BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Zhou XD, Chen QF, Zhang YY, Yu MJ, Zhong C, Liu ZJ, Li GH, Zhou XJ, Hong JB, Chen YX. Outcomes of endoscopic sphincterotomy vs open choledochotomy for common bile duct stones. World J Gastroenterol 2019; 25(4): 485-497 [PMID: 30700944 DOI: 10.3748/wjg.v25.i4.485]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v25/i4/485.htm
Number Citing Articles
1
Xiaofeng Zhu, Yuechen Sun, Muhammad Zubair Asghar. CRP and ALT Levels in Individuals with Acute Biliary Pancreatitis after Endoscopic Retrograde Cholangiopancreatography and Endoscopic SphincterotomyComputational Intelligence and Neuroscience 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/6492551
2
Giuseppe Grande, Flavia Pigò, Luciana Avallone, Helga Bertani, Santi Mangiafico, Salvatore Russo, Silvia Cocca, Marinella Lupo, Angelo Caruso, Rita Conigliaro. Is the use of fully covered metal stents effective in the treatment of difficult lithiasis of the common bile duct?Surgical Endoscopy 2022; 36(8): 5684 doi: 10.1007/s00464-021-08919-8
3
Sun Young Park, Tae Ho Hong, Sang Kuon Lee, Il Young Park, Tae Hyeon Kim, Sung Geun Kim. Recurrence of common bile duct stones following laparoscopic common bile duct exploration: a multicenter studyJournal of Hepato-Biliary-Pancreatic Sciences 2019; 26(12): 578 doi: 10.1002/jhbp.675
4
Xu Ji, Zhuo Yang, Shu-Ren Ma, Wen Jia, Qian Zhao, Lu Xu, Ying Kan, Yang Cao, Yao Wang, Bao-Jun Fan. New common bile duct morphological subtypes: Risk predictors of common bile duct stone recurrenceWorld Journal of Gastrointestinal Surgery 2022; 14(3): 236-246 doi: 10.4240/wjgs.v14.i3.236
5
Li Huang, Youming Xu, Jie Chen, Feng Liu, Deqing Wu, Wei Zhou, Lianlian Wu, Tingting Pang, Xu Huang, Kuo Zhang, Honggang Yu. An artificial intelligence difficulty scoring system for stone removal during ERCP: a prospective validationEndoscopy 2022;  doi: 10.1055/a-1850-6717
6
Anindita Bhar, Sagar Karmakar. A Comparative Study between ERCP Stone Removal vs. Open CBD Exploration in Management of CholedocholithiasisJournal of Evidence Based Medicine and Healthcare 2020; 7(17): 858 doi: 10.18410/jebmh/2020/187
7
Jisheng Zhu, Peng Du, Jianpeng He, Fengxiong Tong, Weidong Xiao, Yong Li. Laparoscopic common bile duct exploration for patients with a history of prior biliary surgery: a comparative study with an open approachANZ Journal of Surgery 2021; 91(3) doi: 10.1111/ans.16529
8
Seongyul Ryu, Ik Hyun Jo, Seonhoo Kim, Yeon-Ji Kim, Woo Chul Chung. Clinical Impact of Common Bile Duct Angulation on the Recurrence of Common Bile Duct Stone: A Meta-analysis and ReviewThe Korean Journal of Gastroenterology 2020; 76(4): 199 doi: 10.4166/kjg.2020.76.4.199
9
Quanxin Liu, Tao Li, Zhangdong Feng, Wei Han. Medium and long-term complications difference between laparoscopic transcystic common bile duct exploration versus endoscopic sphincterotomy against choledocholithiasisMedicine 2021; 100(3): e24104 doi: 10.1097/MD.0000000000024104
10
Se Woo Park. Clinical Impact of Common Bile Duct Angulation for Recurrence of Bile Duct StonesThe Korean Journal of Gastroenterology 2020; 76(4): 177 doi: 10.4166/kjg.2020.76.4.177
11
Hongzhang Shen, Juanjuan Zhu, Fuqiang Ye, Dongchao Xu, Liangliang Fang, Jianfeng Yang, Huijie Lv, Qifeng Lou, Hangbin Jin, Ming Ni, Xiaofeng Zhang. Biliary Microbial Structure of Gallstone Patients With a History of Endoscopic Sphincterotomy SurgeryFrontiers in Cellular and Infection Microbiology 2021; 10 doi: 10.3389/fcimb.2020.594778
12
S. G. Shapovaliyants, S. A. Budzinskiy, E. D. Fedorov, M. V. Bordikov, M. A. Zakharova. Current approaches to the treatment of complications of endoscopic transpapillary interventionsAnnaly khirurgicheskoy gepatologii = Annals of HPB Surgery 2019; 24(2): 74 doi: 10.16931/1995-5464.2019274-87
13
Xu Ji, Wen Jia, Qian Zhao, Yao Wang, Shu-Ren Ma, Lu Xu, Ying Kan, Yang Cao, Bao-Jun Fan, Zhuo Yang. Common bile duct morphology is associated with recurrence of common bile duct stones in Billroth II anatomy patientsWorld Journal of Clinical Cases 2021; 9(26): 7671-7681 doi: 10.12998/wjcc.v9.i26.7671