BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Wang LW, Lin H, Xin L, Qian W, Wang TJ, Zhang JZ, Meng QQ, Tian B, Ma XD, Li ZS. Establishing a model to measure and predict the quality of gastrointestinal endoscopy. World J Gastroenterol 2019; 25(8): 1024-1030 [PMID: 30833807 DOI: 10.3748/wjg.v25.i8.1024]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v25/i8/1024.htm
Number Citing Articles
1
Yu Xi Liu, Fei Lei, Li Peng Zheng, Hao Yuan, Qing Zhong Zhou, Da Xiong Feng. A diagnostic model for differentiating tuberculous spondylitis from pyogenic spondylitis: a retrospective case–control studyScientific Reports 2023; 13(1) doi: 10.1038/s41598-023-36965-w
2
Xin Xu, Hai-Chang Dong, Zheng Yao, Yun-Zhao Zhao. Risk factors for postoperative sepsis in patients with gastrointestinal perforationWorld Journal of Clinical Cases 2020; 8(4): 670-678 doi: 10.12998/wjcc.v8.i4.670
3
Zhenfei Bao, Chunyan Hu, Lei Zhu, Weihong Wang. Study on the effectiveness of modified colonoscopy nursing pads in colonoscopyBMC Gastroenterology 2022; 22(1) doi: 10.1186/s12876-022-02493-6
4
Xiufeng Su, Weiyu Liu, Suyi Jiang, Xiaozhong Gao, Yanliu Chu, Liyong Ma. Deep learning-based anatomical position recognition for gastroscopic examinationTechnology and Health Care 2024; : 1 doi: 10.3233/THC-248004
5
Walid El Ansari, Ayman El-Menyar. Is routine preoperative esophagogastroduodenscopy prior to bariatric surgery mandatory? protocol for a systematic review and meta-analysisInternational Journal of Surgery Protocols 2020; 22(0): 1 doi: 10.1016/j.isjp.2020.04.001
6
Walid El Ansari, Ayman El-Menyar, Brijesh Sathian, Hassan Al-Thani, Mohammed Al-Kuwari, Abdulla Al-Ansari. Is Routine Preoperative Esophagogastroduodenoscopy Prior to Bariatric Surgery Mandatory? Systematic Review and Meta-analysis of 10,685 PatientsObesity Surgery 2020; 30(8): 3073 doi: 10.1007/s11695-020-04672-4
7
Xiaoyang Liu, Meimei Zheng, Jianmin Sun, Xingang Cui. A diagnostic model for differentiating tuberculous spondylitis from pyogenic spondylitis on computed tomography imagesEuropean Radiology 2021; 31(10): 7626 doi: 10.1007/s00330-021-07812-1
8
Haohui Yu, Tao Huang, Bin Feng, Jun Lyu. Deep-learning model for predicting the survival of rectal adenocarcinoma patients based on a surveillance, epidemiology, and end results analysisBMC Cancer 2022; 22(1) doi: 10.1186/s12885-022-09217-9
9
Liwen Yao, Jun Liu, Lianlian Wu, Lihui Zhang, Xiao Hu, Jinzhu Liu, Zihua Lu, Dexin Gong, Ping An, Jun Zhang, Guiying Hu, Di Chen, Renquan Luo, Shan Hu, Yanning Yang, Honggang Yu. A Gastrointestinal Endoscopy Quality Control System Incorporated With Deep Learning Improved Endoscopist Performance in a Pretest and Post-Test TrialClinical and Translational Gastroenterology 2021; 12(6): e00366 doi: 10.14309/ctg.0000000000000366