BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Zeng YL, Guo ZY, Su HZ, Zhong FD, Jiang KQ, Yuan GD. Diagnostic and prognostic value of lncRNA cancer susceptibility candidate 9 in hepatocellular carcinoma. World J Gastroenterol 2019; 25(48): 6902-6915 [PMID: 31908394 DOI: 10.3748/wjg.v25.i48.6902]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v25/i48/6902.htm
Number Citing Articles
1
Yanlin Feng, Souraka Tapara Dramani Maman, Xinyu Zhu, Xuefang Liu, Christian Cedric Bongolo, Chunzi Liang, Jiancheng Tu. Clinical Value and Potential Mechanisms of LINC00221 in Hepatocellular Carcinoma Based on Integrated Analysis Epigenomics 2021; 13(4): 299 doi: 10.2217/epi-2020-0363
2
Huiqin Jiang, Wenjing Yang, Anli Jin, Hao Wang, Tong Li, Jingrong Xian, Wei Chen, Ling Ding, Beili Wang, Wei Guo. Liquid Biopsy for Early Diagnosis of Hepatocellular Carcinoma: Current State and Future PerspectivesCurrent Chinese Science 2023; 3(6): 420 doi: 10.2174/2210298103666230410105139
3
Rong Yan, Haiming Chen, Florin M. Selaru. Extracellular Vesicles in Hepatocellular Carcinoma: Progress and Challenges in the Translation from the Laboratory to ClinicMedicina 2023; 59(9): 1599 doi: 10.3390/medicina59091599
4
Jianing Zhang, Lianhe Li. Network pharmacology prediction and molecular docking-based strategy to explore the potential mechanism of Radix Astragali against hypopharyngeal carcinomaScientific Reports 2024; 14(1) doi: 10.1038/s41598-023-50605-3
5
Shan‐Ji Fan, Ying Cui, Yue‐Hua Li, Jia‐Chi Xu, Ying‐Ying Shen, Hong Huang, Ze‐Cheng Hu. LncRNA CASC9 activated by STAT3 promotes the invasion of breast cancer and the formation of lymphatic vessels by enhancing H3K27ac‐activated SOX4The Kaohsiung Journal of Medical Sciences 2022; 38(9): 848 doi: 10.1002/kjm2.12573
6
Chao Tan, Xi Zeng, Meile Mo, Xiaoyun Ma, Qiuli Liang, Wenjie Liang, Wenxiu Huang, Ke Wang, Li Yang, Xiaoqiang Qiu. Rna Sequencing Identifies Two Novel Liver-Specific Long Noncoding Rnas with Potential Diagnostic Value in Hepatocellular CarcinomaBiomarkers in Medicine 2021; 15(13): 1097 doi: 10.2217/bmm-2020-0825
7
Yanjie Mou, Xiaoming Ding. LncRNA ST8SIA6-AS1 facilitates hepatocellular carcinoma progression by governing miR-651-5p/TM4SF4 axisAnti-Cancer Drugs 2022; 33(8): 741 doi: 10.1097/CAD.0000000000001326
8
Md Zahirul Islam Khan, Helen Ka Wai Law. Cancer Susceptibility Candidate 9 (CASC9) Promotes Colorectal Cancer Carcinogenesis via mTOR-Dependent Autophagy and Epithelial–Mesenchymal Transition PathwaysFrontiers in Molecular Biosciences 2021; 8 doi: 10.3389/fmolb.2021.627022
9
Weizheng Liang, Yan Zhao, Qingxue Meng, Wenjie Jiang, Shoulong Deng, Jun Xue. The role of long non-coding RNA in hepatocellular carcinomaAging 2024; 16(4): 4052 doi: 10.18632/aging.205523
10
Jingjing Yao, Jindong Fu, Ying Liu, Wei Qu, Guangdong Wang, Zaojun Yan. LncRNA CASC9 promotes proliferation, migration and inhibits apoptosis of hepatocellular carcinoma cells by down-regulating miR-424-5pAnnals of Hepatology 2021; 23: 100297 doi: 10.1016/j.aohep.2020.100297
11
Zhuo Han, Keming Li, Jinyu Wu, Keyan Wang, Cuipeng Qiu, Hua Ye, Chi Cui, Chunhua Song, Kaijuan Wang, Jianxiang Shi, Peng Wang, Jianying Zhang. Diagnostic Value of Rna for Hepatocellular Carcinoma: A Network Meta-AnalysisBiomarkers in Medicine 2021; 15(18): 1755 doi: 10.2217/bmm-2021-0327
12
Shining Lin, Xiufeng Zhang, Huifang Shi, Fahui Wang, Shan Chen, Maoze Wang. Carbonyl Reductase 3-Antisense RNA 1 Negatively Regulates microRNA-337-3p Expression: Effects on Proliferation, Migration, and Invasion of Lung Cancer CellsJournal of Biomaterials and Tissue Engineering 2021; 11(3): 433 doi: 10.1166/jbt.2021.2501
13
Christian T. Stackhouse, G. Yancey Gillespie, Christopher D. Willey. Exploring the Roles of lncRNAs in GBM Pathophysiology and Their Therapeutic PotentialCells 2020; 9(11): 2369 doi: 10.3390/cells9112369
14
Chuyi Zeng, Yan Tang, Yao Jiang, Zhihua Zuo, Hualin Tao. Long noncoding RNAs as biomarkers for the diagnosis of hepatocellular carcinoma: A meta-analysisPathology - Research and Practice 2021; 224: 153546 doi: 10.1016/j.prp.2021.153546
15
Ling Liao, Xia Chen, Hengliu Huang, Yuwei Li, Qing Huang, Zhen Song, Jie Luo, Tao Yuan, Shaoli Deng. Long non-coding RNA CASC7 is a promising serum biomarker for hepatocellular carcinomaBMC Gastroenterology 2023; 23(1) doi: 10.1186/s12876-023-02961-7
16
Qing Chang, Jun Wu, Yang An, Haiyan Liu, Yang Sun. Propofol suppresses proliferation, migration, invasion, and tumor growth of liver cancer cells via suppressing cancer susceptibility candidate 9/phosphatase and tensin homolog/AKT serine/threonine kinase/mechanistic target of rapamycin kinase axisHuman & Experimental Toxicology 2022; 41: 096032712110659 doi: 10.1177/09603271211065972
17
Soudeh Ghafouri-Fard, Mahdi Gholipour, Bashdar Mahmud Hussen, Mohammad Taheri. The Impact of Long Non-Coding RNAs in the Pathogenesis of Hepatocellular CarcinomaFrontiers in Oncology 2021; 11 doi: 10.3389/fonc.2021.649107
18
Lalita Lumkul, Phatcharida Jantaree, Kritsada Jaisamak, Wasinee Wongkummool, Worakitti Lapisatepun, Santhasiri Orrapin, Sasimol Udomruk, Luca Lo Piccolo, Parunya Chaiyawat. Combinatorial Gene Expression Profiling of Serum HULC, HOTAIR, and UCA1 lncRNAs to Differentiate Hepatocellular Carcinoma from Liver Diseases: A Systematic Review and Meta-AnalysisInternational Journal of Molecular Sciences 2024; 25(2): 1258 doi: 10.3390/ijms25021258
19
Dan-Ping Huang, Mian-Mian Liao, Jing-Jing Tong, Wei-Qu Yuan, De-Ti Peng, Jian-Ping Lai, Yi-Hao Zeng, Yi-Jun Qiu, Guang-Dong Tong. Construction of a genome instability-derived lncRNA-based risk scoring system for the prognosis of hepatocellular carcinomaAging 2021; 13(22): 24621 doi: 10.18632/aging.203698
20
Leiqing Wang, Junzhi Sheng, Haojie Zhang, Baoyuan Xie, Linbiao Xiang, Dong Liu, Xinyuan Zhang, Peihao Zhang, Jinjin Liu, Rahim Khan. The Association between Long Noncoding RNA over Expression and Poor Prognosis of Liver Cancer: A Meta-AnalysisJournal of Healthcare Engineering 2021; 2021: 1 doi: 10.1155/2021/1395131
21
Jing-Yi Huang, Si-Yu Wang, Yong Lin, Huo-Chun Yi, Jian-Jun Niu. The Diagnostic Performance of lncRNAs from Blood Specimens in Patients with Hepatocellular Carcinoma: A Meta-AnalysisLaboratory Medicine 2021; 52(1): 64 doi: 10.1093/labmed/lmaa050
22
Yue Lei, Wenlong Luo, Qiuyue Gong, Lan Luo, Wuyang Jing. Long Non-Coding RNA Cancer Susceptibility Candidate 9 Regulates the Malignant Biological Behavior of Nasopharyngeal Carcinoma Cells by Targeting miR-497-5p/Wnt3a/β-catenin Signaling PathwayFrontiers in Oncology 2022; 12 doi: 10.3389/fonc.2022.807052