BPG is committed to discovery and dissemination of knowledge
Cited by in CrossRef
For: Bai Y, Liu ZS, Xiong JP, Xu WY, Lin JZ, Long JY, Miao F, Huang HC, Wan XS, Zhao HT. Nomogram to predict overall survival after gallbladder cancer resection in China. World J Gastroenterol 2018; 24(45): 5167-5178 [PMID: 30568393 DOI: 10.3748/wjg.v24.i45.5167]
URL: https://www.wjgnet.com/1007-9327/full/v24/i45/5167.htm
Number Citing Articles
1
Lejia Sun, Dongyue Wang, Mengyuan Zhang, Yukai Jin, Bao Jin, Haifeng Xu, Shunda Du, Yiyao Xu, Haitao Zhao, Xin Lu, Xinting Sang, Shouxian Zhong, Huayu Yang, Yilei Mao. <p>Preoperative Immune Prognostic Index Can Predict the Clinical Outcomes of Patients with Gallbladder Cancer: Single-Center Experience</p>Cancer Management and Research 2020; : 12137 doi: 10.2147/CMAR.S271044
2
Chong Wen, Jie Tang, Tao Wang, Hao Luo. A nomogram for predicting cancer-specific survival for elderly patients with gallbladder cancerBMC Gastroenterology 2022; 22(1) doi: 10.1186/s12876-022-02544-y
3
Yongjin Bao, Junsheng Yang, Yunfei Duan, Yuxiang Chen, Weibo Chen, Donglin Sun. The C-reactive protein to albumin ratio is an excellent prognostic predictor for gallbladder cancerBioScience Trends 2020; 14(6): 428 doi: 10.5582/bst.2020.03326
4
Shilei Bai, Pinghua Yang, Jiliang Qiu, Jie Wang, Liu Liu, Chunyan Wang, Huifeng Wang, Zhijian Wen, Baohua Zhang. Nomograms to predict long‐term survival for patients with gallbladder carcinoma after resectionCancer Reports 2024; 7(3) doi: 10.1002/cnr2.1991
5
Pankaj Gupta, Praveen Kumar-M, Mansi Verma, Vishal Sharma, Jayanta Samanta, Harshal Mandavdhare, Saroj K. Sinha, Usha Dutta, Rakesh Kochhar. Development and validation of a computed tomography index for assessing outcomes in patients with acute pancreatitis: “SMART-CT” indexAbdominal Radiology 2021; 46(4): 1618 doi: 10.1007/s00261-020-02740-y
6
Yuhan Wu, Qi Li, Zhiqiang Cai, Yongjie Zhang, Yinghe Qiu, Ning Yang, Tianqiang Song, Shengping Li, Jianying Lou, Jiangtao Li, Xianhai Mao, Chen Chen, Dong Zhang, Shubin Si, Zhimin Geng, Zhaohui Tang. Survival prediction for gallbladder carcinoma after curative resection: Comparison of nomogram and Bayesian network modelsEuropean Journal of Surgical Oncology 2020; 46(11): 2106 doi: 10.1016/j.ejso.2020.07.009
7
Lin Li, Tai Ren, Ke Liu, Mao-Lan Li, Ya-Jun Geng, Yang Yang, Huai-Feng Li, Xue-Chuan Li, Run-Fa Bao, Yi-Jun Shu, Hao Weng, Wei Gong, Wan Yee Lau, Xiang-Song Wu, Ying-Bin Liu. Development and Validation of a Prognostic Nomogram Based on the Systemic Immune-Inflammation Index for Resectable Gallbladder Cancer to Predict Survival and Chemotherapy BenefitFrontiers in Oncology 2021; 11 doi: 10.3389/fonc.2021.692647
8
Garrett Cotter, Eliza W. Beal, George A. Poultsides, Kamran Idrees, Ryan C. Fields, Sharon M. Weber, Charles R. Scoggins, Perry Shen, Christopher Wolfgang, Shishir K. Maithel, Timothy M. Pawlik. Using machine learning to preoperatively stratify prognosis among patients with gallbladder cancer: a multi-institutional analysisHPB 2022; 24(11): 1980 doi: 10.1016/j.hpb.2022.06.008
9
Yuyan Wang, Miaokai Cao, Xuan Liu, YiLing Sun, YiKai Wang, RuJun Jin, Wanli Zhang, Bei Shao. Nomogram Prediction for Lower Extremity Deep Vein Thrombosis in Acute Ischemic Stroke Patients Receiving Thrombolytic TherapyClinical and Applied Thrombosis/Hemostasis 2023; 29: 107602962311716 doi: 10.1177/10760296231171603
10
Ziming Yin, Tao Chen, Yijun Shu, Qiwei Li, Zhiqing Yuan, Yijue Zhang, Xinsen Xu, Yingbin Liu. A Gallbladder Cancer Survival Prediction Model Based on Multimodal Fusion AnalysisDigestive Diseases and Sciences 2023; 68(5): 1762 doi: 10.1007/s10620-022-07782-4
11
Le-Jia Sun, Ai Guan, Wei-Yu Xu, Mei-Xi Liu, Huan-Huan Yin, Bao Jin, Gang Xu, Fei-Hu Xie, Hai-Feng Xu, Shun-Da Du, Yi-Yao Xu, Hai-Tao Zhao, Xin Lu, Xin-Ting Sang, Hua-Yu Yang, Yi-Lei Mao. γ-glutamyl transferase-to-platelet ratio based nomogram predicting overall survival of gallbladder carcinomaWorld Journal of Gastrointestinal Oncology 2020; 12(9): 1014-1030 doi: 10.4251/wjgo.v12.i9.1014
12
Peng Cao, Haijie Hong, Zijian Yu, Guodong Chen, Shuo Qi. A Novel Clinically Prognostic Stratification Based on Prognostic Nutritional Index Status and Histological Grade in Patients With Gallbladder Cancer After Radical SurgeryFrontiers in Nutrition 2022; 9 doi: 10.3389/fnut.2022.850971
13
Jian Wang, Yi Yang, Junjie Pan, Yiwen Qiu, Shu Shen, Wentao Wang. Competing-risk nomogram for predicting survival in patients with advanced (stage III/IV) gallbladder cancer: A SEER population-based studyJapanese Journal of Clinical Oncology 2022; 52(4): 353 doi: 10.1093/jjco/hyab212
14
Zhi-Hua Xie, Xuebing Shi, Ming-Qi Liu, Jinghan Wang, Yong Yu, Ji-Xiang Zhang, Kai-Jian Chu, Wei Li, Rui-Liang Ge, Qing-Bao Cheng, Xiao-Qing Jiang. Development and validation of a nomogram to predict overall survival in patients with incidental gallbladder cancer: A retrospective cohort studyFrontiers in Oncology 2023; 12 doi: 10.3389/fonc.2022.1007374
15
Yufei Liang, Chunying Li, Yingying Liu, Liang Tian, Dongliang Yang. Prognostic role of CD74, CD10 and Ki-67 immunohistochemical expression in patients with diffuse malignant peritoneal mesothelioma: a retrospective studyBMC Cancer 2023; 23(1) doi: 10.1186/s12885-023-10871-w
16
Chao Li, Mengqi Zhu, Jiajia Wang, Hengshuang Wu, Yameng Liu, Di Huang. Role of m6A modification in immune microenvironment of digestive system tumorsBiomedicine & Pharmacotherapy 2023; 164: 114953 doi: 10.1016/j.biopha.2023.114953
17
Jianhao Huang, Xuesong Bai, Yanyu Qiu, Xiaodong He. Application of AI on cholangiocarcinomaFrontiers in Oncology 2024; 14 doi: 10.3389/fonc.2024.1324222
18
Siming Chen, Kangping Xiong, Jiageng Shi, Shijie Yao, Gang Wang, Kaiyu Qian, Xinghuan Wang. Development and validation of a prognostic nomogram for neuroendocrine prostate cancer, based on the SEER databaseFrontiers in Surgery 2023; 10 doi: 10.3389/fsurg.2023.1110040
19
Rong-Rui Huo, Xu Liu, Jing Cui, Liang Ma, Kun-Hua Huang, Cai-Yi He, Yang Yang, Xue-Mei You, Wei-Ping Yuan, Bang-De Xiang, Jian-Hong Zhong, Le-Qun Li. Development and validation of a nomogram for assessing survival in patients with hepatocellular carcinoma after hepatectomyBioscience Reports 2020; 40(6) doi: 10.1042/BSR20192690
20
Zuhong Ji, Ling Ren, Fang Liu, Lei Liu, Jing Song, Juntao Zhu, Guozhong Ji, Guangming Huang. Effect of different surgical options on the long-term survival of stage I gallbladder cancer: a retrospective study based on SEER database and Chinese Multi-institutional RegistryJournal of Cancer Research and Clinical Oncology 2023; 149(13): 12297 doi: 10.1007/s00432-023-05116-z
21
Fan-xiu Meng, Jian-xin Zhang, Ya-rong Guo, Ling-jie Wang, He-zhao Zhang, Wen-hao Shao, Jun Xu. Contrast-Enhanced CT-Based Deep Learning Radiomics Nomogram for the Survival Prediction in Gallbladder Cancer PostoperativeAcademic Radiology 2023;  doi: 10.1016/j.acra.2023.11.027