BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Chang XJ, Sun C, Chen Y, Li XD, Yu ZJ, Dong Z, Bai WL, Wang XD, Li ZQ, Chen D, Du WJ, Liao H, Jiang QY, Sun LJ, Li YY, Zhang CH, Xu DP, Chen YP, Li Q, Yang YP. On-treatment monitoring of liver fibrosis with serum hepatitis B core-related antigen in chronic hepatitis B. World J Gastroenterol 2019; 25(32): 4764-4778 [PMID: 31528100 DOI: 10.3748/wjg.v25.i32.4764]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v25/i32/4764.htm
Number Citing Articles
1
Feng Yu, Guanglan Li, Wenke Hao, Wenxue Hu. Hepatitis B Virus-Related Glomerulonephritis with Positive and Negative Serum HBsAg: Different Clinicopathologic Characteristics of Two Clinical SubtypesInternational Journal of General Medicine 2021; : 3069 doi: 10.2147/IJGM.S318087
2
Xiujuan Chang, Yinying Li, Chao Sun, Xiaodong Li, Wenjuan Du, Qinghua Shang, Laicheng Song, Qinghua Long, Qin Li, Huabao Liu, Jing Wang, Zujiang Yu, Jiang Li, Guangming Xiao, Li Li, Liang Chen, Lin Tan, Yongping Chen, Yongping Yang. High-risk population of progressive hepatic fibrosis in chronic hepatitis B patients on antiviral therapyJournal of Gastroenterology 2023; 58(5): 481 doi: 10.1007/s00535-023-01970-3
3
Yujia Li, Chun Jin, Min Shen, Zhenyi Wang, Shanzhong Tan, Anping Chen, Shijun Wang, Jiangjuan Shao, Feng Zhang, Zili Zhang, Shizhong Zheng. Iron regulatory protein 2 is required for artemether -mediated anti-hepatic fibrosis through ferroptosis pathwayFree Radical Biology and Medicine 2020; 160: 845 doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2020.09.008
4
Niraj James Shah, Mark M Aloysius, Neil Rohit Sharma, Kumar Pallav. Advances in treatment and prevention of hepatitis BWorld Journal of Gastrointestinal Pharmacology and Therapeutics 2021; 12(4): 56-78 doi: 10.4292/wjgpt.v12.i4.56
5
Jun Li, Zhao Wu, Gui-Qiang Wang, Hong Zhao. Hepatitis B core-related antigen reflects viral replication and protein production in chronic hepatitis B patientsChinese Medical Journal 2021; 134(10): 1160 doi: 10.1097/CM9.0000000000001418
6
Wolfram H. Gerlich, Dieter Glebe, Anna Kramvis, Lars O. Magnius. Peculiarities in the designations of hepatitis B virus genes, their products, and their antigenic specificities: a potential source of misunderstandingsVirus Genes 2020; 56(2): 109 doi: 10.1007/s11262-020-01733-9
7
Ruyu Liu, Minghui Li, Yao Lu, Lu Zhang, Ge Shen, Shuling Wu, Min Chang, Hongxiao Hao, Leiping Hu, Yuanjiao Gao, Mengjiao Xu, Yao Xie. Hepatitis B core‐related antigen serum levels are associated with significant liver fibrosis in treatment‐naive chronic HBV infection patientsJournal of Viral Hepatitis 2022; 29(6): 438 doi: 10.1111/jvh.13674
8
Dandan Bian, Jing Zhao, Hao Liao, Yang Wang, Yan Ren, Yingying Jiang, Shuang Liu, Xinyue Chen, Zhongjie Hu, Zhongping Duan, Fengmin Lu, Sujun Zheng. Serum HBV RNA is associated with liver fibrosis regression in HBeAg‐positive chronic hepatitis B patients treated with nucleos(t)ide analoguesJournal of Viral Hepatitis 2023; 30(4): 303 doi: 10.1111/jvh.13790
9
Ruyu Liu, Liu Yang, Tingting Jiang, Yao Lu, Lu Zhang, Ge Shen, Shuling Wu, Min Chang, Hongxiao Hao, Leiping Hu, Yuanjiao Gao, Mengjiao Xu, Xiaoxue Chen, Wei Yi, Minghui Li, Yao Xie. Hepatitis B core-related antigen serum levels may be a predictor of acute flare of chronic hepatitis B among pregnant women in the immune-tolerant phase of chronic HBV infection after short-course antiviral therapyVirulence 2023; 14(1) doi: 10.1080/21505594.2023.2186335
10
MingZhu Chen, Qi Sun. Systemic pharmacology understanding of the key mechanism of Sedum sarmentosum Bunge in treating hepatitisNaunyn-Schmiedeberg's Archives of Pharmacology 2021; 394(2): 421 doi: 10.1007/s00210-020-01952-9
11
Marc G. Ghany, Wendy C. King, Mauricio Lisker‐Melman, Anna S.F. Lok, Norah Terrault, Harry L.A. Janssen, Mandana Khalili, Raymond T. Chung, William M. Lee, Daryl T.Y. Lau, Gavin A. Cloherty, Richard K. Sterling. Comparison of HBV RNA and Hepatitis B Core Related Antigen With Conventional HBV Markers Among Untreated Adults With Chronic Hepatitis B in North AmericaHepatology 2021; 74(5): 2395 doi: 10.1002/hep.32018
12
Niraj James Shah, Mark M Aloysius, Neil Rohit Sharma, Kumar Pallav. Advances in treatment and prevention of hepatitis BWorld Journal of Gastrointestinal Pharmacology and Therapeutics 2021; 12(4): 56-78 doi: 10.4292/wjgpt.v12.i4.56
13
Rong Shen, Keren Yang, Xin Cheng, Changlei Guo, Xiqing Xing, Haonan Sun, Disheng Liu, Xiangwen Liu, Degui Wang. Accumulation of polystyrene microplastics induces liver fibrosis by activating cGAS/STING pathwayEnvironmental Pollution 2022; 300: 118986 doi: 10.1016/j.envpol.2022.118986
14
Francesco STALLA, Angelo ARMANDI, Chiara MARINONI, Sharmila FAGOONEE, Rinaldo PELLICANO, Gian P. CAVIGLIA. Chronic hepatitis B virus infection and fibrosis: novel non-invasive approaches for diagnosis and risk stratificationMinerva Gastroenterology 2022; 68(3) doi: 10.23736/S2724-5985.21.02911-9