BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Ren MT, Gu ML, Zhou XX, Yu MS, Pan HH, Ji F, Ding CY. Sirtuin 1 alleviates endoplasmic reticulum stress-mediated apoptosis of intestinal epithelial cells in ulcerative colitis. World J Gastroenterol 2019; 25(38): 5800-5813 [PMID: 31636473 DOI: 10.3748/wjg.v25.i38.5800]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v25/i38/5800.htm
Number Citing Articles
1
Ziwei Zhang, Dan Qiao, Yali Zhang, Qian Chen, Yujun Chen, Yingjue Tang, Renye Que, Ying Chen, Lie Zheng, Yancheng Dai, Zhipeng Tang. Portulaca oleracea L. Extract Ameliorates Intestinal Inflammation by Regulating Endoplasmic Reticulum Stress and AutophagyMolecular Nutrition & Food Research 2022; 66(5) doi: 10.1002/mnfr.202100791
2
Yuyi Yuan, Shuangjiao Deng, Jia Yang, Zhexing Shou, Chunzhu Wei, Lijuan Zhang, Feng Zhu, Fei Gao, Xingxing Liu, Yujin Liu, Qianyun Chen, Heng Fan. Antagomir of miR-31-5p modulates macrophage polarization via the AMPK/SIRT1/NLRP3 signaling pathway to protect against DSS-induced colitis in miceAging 2024; 16(6): 5336 doi: 10.18632/aging.205651
3
Han-Fang Zeng, Jie Xu, Xin-Ling Wang, Shu-Jie Li, Zhao-Yu Han. Nicotinamide mononucleotide alleviates heat stress-induced oxidative stress and apoptosis in BMECs through reducing mitochondrial damage and endoplasmic reticulum stressEcotoxicology and Environmental Safety 2022; 235: 113441 doi: 10.1016/j.ecoenv.2022.113441
4
Yuxi Tian, Ying Wang, Fujun Li, Junwen Yang, Yan Xu, Miao Ouyang. LncRNA TUG1 regulates the balance of HuR and miR-29b-3p and inhibits intestinal epithelial cell apoptosis in a mouse model of ulcerative colitisHuman Cell 2021; 34(1): 37 doi: 10.1007/s13577-020-00428-5
5
Fei Gao, Heng Fan, Linping Xue, Zhexing Shou, Feng Zhu, Ting Yu, Si Chu, Chunzhu Wei, Chang Liu, Dongbo Zuo, Dongmei Zuo, Zhongjie Shi. HSPA5 Inhibitor Meliorate DSS-Induced Colitis through HSPA1A/CHIPDisease Markers 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/7115181
6
Shaojie Yin, Liuhui Li, Ya Tao, Jie Yu, Simin Wei, Mingjiang Liu, Jingui Li. The Inhibitory Effect of Artesunate on Excessive Endoplasmic Reticulum Stress Alleviates Experimental Colitis in MiceFrontiers in Pharmacology 2021; 12 doi: 10.3389/fphar.2021.629798
7
Khan Sadia, Mohammad Zahid Ashraf, Aastha Mishra. Therapeutic Role of Sirtuins Targeting Unfolded Protein Response, Coagulation, and Inflammation in Hypoxia-Induced ThrombosisFrontiers in Physiology 2021; 12 doi: 10.3389/fphys.2021.733453
8
Qi An, Shengsen Yang, Jianan Tao, Mengdi Yang, Zhenqi Ma, Qian Gao, Xuehong Wang. CIRC_0085323 SILENCING INHIBITS TNF-Α-INDUCED NORMAL HUMAN COLONIC EPITHELIAL CELL INFLAMMATION AND APOPTOSIS THROUGH THE MIR-495-3P/TRAF3 AXISShock 2023; 60(2): 298 doi: 10.1097/SHK.0000000000002167
9
Sonia Dhiman, Ashi Mannan, Ayushi Taneja, Maneesh Mohan, Thakur Gurjeet Singh. Sirtuin dysregulation in Parkinson's disease: Implications of acetylation and deacetylation processesLife Sciences 2024; 342: 122537 doi: 10.1016/j.lfs.2024.122537
10
Kaihui Xie, Qiaoli Yang, Zunqiang Yan, Xiaoli Gao, Xiaoyu Huang, Pengfei Wang, Jie Li, Jiyou Li, Zike Wang, Yi Gao, Shuangbao Gun. Overexpression of SIRT1 alleviates oxidative damage and barrier dysfunction in CPB2 toxin-infected IPEC-J2 cellsMicrobial Pathogenesis 2023; 181: 106181 doi: 10.1016/j.micpath.2023.106181
11
Lei Du, Yi-Ming Hao, Yu-Hong Yang, Yan Zheng, Zi-Jian Wu, Meng-Qing Zhou, Bao-Zhen Wang, Yu-Ming Wang, Hao Wu, Guo-Hai Su. DHA-Enriched Phospholipids and EPA-Enriched Phospholipids Alleviate Lipopolysaccharide-Induced Intestinal Barrier Injury in Mice via a Sirtuin 1-Dependent MechanismJournal of Agricultural and Food Chemistry 2022; 70(9): 2911 doi: 10.1021/acs.jafc.1c07761
12
Maria N. Navarro, Manuel M. Gómez de las Heras, Maria Mittelbrunn. Nicotinamide adenine dinucleotide metabolism in the immune response, autoimmunity and inflammageingBritish Journal of Pharmacology 2022; 179(9): 1839 doi: 10.1111/bph.15477
13
Feng Xiang, Hui Zhang, Ran Jing, Jie Zheng, Jianfeng Zhang, Qinxiu Zhang, Xinrong Li. Yingxiang Acupoint Embedding Improves Mucosal Barrier Function in Rats with Local Allergic RhinitisInternational Archives of Allergy and Immunology 2024; : 1 doi: 10.1159/000537684
14
Catriona Ling, Christian J. Versloot, Matilda E. Arvidsson Kvissberg, Guanlan Hu, Nathan Swain, José M. Horcas-Nieto, Emily Miraglia, Mehakpreet K. Thind, Amber Farooqui, Albert Gerding, Karen van Eunen, Mirjam H. Koster, Niels J. Kloosterhuis, Lijun Chi, YueYing ChenMi, Miriam Langelaar-Makkinje, Celine Bourdon, Jonathan Swann, Marieke Smit, Alain de Bruin, Sameh A. Youssef, Marjon Feenstra, Theo H. van Dijk, Kathrin Thedieck, Johan W. Jonker, Peter K. Kim, Barbara M. Bakker, Robert H.J. Bandsma. Rebalancing of mitochondrial homeostasis through an NAD+-SIRT1 pathway preserves intestinal barrier function in severe malnutritioneBioMedicine 2023; 96: 104809 doi: 10.1016/j.ebiom.2023.104809
15
Milad Ashrafizadeh, Masoud Najafi, Reza Mohammadinejad, Tahereh Farkhondeh, Saeed Samarghandian. Berberine Administration in Treatment of Colitis: A ReviewCurrent Drug Targets 2020; 21(13): 1385 doi: 10.2174/1389450121666200621193758
16
Ivan Luzardo-Ocampo, Guadalupe Loarca-Piña, Elvira Gonzalez de Mejia. Gallic and butyric acids modulated NLRP3 inflammasome markers in a co-culture model of intestinal inflammationFood and Chemical Toxicology 2020; 146: 111835 doi: 10.1016/j.fct.2020.111835
17
Mengfen Huang, Yuan Wu, Yiting Li, Xueru Chen, Jieni Feng, Zuming Li, Jiqiang Li, Jiankun Chen, Yue Lu, Yan Feng. Circadian clock-related genome-wide mendelian randomization identifies putatively genes for ulcerative colitis and its comorbidityBMC Genomics 2024; 25(1) doi: 10.1186/s12864-024-10003-z
18
Zhengjie Tao, Zihan Jin, Jiabiao Wu, Gaojun Cai, Xiaolong Yu. Sirtuin family in autoimmune diseasesFrontiers in Immunology 2023; 14 doi: 10.3389/fimmu.2023.1186231
19
Jiayue Qing, Hongmei Zhou, Li Hu, Zhipeng Zhu. The key mediators involved in myocardial endoplasmic reticulum stress induced by ischaemia reperfusion injury in ratsEuropean Journal of Inflammation 2023; 21: 1721727X2311731 doi: 10.1177/1721727X231173161
20
Shu Wang, Yuqing Huang, Guangyan Luo, Xin Yang, Wei Huang. Cyanidin-3-O-glucoside attenuates high glucose–induced podocyte dysfunction by inhibiting apoptosis and promoting autophagy via activation of SIRT1/AMPK pathwayCanadian Journal of Physiology and Pharmacology 2021; 99(6): 589 doi: 10.1139/cjpp-2020-0341
21
Bo Cheng, Ai-mei Rong, Wenlu Li, Xiuqian Bi, Xinguang Qiu, Veedamali S. Subramanian. DNMT3a-Mediated Enterocyte Barrier Dysfunction Contributes to Ulcerative Colitis via Facilitating the Interaction of Enterocytes and B CellsMediators of Inflammation 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/4862763
22
He Hu, Weichao Xu, Yan Li, Zhicheng Wang, Siyue Wang, Yansheng Liu, Minan Bai, Yingying Lou, Qian Yang. SIRT1 regulates endoplasmic reticulum stress-related organ damageActa Histochemica 2024; 126(1): 152134 doi: 10.1016/j.acthis.2024.152134
23
Xinru Xue, Yumeng Miao, Zhifeng Wei. Nicotinamide adenine dinucleotide metabolism: driving or counterbalancing inflammatory bowel disease?FEBS Letters 2023; 597(9): 1179 doi: 10.1002/1873-3468.14528
24
Dan Zhou, Feng Yang, Ling Lin, Li Tang, Longjiang Li, Yongqiang Yang, Dingrong Liu, Chong Zhang, Tong Wu, Huijie Wei, Xiaoming Zhang, Li Zhang. The sirtuin 1 activator SRT1720 alleviated endotoxin-induced fulminant hepatitis in miceExperimental Animals 2021; 70(3): 302 doi: 10.1538/expanim.20-0014
25
Guan Wei, Jiawei Wang, Yanbin Wu, Xiaoxin Zheng, Yile Zeng, Yasong Li, Xiangrong Chen. Sirtuin 1 alleviates neuroinflammation‐induced apoptosis after traumatic brain injuryJournal of Cellular and Molecular Medicine 2021; 25(9): 4478 doi: 10.1111/jcmm.16534
26
Dan Long, Chenhan Mao, Yingtao Huang, Yin Xu, Ying Zhu. Ferroptosis in ulcerative colitis: Potential mechanisms and promising therapeutic targetsBiomedicine & Pharmacotherapy 2024; 175: 116722 doi: 10.1016/j.biopha.2024.116722
27
Chien-Fu Hsu, Ming-Wei Lin, Chia-Chang Huang, Tzu-Hao Li, Chih-Wei Liu, Shiang-Fen Huang, Ying-Ying Yang, Yi-Hsiang Huang, Ming-Chih Hou, Han-Chieh Lin. Roles and mechanisms of circulating CEACAM1 in the cirrhosis-related intestinal hyperpermeability: in vitro approachJournal of the Chinese Medical Association 2021; 84(9): 851 doi: 10.1097/JCMA.0000000000000582
28
Ghedeir M. Alshammari, Wahidah H. Al-Qahtani, Nora A. AlFaris, Norah A. Albekairi, Sultan Alqahtani, Refaat Eid, Abu ElGasim A. Yagoub, Laila Naif Al-Harbi, Mohammed Abdo Yahya. Quercetin alleviates cadmium chloride-induced renal damage in rats by suppressing endoplasmic reticulum stress through SIRT1-dependent deacetylation of Xbp-1s and eIF2αBiomedicine & Pharmacotherapy 2021; 141: 111862 doi: 10.1016/j.biopha.2021.111862
29
Dan Qiao, Ziwei Zhang, Yali Zhang, Qian Chen, Yujun Chen, Yingjue Tang, Xiong Sun, Zhipeng Tang, Yancheng Dai. Regulation of Endoplasmic Reticulum Stress-Autophagy: A Potential Therapeutic Target for Ulcerative ColitisFrontiers in Pharmacology 2021; 12 doi: 10.3389/fphar.2021.697360
30
Lin Song, Zhongyuan Piao, Lifen Yao, Limei Zhang, Yichan Lu. Schisandrin ameliorates cognitive deficits, endoplasmic reticulum stress and neuroinflammation in streptozotocin (STZ)-induced Alzheimer’s disease ratsExperimental Animals 2020; 69(3): 363 doi: 10.1538/expanim.19-0146
31
Xianshengjie Lang, Na Zhao, Qiang He, Xun Li, Xuejiao Li, Chuanning Sun, Xianliang Zhang. Treadmill exercise mitigates neuroinflammation and increases BDNF via activation of SIRT1 signaling in a mouse model of T2DMBrain Research Bulletin 2020; 165: 30 doi: 10.1016/j.brainresbull.2020.09.015
32
Siqi Wang, Wenlin Deng, Fang Li, Leyang Xiang, Pinjing Lv, Ye Chen. Treatment with butyrate alleviates dextran sulfate sodium and Clostridium difficile-induced colitis by preventing activity of Th17 cells via regulation of SIRT1/mTOR in miceThe Journal of Nutritional Biochemistry 2023; 111: 109155 doi: 10.1016/j.jnutbio.2022.109155
33
María Juárez‐Fernández, Naroa Goikoetxea‐Usandizaga, David Porras, María Victoria García‐Mediavilla, Miren Bravo, Marina Serrano‐Maciá, Jorge Simón, Teresa C. Delgado, Sofía Lachiondo‐Ortega, Susana Martínez‐Flórez, Óscar Lorenzo, Mercedes Rincón, Marta Varela‐Rey, Leticia Abecia, Héctor Rodríguez, Juan Anguita, Esther Nistal, María Luz Martínez‐Chantar, Sonia Sánchez‐Campos. Enhanced mitochondrial activity reshapes a gut microbiota profile that delays NASH progressionHepatology 2023; 77(5): 1654 doi: 10.1002/hep.32705
34
Xiao Su, Ruike Wang, Yingying Wu, Mingzhi Yang, Yue Ba, Hui Huang. Lead and cadmium co-exposure modified PC12 viability and ER stress: study from a 3 × 3 factorial designToxicology Research 2023; 12(6): 1135 doi: 10.1093/toxres/tfad105
35
Qi-Jun Wu, Tie-Ning Zhang, Huan-Huan Chen, Xue-Fei Yu, Jia-Le Lv, Yu-Yang Liu, Ya-Shu Liu, Gang Zheng, Jun-Qi Zhao, Yi-Fan Wei, Jing-Yi Guo, Fang-Hua Liu, Qing Chang, Yi-Xiao Zhang, Cai-Gang Liu, Yu-Hong Zhao. The sirtuin family in health and diseaseSignal Transduction and Targeted Therapy 2022; 7(1) doi: 10.1038/s41392-022-01257-8
36
Chaoyue Chen, Wei Yan, Meihui Tao, Yu Fu. NAD+ Metabolism and Immune Regulation: New Approaches to Inflammatory Bowel Disease TherapiesAntioxidants 2023; 12(6): 1230 doi: 10.3390/antiox12061230
37
Yanan Chen, Hao Zhang, Shuli Ji, Peilu Jia, Yueping Chen, Yue Li, Tian Wang. Resveratrol and its derivative pterostilbene attenuate oxidative stress-induced intestinal injury by improving mitochondrial redox homeostasis and function via SIRT1 signalingFree Radical Biology and Medicine 2021; 177: 1 doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2021.10.011
38
Pan Shen, Xuan Deng, Zhe Chen, Xin Ba, Kai Qin, Ying Huang, Yao Huang, Tingting Li, Jiahui Yan, Shenghao Tu. SIRT1: A Potential Therapeutic Target in Autoimmune DiseasesFrontiers in Immunology 2021; 12 doi: 10.3389/fimmu.2021.779177
39
Danhua Yao, Zhiyuan Zhou, Pengfei Wang, Lei Zheng, Yuhua Huang, Yantao Duan, Bin Liu, Yousheng Li. MiR-125-5p/IL-6R axis regulates macrophage inflammatory response and intestinal epithelial cell apoptosis in ulcerative colitis through JAK1/STAT3 and NF-κB pathwayCell Cycle 2021; 20(23): 2547 doi: 10.1080/15384101.2021.1995128
40
Yuhan Chen, Di Zhou, Yuan Feng, Bingxin Li, Yong Cui, Gang Chen, Ning Li. Association of sirtuins (SIRT1-7) with lung and intestinal diseasesMolecular and Cellular Biochemistry 2022; 477(11): 2539 doi: 10.1007/s11010-022-04462-9
41
Congying Liu, Shengguang Wang, Zedong Xiang, Tong Xu, Mengyuan He, Qing Xue, Huaying Song, Peng Gao, Zhufeng Cong. The chemistry and efficacy benefits of polysaccharides from Atractylodes macrocephala KoidzFrontiers in Pharmacology 2022; 13 doi: 10.3389/fphar.2022.952061
42
Liang Wang, Jinsong Li, Mingshan Jiang, Yue Luo, Xiaoke Xu, Juan Li, Yang Pan, Hu Zhang, Zhi-Xiong Jim Xiao, Yang Wang. SIRT1 Stabilizes β-TrCP1 to Inhibit Snail1 Expression in Maintaining Intestinal Epithelial Integrity to Alleviate ColitisCellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology 2024;  doi: 10.1016/j.jcmgh.2024.05.002
43
Yue-Rong Tan, Si-Yang Shen, Xin-Yi Li, Peng-Fei Yi, Ben-Dong Fu, Lu-Yuan Peng. Mogroside V reduced the excessive endoplasmic reticulum stress and mitigated the Ulcerative colitis induced by dextran sulfate sodium in miceJournal of Translational Medicine 2024; 22(1) doi: 10.1186/s12967-024-05285-6
44
Hao-Yuan Feng, Chi-Ho Chan, Yu-Cheng Chu, Xin-Man Qu, Yu-Hsun Wang, James Cheng-Chung Wei. Patients with ankylosing spondylitis have high risk of irritable bowel syndrome: a long-term nationwide population-based cohort studyPostgraduate Medicine 2022; 134(3): 290 doi: 10.1080/00325481.2022.2041338
45
Aimei Chen, Defang Fang, Yan Ren, Zhiyong Wang. Matrine protects colon mucosal epithelial cells against inflammation and apoptosis via the Janus kinase 2 /signal transducer and activator of transcription 3 pathwayBioengineered 2022; 13(3): 6490 doi: 10.1080/21655979.2022.2031676
46
Maonan Wang, Bo Xu, Lintao Liu, Dawei Wang. Oridonin attenuates dextran sulfate sodium‑induced ulcerative colitis in mice via the Sirt1/NF‑κB/p53 pathwayMolecular Medicine Reports 2022; 26(4) doi: 10.3892/mmr.2022.12828
47
Sanghyun Kim, Junhyoung Byun, Semyung Jung, Byoungjae Kim, Kangwon Lee, Hanjo Jeon, Jaemin Lee, Hyuksoon Choi, Eunsun Kim, Yoontae Jeen, Hongsik Lee, Hoonjai Chun, Bora Keum, Taehoon Kim. Sirtuin 7 Inhibitor Attenuates Colonic Mucosal Immune Activation in Mice—Potential Therapeutic Target in Inflammatory Bowel DiseaseBiomedicines 2022; 10(11): 2693 doi: 10.3390/biomedicines10112693
48
Mengzhou He, Xijiao Guo, Jing Jia, Jingyi Zhang, Xuan Zhou, Lijie Wei, Jun Yu, Shaoshuai Wang, Ling Feng. Regulatory mechanisms underlying endoplasmic reticulum stress involvement in the development of gestational diabetes mellitus entail the CHOP-PPARα–NF–κB pathwayPlacenta 2023; 142: 46 doi: 10.1016/j.placenta.2023.08.070
49
Xinxin Zhou, Mengting Ren, Jinpu Yang, Hanghai Pan, Mosang Yu, Feng Ji, Andrew Day. Curcumin Improves Epithelial Barrier Integrity of Caco-2 Monolayers by Inhibiting Endoplasmic Reticulum Stress and Subsequent ApoptosisGastroenterology Research and Practice 2021; 2021: 1 doi: 10.1155/2021/5570796