BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Xing YW, Lei GT, Wu QH, Jiang Y, Huang MX. Procyanidin B2 protects against diet-induced obesity and non-alcoholic fatty liver disease via the modulation of the gut microbiota in rabbits. World J Gastroenterol 2019; 25(8): 955-966 [PMID: 30833801 DOI: 10.3748/wjg.v25.i8.955]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v25/i8/955.htm
Number Citing Articles
1
Jia Liu, Qinyu Yao, Xinya Xie, Qi Cui, Tingting Jiang, Ziwei Zhao, Xiong Du, Baochang Lai, Lei Xiao, Nanping Wang. Procyanidin B2 Attenuates Nicotine-Induced Hepatocyte Pyroptosis through a PPARγ-Dependent MechanismNutrients 2022; 14(9): 1756 doi: 10.3390/nu14091756
2
Qian Wang, Gui-Lin Hu, Ming-Hua Qiu, Jun Cao, Wen-Yong Xiong. Coffee, tea, and cocoa in obesity prevention: Mechanisms of action and future prospectsCurrent Research in Food Science 2024; 8: 100741 doi: 10.1016/j.crfs.2024.100741
3
Binhong Hu, Songqing Liu, Yuanyue Luo, Jingyu Pu, Xin Deng, Wenjing Zhou, Yuqing Dong, Yichuan Ma, Gang Wang, Fan Yang, Tianhui Zhu, Jiasui Zhan. Procyanidin B2 alleviates uterine toxicity induced by cadmium exposure in rats: The effect of oxidative stress, inflammation, and gut microbiotaEcotoxicology and Environmental Safety 2023; 263: 115290 doi: 10.1016/j.ecoenv.2023.115290
4
María Ángeles Martín, Sonia Ramos. Impact of Dietary Flavanols on Microbiota, Immunity and Inflammation in Metabolic DiseasesNutrients 2021; 13(3): 850 doi: 10.3390/nu13030850
5
Carlos González-Quilen, Esther Rodríguez-Gallego, Raúl Beltrán-Debón, Montserrat Pinent, Anna Ardévol, Maria Teresa Blay, Ximena Terra. Weight Management2020;  doi: 10.5772/intechopen.91212
6
Su-Jin Bae, Seon Been Bak, Young Woo Kim. Coordination of AMPK and YAP by Spatholobi Caulis and Procyanidin B2 Provides Antioxidant Effects In Vitro and In VivoInternational Journal of Molecular Sciences 2022; 23(22): 13730 doi: 10.3390/ijms232213730
7
Marina Aziz, Shabaan A. Hemeda, Ghadeer M. Albadrani, Sabreen E. Fadl, Fatma Elgendey. Ameliorating effect of probiotic on nonalcoholic fatty liver disease and lipolytic gene expression in rabbitsScientific Reports 2023; 13(1) doi: 10.1038/s41598-023-32584-7
8
Yanjun Yin, Jingjing Xu, Iqra Ilyas, Suowen Xu. Handbook of Experimental Pharmacology 2024;  doi: 10.1007/164_2024_715
9
Haixia Yang, Xingxia Tuo, Lingbo Wang, Rosa Tundis, Maria P. Portillo, Jesus Simal-Gandara, Yan Yu, Liang Zou, Jianbo Xiao, Jianjun Deng. Bioactive procyanidins from dietary sources: The relationship between bioactivity and polymerization degreeTrends in Food Science & Technology 2021; 111: 114 doi: 10.1016/j.tifs.2021.02.063
10
Junren Chen, Kexin Zhong, Yiqi Jing, Shengmeng Liu, Siqi Qin, Fu Peng, Dan Li, Cheng Peng. Procyanidin B2: A promising multi-functional food-derived pigment for human diseasesFood Chemistry 2023; 420: 136101 doi: 10.1016/j.foodchem.2023.136101
11
Tong Zhao, Dan Liu, Yichen Liu, Jianjun Deng, Haixia Yang. Comparisons of procyanidins with different low polymerization degrees on prevention of lipid metabolism in high-fat diet/streptozotocin-induced diabetic miceFood Research International 2024; 188: 114508 doi: 10.1016/j.foodres.2024.114508
12
Ebenezeri Erasto Ngowi, Yi‐Zhen Wang, Saadullah Khattak, Nazeer Hussain Khan, Salma Sayed Mohamed Mahmoud, Yasmeen Ahmed Saleheldin Hassan Helmy, Qi‐Ying Jiang, Tao Li, Shao‐Feng Duan, Xin‐Ying Ji, Dong‐Dong Wu. Impact of the factors shaping gut microbiota on obesityJournal of Applied Microbiology 2021; 131(5): 2131 doi: 10.1111/jam.15036
13
Alessandra Timotéo Cardoso, Lucas Santos Machado, Rafael Oliveira Martins, Lucília Kato, Rosineide C. Simas, Carmen Lúcia de Souza, Andréa R. Chaves. 2023;  doi: 10.2139/ssrn.4349450
14
Shi-Yu Cao, Cai-Ning Zhao, Xiao-Yu Xu, Guo-Yi Tang, Harold Corke, Ren-You Gan, Hua-Bin Li. Dietary plants, gut microbiota, and obesity: Effects and mechanismsTrends in Food Science & Technology 2019; 92: 194 doi: 10.1016/j.tifs.2019.08.004
15
Yao Shi, Haojie Zhang, Shuang Li, Danqing Xin, Shiyang Li, Bing Yan, Shuanglian Wang, Chuanyong Liu. Procyanidin improves experimental colitis by regulating macrophage polarizationBiomedicine & Pharmacotherapy 2023; 165: 115076 doi: 10.1016/j.biopha.2023.115076
16
Min Liu, Wei Shi, Yefang Huang, Yeke Wu, Keming Wu. Intestinal flora: A new target for traditional Chinese medicine to improve lipid metabolism disordersFrontiers in Pharmacology 2023; 14 doi: 10.3389/fphar.2023.1134430
17
Murtala Bello Abubakar, Abdurrahman Pharmacy Yusuf, Dawoud Usman, Ibrahim Babangida Abubakar, Babangida Sanusi Katsayal, Idris Zubairu Sadiq, Shehu Muhammad Hassan, Gilead Ebiegberi Forcados, Kasimu Ghandi Ibrahim, Shuaibu Abdullahi Hudu, Aliyu Muhammad. Potential benefits and challenges on the use of phytochemicals for obese COVID-19 patients: A reviewPhytomedicine Plus 2024; 4(2): 100526 doi: 10.1016/j.phyplu.2024.100526
18
Su-Jin Bae, Won-Yung Lee, Seon-Been Bak, Young-Eun Kim, Min-Jin Kim, Young-Woo Kim. Unraveling the Antioxidant Capacity of Spatholobi caulis in Nonalcoholic Fatty Liver Disease: A Multiscale Network Approach Integrated with Experimental ValidationAntioxidants 2023; 12(5): 1097 doi: 10.3390/antiox12051097
19
Huanzhuo Mai, Xing Yang, Yulan Xie, Jie Zhou, Qing Wang, Yiru Wei, Yuecong Yang, Dongjia Lu, Li Ye, Ping Cui, Hao Liang, Jiegang Huang. The role of gut microbiota in the occurrence and progression of non-alcoholic fatty liver diseaseFrontiers in Microbiology 2024; 14 doi: 10.3389/fmicb.2023.1257903
20
Somasundhari Shanmuganandam, Yiheng Hu, Tanja Strive, Benjamin Schwessinger, Robyn N. Hall. Uncovering the microbiome of invasive sympatric European brown hares and European rabbits in AustraliaPeerJ 2020; 8: e9564 doi: 10.7717/peerj.9564
21
Liying Huang, Liping Tan, Zhuo Lv, Wenhui Chen, Junzi Wu. Pharmacology of bioactive compounds from plant extracts for improving non-alcoholic fatty liver disease through endoplasmic reticulum stress modulation: A comprehensive reviewHeliyon 2024; 10(3): e25053 doi: 10.1016/j.heliyon.2024.e25053
22
Carlos González-Quilen, Esther Rodríguez-Gallego, Raúl Beltrán-Debón, Montserrat Pinent, Anna Ardévol, M Teresa Blay, Ximena Terra. Health-Promoting Properties of Proanthocyanidins for Intestinal DysfunctionNutrients 2020; 12(1): 130 doi: 10.3390/nu12010130
23
Ould Yahia Zineb, Ahmed K. Rashwan, Naymul Karim, Yang Lu, Jitbanjong Tangpong, Wei Chen. Recent Developments in Procyanidins on Metabolic Diseases, Their Possible Sources, Pharmacokinetic Profile, and Clinical OutcomesFood Reviews International 2023; 39(8): 5255 doi: 10.1080/87559129.2022.2062770
24
Jéssica Pereira Barbosa, Marcos dos Santos Lima, Patrícia Amaral Souza Tette. Prebiotic potential of Puçá and Gabiroba fruit by-products from Cerrado SavannahFood Biotechnology 2022; 36(4): 371 doi: 10.1080/08905436.2022.2124520
25
Annayara C. F. Fernandes, Ádina L. Santana, Natália C. Vieira, Renata L. P. Gandra, Camila Rubia, Ian Castro‐Gamboa, Juliana A. Macedo, Gabriela A. Macedo. In vitro effects of peanut skin polyphenolic extract on oxidative stress, adipogenesis, and lipid accumulationJournal of Food Processing and Preservation 2021; 45(10) doi: 10.1111/jfpp.15815
26
Yongqiang Ma, Weiye Xiu, Xin Wang, Qiuhui Yang. Extraction of raspberry ketone from red raspberry and its intervention in the non-alcoholic fatty liver diseaseApplied Biological Chemistry 2022; 65(1) doi: 10.1186/s13765-022-00745-3
27
Xiangjie Qiu, Qiaona Ye, Mengxing Sun, Lili Wang, Yurong Tan, Guojun Wu. Saturated hydrogen improves lipid metabolism disorders and dysbacteriosis induced by a high-fat dietExperimental Biology and Medicine 2020; 245(6): 512 doi: 10.1177/1535370219898407
28
Yuting Fan, Qingyu He, Chao Gan, Zhen Wen, Jiang Yi. Investigation of binding interaction between bovine α-lactalbumin and procyanidin B2 by spectroscopic methods and molecular dockingFood Chemistry 2022; 384: 132509 doi: 10.1016/j.foodchem.2022.132509
29
Zhenyu Wang, Maomao Zeng, Zhaojun Wang, Fang Qin, Jie Chen, Zhiyong He. Dietary Polyphenols to Combat Nonalcoholic Fatty Liver Disease via the Gut–Brain–Liver Axis: A Review of Possible MechanismsJournal of Agricultural and Food Chemistry 2021; 69(12): 3585 doi: 10.1021/acs.jafc.1c00751
30
Marta Sierra-Cruz, Alba Miguéns-Gómez, Carme Grau-Bové, Esther Rodríguez-Gallego, Mayte Blay, Montserrat Pinent, Anna Ardévol, Ximena Terra, Raúl Beltrán-Debón. Grape-Seed Proanthocyanidin Extract Reverts Obesity-Related Metabolic Derangements in Aged Female RatsNutrients 2021; 13(6): 2059 doi: 10.3390/nu13062059
31
Lin Zehao Li, Yan Yan, Qinghe Song, Zhibin Wang, Wei Zhang, Yanli Hou, Xiandang Zhang. Impacts of Plant-derived Secondary Metabolites for Improving Flora in Type 2 DiabetesCurrent Diabetes Reviews 2023; 19(7) doi: 10.2174/1573399819666230116111856
32
Tsz Ki Wang, Shaoting Xu, Shuang Li, Yunjian Zhang. Proanthocyanidins Should Be a Candidate in the Treatment of Cancer, Cardiovascular Diseases and Lipid Metabolic DisorderMolecules 2020; 25(24): 5971 doi: 10.3390/molecules25245971
33
Qiongdan Hu, Wan Liao, Zhen Zhang, Sanjun Shi, Shuguang Hou, Ningping Ji, Xinjie Zhang, Qian Zhang, Yangyang Liao, Linghui Li, Zongping Zhu, Yi Chen, Jiao Chen, Fangkun Yu, Qingsong Yang, Hongtao Xiao, Chaomei Fu, Hengjun Du, Qi Wang, Heping Cao, Hang Xiao, Rui Li. The hepatoprotective effects of plant-based foods based on the “gut–liver axis”: a prospective reviewCritical Reviews in Food Science and Nutrition 2023; 63(28): 9136 doi: 10.1080/10408398.2022.2064423
34
Giuseppe Mannino, Giorgia Chinigò, Graziella Serio, Tullio Genova, Carla Gentile, Luca Munaron, Cinzia Margherita Bertea. Proanthocyanidins and Where to Find Them: A Meta-Analytic Approach to Investigate Their Chemistry, Biosynthesis, Distribution, and Effect on Human HealthAntioxidants 2021; 10(8): 1229 doi: 10.3390/antiox10081229
35
Yutian Wang, Junzi Wu, Anhua Shi. Literature Review on the Use of Herbal Extracts in the Treatment of Non- Alcoholic Fatty Liver DiseaseEndocrine, Metabolic & Immune Disorders - Drug Targets 2022; 22(11): 1123 doi: 10.2174/1871530322666220408123746
36
Jéssica Pereira Barbosa, Marcos dos Santos Lima, Patrícia Amaral Souza Tette. Residues of Cerrado Native Fruits, Puçá ( <i>Mouriri Elliptica</i> Mart.) and Gabiroba ( <i>Campomansia Adamantium</i>), Present Prebiotic Potential on Different Probiotic BacteriaSSRN Electronic Journal 2021;  doi: 10.2139/ssrn.3984015
37
Arslan Ahmad, Sakhawat Riaz, Muhammad Tanveer. Effect of Microbiota on Health and Disease2022;  doi: 10.5772/intechopen.105397
38
Maciej Korczak, Maciej Pilecki, Sebastian Granica, Aleksandra Gorczynska, Karolina A. Pawłowska, Jakub P. Piwowarski. Phytotherapy of mood disorders in the light of microbiota-gut-brain axis.Phytomedicine 2023; 111: 154642 doi: 10.1016/j.phymed.2023.154642
39
Ying Xiao, Changming Yang, Haojie Xu, Qiguo Wu, Yiming Zhou, Xiaoli Zhou, Junli Miao. Procyanidin B2 prevents dyslipidemia via modulation of gut microbiome and related metabolites in high-fat diet fed miceJournal of Functional Foods 2020; 75: 104285 doi: 10.1016/j.jff.2020.104285
40
Hwi-Jin Im, Seung-Ju Hwang, Jin-Seok Lee, Sung-Bae Lee, Ji-Yun Kang, Chang-Gue Son. Ethyl Acetate Fraction of Amomum xanthioides Ameliorates Nonalcoholic Fatty Liver Disease in a High-Fat Diet Mouse ModelNutrients 2020; 12(8): 2433 doi: 10.3390/nu12082433
41
Gunes Ak, Enis Fuat Tüfekci, AHMED M. Mustafa, Giovanni Caprioli, Yasemin Celik Altunoglu, Mehmet Cengiz Baloglu, Uğur Çakılcıoğlu, Rıdvan Polat, Ekrem Darendelioğlu, Gökhan Zengin. Exploring Sorbus torminalis Leaves: Unveiling a Promising Natural Resource for Diverse Chemical and Biological ApplicationsChemistry & Biodiversity 2023;  doi: 10.1002/cbdv.202301596
42
Beatriz Sarriá, Miren Gomez-Juaristi, Sara Martínez López, Joaquín García Cordero, Laura Bravo, Mª Raquel Mateos Briz. Cocoa colonic phenolic metabolites are related to HDL-cholesterol raising effects and methylxanthine metabolites and insoluble dietary fibre to anti-inflammatory and hypoglycemic effects in humansPeerJ 2020; 8: e9953 doi: 10.7717/peerj.9953
43
Lei Ji, Hongling Fu, Yi Wang, Jiaxin Li, Xiaoqing Yang, Hao Gong, Xiangze Meng, Wendan Jing, Weichang Dai, Youbao Li, Bo Lyu, Hansong Yu. The complexes of soybean protein isolate and procyanidin B2 have synergistic hypolipidemic activity at the cellular level by activating the AMPKα pathwayFood Chemistry 2023; 421: 136181 doi: 10.1016/j.foodchem.2023.136181
44
Isabel Hidalgo, Miguel Ortiz-Flores, Francisco Villarreal, Salvador Fonseca-Coronado, Guillermo Ceballos, Eduardo Meaney, Nayelli Nájera. Is it possible to treat nonalcoholic liver disease using a flavanol-based nutraceutical approach? Basic and clinical dataJournal of Basic and Clinical Physiology and Pharmacology 2022; 33(6): 703 doi: 10.1515/jbcpp-2021-0285
45
Henrique Silvano Arruda, Marina Vilar Geraldi, Marina Felix Cedran, Juliano Lemos Bicas, Mario Roberto Marostica Junior, Glaucia Maria Pastore. Bioactive Food Components Activity in Mechanistic Approach2022; : 55 doi: 10.1016/B978-0-12-823569-0.00006-0
46
Yong Chen, Jing Wang, Liang Zou, Hui Cao, Xiaoling Ni, Jianbo Xiao. Dietary proanthocyanidins on gastrointestinal health and the interactions with gut microbiotaCritical Reviews in Food Science and Nutrition 2023; 63(23): 6285 doi: 10.1080/10408398.2022.2030296