BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Zhang DG, Luo S, Xiong F, Xu ZL, Li YX, Yao J, Wang LS. Endoloop ligation after endoscopic mucosal resection using a transparent cap: A novel method to treat small rectal carcinoid tumors. World J Gastroenterol 2019; 25(10): 1259-1265 [PMID: 30886508 DOI: 10.3748/wjg.v25.i10.1259]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v25/i10/1259.htm
Number Citing Articles
1
Markus Brand, Stanislaus Reimer, Joachim Reibetanz, Sven Flemming, Marko Kornmann, Alexander Meining. Endoscopic full thickness resection vs. transanal endoscopic microsurgery for local treatment of rectal neuroendocrine tumors - a retrospective analysisInternational Journal of Colorectal Disease 2021; 36(5): 971 doi: 10.1007/s00384-020-03800-x
2
Jie Ning Yong, Xiong Chang Lim, Kameswara Rishi Yeshayahu Nistala, Lincoln Kai En Lim, Grace En Hui Lim, Jingxuan Quek, Hui Yu Tham, Neng Wei Wong, Ker‐Kan Tan, Choon Seng Chong. Endoscopic submucosal dissection versus endoscopic mucosal resection for rectal carcinoid tumor. A meta‐analysis and meta‐regression with single‐arm analysisJournal of Digestive Diseases 2021; 22(10): 562 doi: 10.1111/1751-2980.13048
3
Pei-Pei Luo, Xi-Long Ou. Endoscopic mucosal dissection for multiple rectal carcinoids: A case reportWorld Chinese Journal of Digestology 2022; 30(22): 1004 doi: 10.11569/wcjd.v30.i22.1004
Abstract() |  Core Tip() |  Full Article(HTML)() | Times Cited  (0) | Total Visits (0) | Open
4
Ce Zhou, Furong Zhang, Yinghua We. Efficacy of endoscopic mucosal resection versus endoscopic submucosal dissection for rectal neuroendocrine tumors ≤10mm: a systematic review and meta-analysisAnnals of Saudi Medicine 2023; 43(3): 179 doi: 10.5144/0256-4947.2023.179
5
L. Wang, J. Shen, X. Zhang, H. Lu, W. Chu. Retrospective analysis of the clinical effects of endoscopic mucosal dissection on treatment of early esophagogastric precancerous lesionsClinical and Translational Oncology 2021; 23(4): 731 doi: 10.1007/s12094-020-02462-z
6
Zheng Zhou. The Clinical Analysis of Endoscopic Treatment in Gastrointestinal PolypsPharmacophore 2022; 13(6): 14 doi: 10.51847/0qB4YEgot8
7
Aijun Zhang, Yanjun Song, Xiangdan Cui, Baihui Wang, Ruyuan Li. Application of in vivo traction-assisted resection of proximal colon lesions: a case series (with video)Surgical Endoscopy 2022; 36(11): 8231 doi: 10.1007/s00464-022-09266-y
8
Dazhou Li, Jiao Xie, Donggui Hong, Gang Liu, Rong Wang, Chuanshen Jiang, Zhou Ye, Binbin Xu, Wen Wang. Efficacy and safety of ligation-assisted endoscopic submucosal resection combined with endoscopic ultrasonography for treatment of rectal neuroendocrine tumorsScandinavian Journal of Gastroenterology 2022; : 1 doi: 10.1080/00365521.2022.2033828