BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Ren MT, Gu ML, Zhou XX, Yu MS, Pan HH, Ji F, Ding CY. Sirtuin 1 alleviates endoplasmic reticulum stress-mediated apoptosis of intestinal epithelial cells in ulcerative colitis. World J Gastroenterol 2019; 25(38): 5800-5813 [PMID: 31636473 DOI: 10.3748/wjg.v25.i38.5800]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v25/i38/5800.htm
Number Citing Articles
1
Ziwei Zhang, Dan Qiao, Yali Zhang, Qian Chen, Yujun Chen, Yingjue Tang, Renye Que, Ying Chen, Lie Zheng, Yancheng Dai, Zhipeng Tang. Portulaca oleracea L . Extract Ameliorates Intestinal Inflammation by Regulating Endoplasmic Reticulum Stress and Autophagy Molecular Nutrition & Food Research 2022; 66(5): 2100791 doi: 10.1002/mnfr.202100791
2
Chien-Fu Hsu, Ming-Wei Lin, Chia-Chang Huang, Tzu-Hao Li, Chih-Wei Liu, Shiang-Fen Huang, Ying-Ying Yang, Yi-Hsiang Huang, Ming-Chih Hou, Han-Chieh Lin. Roles and mechanisms of circulating CEACAM1 in the cirrhosis-related intestinal hyperpermeability: in vitro approachJournal of the Chinese Medical Association 2021; 84(9): 851 doi: 10.1097/JCMA.0000000000000582
3
Ghedeir M. Alshammari, Wahidah H. Al-Qahtani, Nora A. AlFaris, Norah A. Albekairi, Sultan Alqahtani, Refaat Eid, Abu ElGasim A. Yagoub, Laila Naif Al-Harbi, Mohammed Abdo Yahya. Quercetin alleviates cadmium chloride-induced renal damage in rats by suppressing endoplasmic reticulum stress through SIRT1-dependent deacetylation of Xbp-1s and eIF2αBiomedicine & Pharmacotherapy 2021; 141: 111862 doi: 10.1016/j.biopha.2021.111862
4
Dan Qiao, Ziwei Zhang, Yali Zhang, Qian Chen, Yujun Chen, Yingjue Tang, Xiong Sun, Zhipeng Tang, Yancheng Dai. Regulation of Endoplasmic Reticulum Stress-Autophagy: A Potential Therapeutic Target for Ulcerative ColitisFrontiers in Pharmacology 2021; 12 doi: 10.3389/fphar.2021.697360
5
Han-Fang Zeng, Jie Xu, Xin-Ling Wang, Shu-Jie Li, Zhao-Yu Han. Nicotinamide mononucleotide alleviates heat stress-induced oxidative stress and apoptosis in BMECs through reducing mitochondrial damage and endoplasmic reticulum stressEcotoxicology and Environmental Safety 2022; 235: 113441 doi: 10.1016/j.ecoenv.2022.113441
6
Lin Song, Zhongyuan Piao, Lifen Yao, Limei Zhang, Yichan Lu. Schisandrin ameliorates cognitive deficits, endoplasmic reticulum stress and neuroinflammation in streptozotocin (STZ)-induced Alzheimer’s disease ratsExperimental Animals 2020; 69(3): 363 doi: 10.1538/expanim.19-0146
7
Yuxi Tian, Ying Wang, Fujun Li, Junwen Yang, Yan Xu, Miao Ouyang. LncRNA TUG1 regulates the balance of HuR and miR-29b-3p and inhibits intestinal epithelial cell apoptosis in a mouse model of ulcerative colitisHuman Cell 2021; 34(1): 37 doi: 10.1007/s13577-020-00428-5
8
Xianshengjie Lang, Na Zhao, Qiang He, Xun Li, Xuejiao Li, Chuanning Sun, Xianliang Zhang. Treadmill exercise mitigates neuroinflammation and increases BDNF via activation of SIRT1 signaling in a mouse model of T2DMBrain Research Bulletin 2020; 165: 30 doi: 10.1016/j.brainresbull.2020.09.015
9
Fei Gao, Heng Fan, Linping Xue, Zhexing Shou, Feng Zhu, Ting Yu, Si Chu, Chunzhu Wei, Chang Liu, Dongbo Zuo, Dongmei Zuo, Zhongjie Shi. HSPA5 Inhibitor Meliorate DSS-Induced Colitis through HSPA1A/CHIPDisease Markers 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/7115181
10
Shaojie Yin, Liuhui Li, Ya Tao, Jie Yu, Simin Wei, Mingjiang Liu, Jingui Li. The Inhibitory Effect of Artesunate on Excessive Endoplasmic Reticulum Stress Alleviates Experimental Colitis in MiceFrontiers in Pharmacology 2021; 12 doi: 10.3389/fphar.2021.629798
11
Khan Sadia, Mohammad Zahid Ashraf, Aastha Mishra. Therapeutic Role of Sirtuins Targeting Unfolded Protein Response, Coagulation, and Inflammation in Hypoxia-Induced ThrombosisFrontiers in Physiology 2021; 12 doi: 10.3389/fphys.2021.733453
12
Lei Du, Yi-Ming Hao, Yu-Hong Yang, Yan Zheng, Zi-Jian Wu, Meng-Qing Zhou, Bao-Zhen Wang, Yu-Ming Wang, Hao Wu, Guo-Hai Su. DHA-Enriched Phospholipids and EPA-Enriched Phospholipids Alleviate Lipopolysaccharide-Induced Intestinal Barrier Injury in Mice via a Sirtuin 1-Dependent MechanismJournal of Agricultural and Food Chemistry 2022; 70(9): 2911 doi: 10.1021/acs.jafc.1c07761
13
Maria N. Navarro, Manuel M. Gómez de las Heras, Maria Mittelbrunn. Nicotinamide adenine dinucleotide metabolism in the immune response, autoimmunity and inflammageingBritish Journal of Pharmacology 2022; 179(9): 1839 doi: 10.1111/bph.15477
14
Yanan Chen, Hao Zhang, Shuli Ji, Peilu Jia, Yueping Chen, Yue Li, Tian Wang. Resveratrol and its derivative pterostilbene attenuate oxidative stress-induced intestinal injury by improving mitochondrial redox homeostasis and function via SIRT1 signalingFree Radical Biology and Medicine 2021; 177: 1 doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2021.10.011
15
Pan Shen, Xuan Deng, Zhe Chen, Xin Ba, Kai Qin, Ying Huang, Yao Huang, Tingting Li, Jiahui Yan, Shenghao Tu. SIRT1: A Potential Therapeutic Target in Autoimmune DiseasesFrontiers in Immunology 2021; 12 doi: 10.3389/fimmu.2021.779177
16
Danhua Yao, Zhiyuan Zhou, Pengfei Wang, Lei Zheng, Yuhua Huang, Yantao Duan, Bin Liu, Yousheng Li. MiR-125-5p/IL-6R axis regulates macrophage inflammatory response and intestinal epithelial cell apoptosis in ulcerative colitis through JAK1/STAT3 and NF-κB pathwayCell Cycle 2021; 20(23): 2547 doi: 10.1080/15384101.2021.1995128
17
Milad Ashrafizadeh, Masoud Najafi, Reza Mohammadinejad, Tahereh Farkhondeh, Saeed Samarghandian. Berberine Administration in Treatment of Colitis: A ReviewCurrent Drug Targets 2020; 21(13): 1385 doi: 10.2174/1389450121666200621193758
18
Yuhan Chen, Di Zhou, Yuan Feng, Bingxin Li, Yong Cui, Gang Chen, Ning Li. Association of sirtuins (SIRT1-7) with lung and intestinal diseasesMolecular and Cellular Biochemistry 2022;  doi: 10.1007/s11010-022-04462-9
19
Ivan Luzardo-Ocampo, Guadalupe Loarca-Piña, Elvira Gonzalez de Mejia. Gallic and butyric acids modulated NLRP3 inflammasome markers in a co-culture model of intestinal inflammationFood and Chemical Toxicology 2020; 146: 111835 doi: 10.1016/j.fct.2020.111835
20
Hao-Yuan Feng, Chi-Ho Chan, Yu-Cheng Chu, Xin-Man Qu, Yu-Hsun Wang, James Cheng-Chung Wei. Patients with ankylosing spondylitis have high risk of irritable bowel syndrome: a long-term nationwide population-based cohort studyPostgraduate Medicine 2022; 134(3): 290 doi: 10.1080/00325481.2022.2041338
21
Aimei Chen, Defang Fang, Yan Ren, Zhiyong Wang. Matrine protects colon mucosal epithelial cells against inflammation and apoptosis via the Janus kinase 2 /signal transducer and activator of transcription 3 pathwayBioengineered 2022; 13(3): 6490 doi: 10.1080/21655979.2022.2031676
22
Shu Wang, Yuqing Huang, Guangyan Luo, Xin Yang, Wei Huang. Cyanidin-3-O-glucoside attenuates high glucose–induced podocyte dysfunction by inhibiting apoptosis and promoting autophagy via activation of SIRT1/AMPK pathwayCanadian Journal of Physiology and Pharmacology 2021; 99(6): 589 doi: 10.1139/cjpp-2020-0341
23
Bo Cheng, Ai-mei Rong, Wenlu Li, Xiuqian Bi, Xinguang Qiu, Veedamali S. Subramanian. DNMT3a-Mediated Enterocyte Barrier Dysfunction Contributes to Ulcerative Colitis via Facilitating the Interaction of Enterocytes and B CellsMediators of Inflammation 2022; 2022: 1 doi: 10.1155/2022/4862763
24
Xinxin Zhou, Mengting Ren, Jinpu Yang, Hanghai Pan, Mosang Yu, Feng Ji, Andrew Day. Curcumin Improves Epithelial Barrier Integrity of Caco-2 Monolayers by Inhibiting Endoplasmic Reticulum Stress and Subsequent ApoptosisGastroenterology Research and Practice 2021; 2021: 1 doi: 10.1155/2021/5570796
25
Dan Zhou, Feng Yang, Ling Lin, Li Tang, Longjiang Li, Yongqiang Yang, Dingrong Liu, Chong Zhang, Tong Wu, Huijie Wei, Xiaoming Zhang, Li Zhang. The sirtuin 1 activator SRT1720 alleviated endotoxin-induced fulminant hepatitis in miceExperimental Animals 2021; 70(3): 302 doi: 10.1538/expanim.20-0014
26
Guan Wei, Jiawei Wang, Yanbin Wu, Xiaoxin Zheng, Yile Zeng, Yasong Li, Xiangrong Chen. Sirtuin 1 alleviates neuroinflammation‐induced apoptosis after traumatic brain injuryJournal of Cellular and Molecular Medicine 2021; 25(9): 4478 doi: 10.1111/jcmm.16534