Lei Feng, Weiling Zhou, Xiaoli Li, Lanzi Yin, Yuan Wang. Non-Traditional Blood Lipid Indices for Metabolism Dysfunction-Associated Fatty Liver Disease Prediction in Non-Obese Type 2 Diabetes MellitusDiabetes, Metabolic Syndrome and Obesity 2023; : 2345 doi: 10.2147/DMSO.S418020
12
Xin-Juan Huang, Man Yin, Bing-Qian Zhou, Xin-Yun Tan, Yuan-Qin Xia, Chun-Xiang Qin. Impact renaming non-alcoholic fatty liver disease to metabolic associated fatty liver disease in prevalence, characteristics and risk factorsWorld Journal of Hepatology 2023; 15(8): 985-1000 doi: 10.4254/wjh.v15.i8.985
13
Song Xiao, Ziqi Chen, Tingyu Mai, Jiansheng Cai, Yulu Chen, Xu Tang, Ruoyu Gou, Tingyu Luo, Kailian He, Tingjun Li, Jian Qin, Zhiyong Zhang, You Li. Analysis of the association between dietary patterns and nonalcoholic fatty liver disease in a county in GuangxiBMC Gastroenterology 2023; 23(1) doi: 10.1186/s12876-023-02864-7
14
Amrita Kandel, Poonam Pant, Sushila Todi, Sudhamshu KC, Sudip Pandey. Effect of exercise and pharmacotherapy on non-alcoholic fatty liver diseaseSAGE Open Medicine 2024; 12 doi: 10.1177/20503121241227090
15
Yi-wen Shi, Jian-Gao Fan. Surveillance of the progression and assessment of treatment endpoints for nonalcoholic steatohepatitisClinical and Molecular Hepatology 2023; 29(Suppl): S228 doi: 10.3350/cmh.2022.0401
16
Ines Bilic-Curcic, Maja Cigrovski Berkovic, Lucija Virovic-Jukic, Anna Mrzljak. Shifting perspectives – interplay between non-alcoholic fatty liver disease and insulin resistance in lean individuals World Journal of Hepatology 2021; 13(1): 80-93 doi: 10.4254/wjh.v13.i1.80
17
Ran Lu, Ye Liu, Tianpei Hong. Epidemiological characteristics and management of nonalcoholic fatty liver disease/nonalcoholic steatohepatitis in China: A narrative reviewDiabetes, Obesity and Metabolism 2023; 25(S1): 13 doi: 10.1111/dom.15014
18
Jingyue Zhang, Yingming Zhang, Ze Ren, Dongmei Yan, Guiying Li. The role of TRIM family in metabolic associated fatty liver diseaseFrontiers in Endocrinology 2023; 14 doi: 10.3389/fendo.2023.1210330
19
Soyoung Hur, Soyeon An, Eujin Kim, Cho-Hyun Hwang, Eungyeong Jang, Youngchul Kim, Jang-Hoon Lee. Case Report of a Patient Diagnosed with Fatty Liver Accompanied by HypertriglyceridemiaThe Journal of Internal Korean Medicine 2021; 42(2): 207 doi: 10.22246/jikm.2021.42.2.207
20
Abdulrahman Ismaiel, Blal El Hosiny, Mohamed Ismaiel, Daniel-Corneliu Leucuta, Stefan-Lucian Popa, Cristina Sorina Catana, Dan L. Dumitrascu. Waist to height ratio in nonalcoholic fatty liver disease – Systematic review and meta-analysisClinics and Research in Hepatology and Gastroenterology 2023; 47(7): 102160 doi: 10.1016/j.clinre.2023.102160
21
Mitra Ahadi, Kasra Molooghi, Negin Masoudifar, Ali Beheshti Namdar, Hassan Vossoughinia, Mohammadreza Farzanehfar. A review of non‐alcoholic fatty liver disease in non‐obese and lean individualsJournal of Gastroenterology and Hepatology 2021; 36(6): 1497 doi: 10.1111/jgh.15353
22
Ann Margaret C. Navarroza, Stephen N. Wong. Comparison of clinical and metabolic profiles of lean versus non-lean nonalcoholic fatty liver diseaseIndian Journal of Gastroenterology 2021; 40(4): 380 doi: 10.1007/s12664-021-01184-6
23
Yi Du, Kendra L. Ratnapradipa, Dejun Su, Jianghu Dong, Fedja A. Rochling, Paraskevi A. Farazi. Effects of Interventions for Improving Awareness and Knowledge of Nonalcoholic Fatty Liver Disease Among Chinese Young Adults for Prevention of Liver Cancer—A Randomized Controlled TrialJournal of Cancer Education 2024; 39(3): 253 doi: 10.1007/s13187-024-02404-1
24
Satoko Takahashi, Marenao Tanaka, Yukimura Higashiura, Kazuma Mori, Nagisa Hanawa, Hirofumi Ohnishi, Masato Furuhashi. Prediction and validation of nonalcoholic fatty liver disease by fatty liver index in a Japanese populationEndocrine Journal 2022; 69(4): 463 doi: 10.1507/endocrj.EJ21-0563
25
Ruixu Yang, Qian Jin, Jiangao Fan. Metabolic dysfunction-associated fatty liver disease: from basic research to clinical applicationChinese Medical Journal 2022; 135(10): 1138 doi: 10.1097/CM9.0000000000002136
26
Ansel Tang, Cheng Han Ng, Poh Hui Phang, Kai En Chan, Yip Han Chin, Clarissa Elysia Fu, Rebecca Wenling Zeng, Jieling Xiao, Darren Jun Hao Tan, Jingxuan Quek, Wen Hui Lim, Lung Yi Mak, Jiong-wei Wang, Nicholas W.S. Chew, Nicholas Syn, Daniel Q. Huang, Mohammad Shadab Siddiqui, Arun Sanyal, Mark Muthiah, Mazen Noureddin. Comparative Burden of Metabolic Dysfunction in Lean NAFLD vs Non-lean NAFLD - A Systematic Review and Meta-analysisClinical Gastroenterology and Hepatology 2023; 21(7): 1750 doi: 10.1016/j.cgh.2022.06.029
27
Ziqin Lai, Zhu Li, Mengnan Huang, Yang Wang, Lin Li, Fanfan Liu, Tong Yang, Yijia Liu, Qiang Xu, Shan Gao, Chunquan Yu. Associations Between GGT/ALT Ratio and Carotid Plaque in Inpatients With Coronary Artery Disease: A RCSCD-TCM StudyAngiology 2023;  doi: 10.1177/00033197231197441
28
Mohammed Eslam, Hashem B. El-Serag, Sven Francque, Shiv K. Sarin, Lai Wei, Elisabetta Bugianesi, Jacob George. Metabolic (dysfunction)-associated fatty liver disease in individuals of normal weightNature Reviews Gastroenterology & Hepatology 2022; 19(10): 638 doi: 10.1038/s41575-022-00635-5
29
Qinqiu Wang, Xiaoying Shi, Jinghua Wang, Juanwen Zhang, Chengfu Xu. Low serum vitamin D concentrations are associated with obese but not lean NAFLD: a cross-sectional studyNutrition Journal 2021; 20(1) doi: 10.1186/s12937-021-00690-9
30
Haofei Hu, Yong Han, Yufei Liu, Mijie Guan, Qijun Wan. Triglyceride: A mediator of the association between waist-to-height ratio and non-alcoholic fatty liver disease: A second analysis of a population-based studyFrontiers in Endocrinology 2022; 13 doi: 10.3389/fendo.2022.973823
31
Keyang Zheng, Yuzhe Yin, Hang Guo, Linlin Ma, Rufei Liu, Tianzhu Zhao, Yuxuan Wei, Zixu Zhao, Wenli Cheng. Association between the ZJU index and risk of new-onset non-alcoholic fatty liver disease in non-obese participants: a Chinese longitudinal prospective cohort studyFrontiers in Endocrinology 2024; 15 doi: 10.3389/fendo.2024.1340644
32
Guotai Sheng, Qiyang Xie, Rongsheng Wang, Chong Hu, Mingchun Zhong, Yang Zou. Waist-to-height ratio and non-alcoholic fatty liver disease in adultsBMC Gastroenterology 2021; 21(1) doi: 10.1186/s12876-021-01824-3