BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Zhu X, Chao K, Li M, Xie W, Zheng H, Zhang JX, Hu PJ, Huang M, Gao X, Wang XD. Nucleoside diphosphate-linked moiety X-type motif 15 R139C genotypes impact 6-thioguanine nucleotide cut-off levels to predict thiopurine-induced leukopenia in Crohn’s disease patients. World J Gastroenterol 2019; 25(38): 5850-5861 [PMID: 31636477 DOI: 10.3748/wjg.v25.i38.5850]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v25/i38/5850.htm
Number Citing Articles
1
Kang Chao, Yibiao Huang, Xia Zhu, Jian Tang, Xueding Wang, Lang Lin, Huili Guo, Caibin Zhang, Miao Li, Qingfan Yang, Jie Huang, Lingna Ye, Pinjin Hu, Min Huang, Qian Cao, Xiang Gao. Randomised clinical trial: dose optimising strategy by NUDT15 genotyping reduces leucopenia during thiopurine treatment of Crohn's diseaseAlimentary Pharmacology & Therapeutics 2021; 54(9): 1124 doi: 10.1111/apt.16600
2
Xia Zhu, Kang Chao, Ting Yang, Xue‐ding Wang, Shaoxing Guan, Jian Tang, Wen Xie, Ai‐ming Yu, Qing fan Yang, Miao Li, Hong‐sheng Yang, Na Diao, Pin‐jin Hu, Xiang Gao, Min Huang. DNA‐Thioguanine Nucleotides as a Marker for Thiopurine Induced Late Leukopenia after Dose Optimizing by NUDT15 C415T in Chinese Patients with IBDClinical Pharmacology & Therapeutics 2022; 112(6): 1236 doi: 10.1002/cpt.2730
3
Xiaoyun Lian, Yanwei Li, Lan Li, Kaicheng U, Wenxia Wang, Yinmin Shi, Jiying Ma, Huijuan Wang. A novel single-tube multiplex real-time PCR assay for genotyping of thiopurine intolerance-causing variant NUDT15 c.415C>TExperimental Biology and Medicine 2021; 246(18): 1961 doi: 10.1177/15353702211026579
4
Shizuka Suzuki, Kan Uchiyama, Yutaro Motoi, Yuuki Yoshii, Yukari Inoue, Takahiro Kubota, Shunichi Odahara, Yuichiro Ohtaki, Shinichiro Takami, Zensho Ito, Nobuhiro Sato, Toshifumi Ohkusa, Shigeo Koido, Masayuki Saruta. Analysis of the NUDT15 gene and metabolites of azathioprine in Japanese patients with inflammatory bowel diseaseBMC Gastroenterology 2023; 23(1) doi: 10.1186/s12876-023-02881-6
5
Ting Yang, Kang Chao, Xia Zhu, Xue-Ding Wang, Sumyuet Chan, Yan-Ping Guan, Jing Mao, Pan Li, Shao-Xing Guan, Wen Xie, Xiang Gao, Min Huang. Early proactive monitoring of DNA-thioguanine in patients with Crohn’s disease predicts thiopurine-induced late leucopenia in NUDT15/TPMT normal metabolizersWorld Journal of Gastroenterology 2024; 30(12): 1751-1763 doi: 10.3748/wjg.v30.i12.1751
6
Pan Li, Kang Chao, Zhanhua Hu, Lulu Qin, Ting Yang, Jing Mao, Xia Zhu, Pinjin Hu, Xueding Wang, Xiang Gao, Min Huang. Plasma lipidomic profiling of thiopurine-induced leukopenia after NUDT15 genotype-guided dosing in Chinese IBD patientsFrontiers in Nutrition 2023; 10 doi: 10.3389/fnut.2023.1138506